Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Aug 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
   ದಿನಾಂಕ:31.07.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ PÉAZÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì:60 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DAiÀÄð¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, l]  §¸ÀªÀAw @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¤gÀÄ¥Á¢ ªÀAiÀĸÀÄì:25 ªÀµÀð  2] ZÀAzÀæ¥Àà vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀé  3] PÀmÉÖªÀé vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀé 4] ªÀĺÁzÉë vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀé ¸Á: J®ègÀÆ lPÀ̼ÀQ vÁ:PÀĵÀ×V ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ನೇದ್ದವಳು ಮೃತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 04 ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,  ಮದುವೆಯಾದಗಿನಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ. ಬಸವಂತಿ ಈಕೆಯು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟತ್ತು ದಿವಸ ಇದ್ದು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸವಂತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಕ್ಕಂದಿರಾದ ಕಟ್ಟೆವ್ವ, ಮಹಾದೇವಿ ಇವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆರ್ಯಬೋಗಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ  ಇಡು ಅಂತಾ ಮೃತನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು,  ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಆರ್ಯ ಬೋಗಾಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಮೃತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡುತಿದಿ ನೀನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ತಗೆದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗನಾದ ಮೃತ ನಿರುಪಾದಿ ಇತನು ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನಿಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜಗಳ ತಗೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಬದುಕಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನೆ ಸತ್ತಾರು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:31.07.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಒಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ    ªÀÄÄzÀUÀ¯ï   ¥ÉÆðøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß. £ÀA  193/2018 PÀ®A, 306, 504 gÉ/« 34 L¦¹  ¥ÀæPÁgÀ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
DgÉÆævÀgÀÄ1)qsÁR¥Àà vÀAzÉ dUÀ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 40 ªÀµÀð, 2)vÉÆÃl¥Àà vÀAzÉ dUÀ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 36 ªÀµÀð, 3)UÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ qsÁR¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 35 ªÀµÀð, 4)¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ dUÀ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 58 ªÀµÀð, 5)¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ TÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 58 ªÀµÀð, 6)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ TÃgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 28 ªÀµÀð, 7)UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 40 ªÀµÀð, 8)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 20 ªÀµÀð, 9)¨Á§ªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà Z˺Át, 50 ªÀµÀð, 10)±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ vÀļÀd¥Àà Z˺Át 55 ªÀµÀð, 11)dAiÀiÁ UÀAqÀ vÉÆÃl¥Àà gÁoÉÆÃqÀ J¯ÁègÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ¢£ÁAPÀ 31-07-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 58 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄrzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ªÀ®¸ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CqÁØrzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ E°è ªÀ®¸ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr ºÁUÀÆ CqÁØqÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀ®Ä §gÀÄvÀÄÛAiÉÄãÀÄ £Á£ÀÄ E°èAiÉÄà CqÁØqÀÄvÉÛÃªÉ E¯Éè J¯Áè ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ K£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÁªÀÅ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ UÁ¼ÀAiÀÄ zsÀ£ÀAdAiÀÄ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆqÀ®Ä¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀÄä½ PÀÆqÁ ¨É¤ßUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr, ºÉêÀĪÀé½UÉ PɼÀUÉ ºÁQ vÀĽzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É EªÀwÛ¯Áè £Á¼É PÉÆ®ÄèªÀgÉUÉ ©qÉÆâ¯Áè CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄPÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀĹ̠ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  126/2018 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
    ¢£ÁAPÀ:- 31-07-2018 DgÉÆævÀgÁzÀ 1)UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 28 ªÀµÀð, 2)PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 50 ªÀµÀð, 3)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 35 ªÀµÀð, 4)ºÉêÀĪÀé UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 48 ªÀµÀð, 5)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð, 6)zsÀAd¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà Z˺Át 36 ªÀµÀð, 7)ªÀiÁ£ÀªÀé UÀAqÀ zsÀAd¥Àà Z˺Át 30 ªÀµÀð, 8)UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ fÃUÀ¥Àà Z˺Át 25 ªÀµÀð, 9)gÀªÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ Z˺Át 40 ªÀµÀð, 10)¸ÉÆêÀįÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀjZÀAzÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 45 ªÀµÀð, 11)±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀįÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 40 ªÀµÀð, 12)¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð, 13)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ ®ªÀiÁt ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ DgÉÆævÀgÀÄ zÁj ©qÀzÉ PÀ®Äè ºÁQzÀÄÝ F eÁUÀzÀ «ZÁgÀªÁV ¢£ÁAPÀ 31-07-2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÉïÁîgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ dUÀ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ, 30 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀÆr K£À¯Éà ¤A£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÉÊEAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ DPÉAiÀÄ JzÉUÉ MzÀÄÝ, qsÁR¥Àà¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, ¦gÁå¢zÁgÀ¼À »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ MªÀÄzÀÄ UÀw PÁt¹ ©qÉÆÃt JAzÀÄ vÁAqÁzÀ°è CzÉÃUÀ fêÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄPÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É  ªÀĹ̠ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå  127/2018 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

     ¢£ÁAPÀ: 31-07-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ, ªÀAiÀiÁ: 35ªÀµÀð, eÁ; ªÀiÁ¢UÀ, G; ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á; «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚA¢gÀÄ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd EªÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 3] gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 4] gÀ« vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 5] ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®à¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ,  ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ     JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÉgÀUÀÄ J¼ÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, DvÀ£ÀÄ ¤«Ää§âgÀ CtÚA¢gÀ£ÀÄß dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä PÀgɹ¢ÝAiÉÄãÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä CtÚA¢j§âgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÄj¤AzÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §A¢zÁÝgÉ CªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DUÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ gÁªÀÄPÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ºÉÆ£ÀߥÀà PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ¨Á®zÀAqÀ¥Àà¤UÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, gÀ« FvÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ PÉÊ ºÁQ »¸ÀÄQzÀÄÝ, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ±ÁºÁ¨ÁzÀ §AqÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀ« FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd FvÀ¤UÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÀnÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉzÀÄ, EªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆrjà AiÀiÁgÀÆ PÉüÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ, ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÉÄä®ègÀ£ÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ   ¢£ÁAPÀ: 31-07-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ  AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ »nÖ£À Vjt¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä Hj£À ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÉ®èègÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÉÆ°è©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ  UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. C°èAiÉÄà EzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DgÉƦvÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ D¹ÛUÁV ¤ªÀÄä°è AiÀiÁgÁzÀgÀÄ M§âgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ §»gÀAUÀªÁV ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 341/2018 PÀ®A-143,147,148,448,504,323,324,354(©),341,506,307 ¸À»vÀ 149 L¦¹  ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     
gÉÊvÀgÀ DvÀäºÀvÉå:
      ಮೃತ ಅಂಬಣ್ಣ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಗಮರಹಟ್ಟಿ ಡಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ 2  ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೊಸ್ಕರ ಜವಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಡಿಕಟ್  ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ  90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಕೈಗಡವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ  ಸಾಲ ಇದ್ದುರಿಂದ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೂವೆಗೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನನೊಂದು ಮೃತ ಅಂಬಣ್ಣ ಈತನು ದಿನಾಂಕ;-31/07/2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 16-00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೋತರದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂಬಣ್ಣ 35 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಾದಿಗ ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-04/2018 ಕಲಂ-174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.