Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÀrغÁ¼À 35 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ 2] gÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼À ºÉÆ®ªÀÅ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄ EzÀÄÝ UÀzÉÝÃUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ DªÁV¤AzÀ E§âgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉüɢgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-10/11/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ JzÀÄjUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀÄ CªÀjUÉ  FUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉ¢zÉÝÃ£É ¤ÃgÀÄ QvÀÛ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ QvÀÄÛvÉÛÃªÉ J£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉ DgÉÆæ gÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÁ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀ£É À §®UÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉÃgÀ½UÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ §®UÁ®Ä «ÄãÀUÀAqÀPÉÌ M¢ÝzÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2012 PÀ®A-504,341,323,324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ¦mïì ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 10-11-2012 gÀAzÀÄ 02-50 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä VgÉÃUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ, 42 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆuÉUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 40/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                :¢£ÁAPÀ:10-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä - JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦.qÀ§Äèöå.r PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ZËqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¹AzÉÆý , ªÀAiÀÄ:55ªÀ, G:¨ÉÆA¨Á¬Ä «ÄoÁ¬Ä ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ , ¸Á:»gÉðAUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è »AzÀÄUÀqÉ £ÁUÉñï J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÉAPÀmÉñï eÁ£ï rÃgÉ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ , ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼ï  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ eÁ£ï rÃgÉ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ºÉÆgÀªÀÄUÀ먀 ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À UÁ° AiÀÄ®è¥Àà£À JqÀvÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ JqÀvÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛ §AzÀÄ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.265/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

               ¢£ÁAPÀ: 10.11.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ«vÁ®zÀ ªÀAzÀ° UËqÀgÀ  ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ZÀAzÀĸÁ§ vÀªÀÄzÉ ¯Á¯É¸Á§ ¸Á: PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ. 36 Dgï. 4116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢ªÀÄzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÀªÀÄzÀĸÁ§¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ,ZÀAzÀĸÁ§£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖV PÀ«vÁ¼À C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁeÉ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  101/2012 PÀ®A: 279,337,338,304{J} L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               FUÉÎ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ gÀÆ.25,000/-UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆøïÖ D¦üù£À°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà gÁªÀÄvÁß¼À ªÀAiÀÄ.38 ªÀµÀð, PÀÆ° ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¨Éë£ÀPÀnÖ Nt T¯Áè. FvÀ£À  vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è oÉêÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, D ºÀtPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß £Á«Ä¤AiÉÄAzÀÄ §gɬĹgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀzÀj oÉêÀt ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ±ÀgÀt¥ÀàÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.T¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÀtzÀ §UÉÎ ZÀPÁgÀ JwÛzÀgÉ ºÁUÀÆ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯ÉèAzÀÄ   fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/12 PÀ®A.341, 504, 323, 506(2) ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÉ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-      
         
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.