Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

 £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

                      ¦. gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¢:¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 52, G: ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 2) ¦. ²æÃgÁdÄ vÀAzÉ ¦. gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀgÁªï ªÀ: 32, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ E§âgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À¢AzÀ UÁA¢ü£ÁUÀgÀzÀ°è amï ¥sÀAqïì ºÀtPÁ¹£À ªÁåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, 2 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-5-10-2010 jAzÀ 19-2-2012 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è wAUÀ¼À PÀAw£À amïì ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¸ÀAºÀ滸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀj§âgÀÄ 4,95,000/. gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä amïìUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼À 1 ªÀÄvÀÄÛ 5 £Éà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ qÁæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ºÀgÁeï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆ® aÃnAiÀÄ°è ºÀgÁeï£À°è G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ºÀAZÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) J¸ï. £ÁUÉñÀégÀgÁªï 2) ¸ÀÆAiÀÄZÀAzÀægÁªï 3) PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï EªÀjUÉ ºÀgÁeï£À°è G½PÉAiÀiÁzÀ ºÀt 2 wAUÀ¼À aÃnUÀ¼ÀÄ §j¸ÀĪÀ ºÀtzÀµÀÄÖ DgÉÆævÀgÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ FUÀ f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è vÁªÀÅ gÀPÀëuɺÉÆAzÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ C¥ÀæªÀiÁtÂPÀvÉ vÉÆÃj Insolvency petition no 2/2012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ f. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ a¤ß ªÉAPÀlAiÀÄå ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012 PÀ®A 406 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

                  ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÉÆvÁß¼À EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆvÁß¼À ºÀ¼Àî¢AzÀ 25 mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ w½zÀÄ §AzÀ PÁgÀt C°èUÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J. 8930 & mÁæ°  £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J. 6480& mÁæ° £ÀA: 6481 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁqÀUËqÀ gÀªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ª±ÀÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖl zÀÆgÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2012 PÀ®A 3, 42, 43,  PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹ gÀÆ®ì 1994 & 4,4(1 -J) JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï. 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

               ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²¯Áà ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï CwÃ¥sï E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ gÁAUï ¸ÉÊqï £À°è ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA: JAºÉZï 03 r.5303 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ zÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ 36 /2941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃPÉÌ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ ªÀÄ»§Æ§,¢Ã¥ÀPÁànïï,PÀÄ. ¨sÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ.ªÀÄĩãÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥Á°Ã±ï §AqÉ ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2012 PÀ®A 279, 337, 338  L¦¹  & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
              ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄAqÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤dUÀÄtAiÀÄå, 60 ªÀµÀð, dAUÀªÀĸÁ: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À EªÀ£ÀÄ £À¹Ã§zÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß  «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÆ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 2) ¤dUÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, dAUÀªÀÄ, ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À £ÉzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2012 PÀ®A.78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

                       ²æÃ. Dgï. wªÀÄäAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ¥Ánïï UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj GªÀÄ®Æn EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀÄ®Æn ªÀÄvÀÄÛ UÉÆgÀ®ÆnAiÀÄ°è §gÀ ¥ÀjºÁgÀ AiÉÆÃd£É Cr UÉÆñÁ¯É vÉgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà eÁVgÀzÁgï 2) AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà 3) ¤eÁªÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄgÀÄ ¢£À ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀjUÉ ¢UÀâAzÀ£Á «¢ü¹ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. PÉ. £ÀgÀ¹AºÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2012 PÀ®A 341, 353, 342, gÉ/« 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2012 gÀAzÀÄ 69 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                            17000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.