Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Apr 2016

Special Press Note                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
f¯ÉèAiÀÄ°è QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄQÌUÀ¼À eÁ¯Á ¥ÀvÉÛ                    09 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
f¯ÉèAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðZÀgÀuÉ £Àqɹ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛUÀ¼À°è «±ÀéPÀ¥ï n-20 ¥ÀAzÀåzÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ZÉÃvÀ£À¹AUï gÁoÉÆÃgï ºÁUÀÆ f¯Áè ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ eÉ. ¥Á¥ÀAiÀÄå, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¤Ã®UÁgÀ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëgÁzÀ JA. ¥Á±Á ºÁUÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ ªÀiÁ½ÃUÉÃgï gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÀ½AzÀ MlÄÖ gÀÆ.10,25,982/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 7 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ n.«. ºÁUÀÆ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ £ÉÆÃmï§ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï¥É£ï£À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, 09 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¹¦L ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦J¸ïL gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÁeÁ ¸Á§¤AzÀ 8,41,270/- gÀÆ., £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ºÉÃgï PÀA¥À¤AiÀÄ nëAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¨sÀªÁ¤ gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀAqÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¦.J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «oÀ¯ï vÀAzÉ gÀAUÀtÚ, 43 ªÀµÀð, AiÀiÁzÀªÀ d£ÁAUÀ, ¸Á. zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 1,01,072/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.03.2016 gÀAzÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¹.¦.L «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà »gÉêÀÄoÀ ºÁUÀÆ ºÀnÖ ¦.J¸ï.L. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á. ºÀnÖ, gÀªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 28,040/- gÀÆ. MAzÀÄ f M£ï ªÉƨÉʯï, ¨ÉnÖAUï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. 
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L. zÁzÁªÀ° gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2016 gÀAzÀÄ r.ºÉZï.M. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï£À°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀĺÀªÀÄäzï jAiÀiÁdÄ¯ï ºÀ¸À£À vÀAzÉ C§Ä¯ï ºÀ¸À£À,             40 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï DmÉÆà PÀ£ïì¯ïmÉAmï, ¨ÉÃgÀÆ£ï Q¯Áè, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjAzÀ 10,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ CzÉà oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ D¸Á«ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄ»AzÀæ vÀAzÉ ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£À gÉrØ, ªÀÄÄ£ÀÄßgÀÄPÁ¥ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JA§ÄªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 5000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01.04.2016 gÀAzÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ SÁ¸À ¨sÁ« CA¨sÁ ¨sÀªÀ¤ UÀÄr ºÀwÛgÀ, QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. zÁzÁªÀ°gÀªÀgÀÄ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀÝ fAiÀiÁªÀÅ¯ï ºÀ¸À£À @ ¨Á¨Á ºÁUÀÆ gÀ« EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjAzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 5000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ºÉZïn¹ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 31.03.2016 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.J¸ï.L. ¨sÀƸïgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ eÉmÉÖ£ï, DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £À£ÀÄß »rzÀÄ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 28,100/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ¨Á¯ï ¥É£ï MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ¢£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¦.J¸ï.L ¢Ã¥ÀPÀ ¨sÀƸï gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ JA§ÄªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ PÀÈvÀåPÉÌ §½¹zÀ 7,500/- ºÀt, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ £ÉÆÃmï§ÄPï, MAzÀÄ ¥É£ï£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.

     F ªÉÄîÌAqÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ oÁuÉAiÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ QæPÉÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ºÁUÀÆ §ÄQÌUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¥Àæ±ÀA¸À¤AiÀĪÁVzÀÄÝ, CzÉà jÃw E£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï DUÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀp£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


                                                       

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦ügÁå¢ ²æà UÀeÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ ©. vÀAzÉ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ 31ªÀµÀð, eÁ:®ªÀiÁtÂ, G:¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ ºÉZï.¦.J¸ï ªÀįÁè¥ÀÆgÀ ¸Á-ªÉAPÀmÉñÀ¥ÀÆgÀ f-zÁªÀtUÉÃgÁ ºÁ.ªÀ.CgÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£ÀAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ZÀvÁæZÁj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/03/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:-30/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÀAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉqÀgÀƪÀiïzÀ C®ªÀiÁgÀzÀ°è EnÖzÀÝ,  JgÀqÀÆ §AUÁgÀzÀ  N¯É MAzÀÄ vÉÆ¯É C.Q gÀÆ 25000/-, MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É C.Q. gÀÆ 13000/-, £Á®ÄÌ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ  C.Q.gÀÆ 2000/-,  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 35000/- ºÁUÀÆ ºÁ¯ï£À°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï n.« J¯ï.¹.r 14EAZÀÄ C.Q. gÀÆ. 15000/- »ÃUÉ MlÄÖ 90000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤rzÀ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2016 PÀ®A. 457, 380 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.      ದಿನಾಂಕ:26.03.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ ಶೇಖ್ ರಸೂಲ್ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಇಮಾಮ್ ವಯಾ; 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಹೆಂಡತಿ ಶಹಜಾದಿ ತನ್ನ ಸಂಬಂದಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅರಬ್ ಮುಹಲ್ಲಾಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸೂಪ್ ಖಾನ್ ತಂದೆ ನಿಸಾರ ಖಾನ್ ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಈತನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಯೂಸೂಪ್ ಮನಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಯೂಸೂಫ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಜ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿ ಖಾಜಾಬೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದು ಹೌದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಜೀವದ ಬದರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಲ್ಳುವದೆನಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯೂಸೂಫ್ ಖಾನ್, ಅಜ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಖಾಜಾಬೀ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ದೂರಿನ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 23/2016 ಕಲಂ 366.504.506.34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢:30/03/2016 gÀAzÀÄ ¦J¸ï L zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É d»gÀÄ¢Ý£ï ¥ÁµÁ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁwæ 7-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è d»gÀÄ¢ÝÃ£ï ¥ÁµÁ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ  RaÀvÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1,01,072/-gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ  QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl¢AzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß  ¨ÁArè §¸Áå ¸Á-PÀ®§ÄgÀV, §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄwÛªÀÄÄqÀ ¸Á-PÀ®§ÄgÀV ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÉñÀ CA§®V ¸Á-PÀ®§ÄgÀV EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, C®èzÉ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, F §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2016   PÀ®A. 78(3), PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿ.30.03.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.50 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಖುರೇಷಿ ವಯಾ 48 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ.ವೆಂಕಟರಾಯನ ಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ FvÀ£ÀÄ  ಮುದಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟರಾಯನ ಪೇಟೆ ಯ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನು ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೂಜಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ 8,41,270/- ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ, ಒಂದು ಸಾಮ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್, ಹೇರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊAqÀÄ ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪಿಐ ಮಸ್ಕಿ ವೃತ್ತ ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  61/2016 PÀ®A.78(3), PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 30.0.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಮ್ಸ್ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಸ್ವಿಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ ಸಾಃ ಯಕ್ಲಾಸಪುರ ಇವಳು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 31.03.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪುಷ್ಷವತಿ ಇವಳ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೇಂದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೇಶ ಈತನಿಗೆ ಎರಡನೇಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತ ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿ ಯಾವ ಮಿಂಡಗಾರ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತ ಬೈದು ಸೂಳೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಡಬ್ಬೆಯನ್ನ ತಂದು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ , CAvÁ  ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2016 ಕಲಂ 498(), 307, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.                        
ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2016 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.