Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Nov 2012

Reported Crimes


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ªÀiÁ»w:-

            §¸ÀìtÚ vÀAzÉ £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ªÀÄgÀPÀÄA© eÁ;°AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á;aPĄ̀ÉÃjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ; 32 eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ G;PÀÆ° PɸÀ® ¸Á;aPĄ̀ÉjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FÀvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòÀvÀgÁV DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀæöÛgÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦,JªÀiï UÀAmÉUÉ DvÀ£À  ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ, ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, JAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½Az,À gÁr¤AzÀ ºÀ¯Éèà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ©qÀĸÀ®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ CªÁÀZÀÑ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ZÀ¥Àà°AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A ;143, 147,148, 448,504,323.324.354.506, 355, gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(x)(xi) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ;35 eÁ;ZÀ®ÄªÁ¢ G;PÀÆ° PɸÀ® ¸Á;aPĄ̀ÉjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà UÉÆãÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;aPĄ̀ÉÃjÎ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ F ªÉÆzÀ®Ä J¸ï,r,JA,¹ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÉ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ CªÀgÉÀ®ègÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦,JªÀiï UÀAmÉUÉ  gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆÃPÀÄÌ, ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï,r.JA,¹ gÀZÀ£ÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä «ÃgÀÄzÀÝ ªÀiÁvÀ£Ár¢Ý, CAvÁ PɼÀUÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉzÀÄ DPÉAiÀiÁ ¹ÃgÉ ºÀjzÀÄ PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ ©qÀĸÀ®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ  ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzsÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ CAV ºÀjzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,  J¯ÁègÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛªÉ, CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A ;143, 147,148, 448, 323, 324,355, 354,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1)(x)(xi) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


¢£ÁAPÀ.24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ 37 ªÀµÀð ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À. FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä eÁ.ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄ.55 ªÀµÀð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ aPÀ£ï Hl ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ DvÀ£À  CPÀÌ M§â¼É EgÀªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀªÀ¼À¥Àà ©dÆÓgÀ PÀÄgÀħgÀ 23 ªÀµÀð ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À  FvÀ£ÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼À ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ §mÉÖ PÀ¼ÀZÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀĸÉãÀªÀÄä¼ÀÄ DPÉëæ¹zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ  CªÀ¼À dA¥Àgï ºÀjzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁQëzÁgÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£ÀÄ  Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/12 PÀ®A.376 L¦¹ & 3(1)(XI)(XII) J¸ï.¹/J¸ï.n (¦.J) PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w;-

¢£ÁAPÀ-25/11/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§â DZÀgÀuɪÀiÁqÀĪÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw §¸ÀªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆåÃw §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÉƼɥÀà zÉÆqÀتÀĤ 20 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-«zÁåyð ¸Á-UÁtzsÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÉÄüÀĪÀiÁ°V ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-103/2012                                          PÀ®A-143.147.109.323.324.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

,¢£ÁAPÀ-25/11/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§â DZÀgÀuɪÀiÁqÀĪÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw §¸ÀªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃPÀgï£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÁªÀ° 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á-UÁtzsÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ  1eÉÆåÃw §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£ÀºÁUÀÆ EvÀgÉà 13  d£À DgÉÆævÀgÀÄ  J¯ÁègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-103/2012 PÀ®A-143.147.109.323.324.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ 26/11/12 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 52 ªÀµÀð GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 306 £ÉÃzÀÝgÀ°è 4 JPÀgÉ 13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ°è ¸ÀeÉÓ ¨É¼ÉzÀÄ 2 UÀÆqÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀÆqÀÄUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 aî CQ 30,000 jAzÀ 35,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁë£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.10/2012 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  26.11.2012 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.