Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:21-11-2012 gÀAzÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà,PÀgÀr,25ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,G:PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:PÉÆmÉßPÀ¯ï-¨sÉÆÃUÁªÀw ºÁ:ªÀ: §ÄgÀÄr ºÀ¼ÀîzÀ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ  ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà  vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd  ºÁUÀÄ  EvÀgÉ 8  d£À J®ègÀÄ ¸Á:¸ÀÄAPÉñÀégÁ¼ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ PÀÄAvÁUÀ DvÀ£ÀÄ  E°è £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ E°è PÀÄAvÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀAqÁ¸ÀÄ PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 18:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, gÁqï, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁåAqÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁåPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/ªÉÊ-5713, ºÁUÀÄ PÉ.J.26/eÉ-9839 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,§rUɬÄAzÀ, gÁr¤AzÀ, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ºÁåAqÀ¯ï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÁUÀÄ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  .97/2012 PÀ®A:-143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


         ±À«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÀ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 38, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FvÀ£ÀÄ ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzÀ GgÁ¼ÀªÀÄ£É ªÀ: 30, G: ZÁ®Pï ¸Á:PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ 55 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ºÀt §AUÁgÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ DvÀ£ÀÄ  PÉýzÀPÉÌ 1]¸Á¬ÄgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ±À«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸Á¬ÄgÀ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 38, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 3) SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÆû£À¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É G:30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À4) SÁzÀgÀ©Ã UÀAqÀ ªÉÆû£À¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ:50, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À5) UÀAiÀiÁ¸À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á¨ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À6) §ÄrªÀiÁ UÀAqÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉÃ£ï ªÀÄÆ°ªÀÄ£É ªÀ: 45 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 7) ªÀiË° vÀAzÉ JuÉÚ¸Á§ ªÀ: 20, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.CªÀÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ºÀĸÉãÀ©Ã EªÀ¼À ªÉÄÊ, PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144 /2012 PÀ®A 143, 147, 148, 504 506, 323, 324, 354, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

              ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀļÀ¹gÁªÀiï gÁoÉÆÃqÀ vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ, ¸Á: AiÀiÁzÀVj ºÁ:ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36/1949 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁAVïÁ¯ï eÉÊ£ï, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÁÌgÀ¦AiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36-JA-3206 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ DvÀ£À  §® JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ, M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 403/2012 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 336/2012 PÀ®A. 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               C£ÀAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄUÀ®¥Àà 48 ªÀµÀð, eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ, G-¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á-ºÀ¼Éà vÁAqÀÆgÀÄ f-gÀAUÁgÉrØ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ FUÉÎ 8 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝPÉÌ  vÀ¯É ¸Àj¬Ä®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ zÉêÀ¢UÉJ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ  §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄÄ®Ä 33 ªÀµÀð, eÁ-CUÀ¸ÀgÀÄ, G-PÀÄ®PÀ¸À§Ä, ¸Á-ºÀ¼Éà vÁAqÀÆgÀÄ f-gÀAUÁgÉrØ (J.¦) ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr C°è ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï §¸ï ¸ÁÖöåAqï E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉJ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ¥ÉÆÃmÉÆà vÉÆj¸À®Ä ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÁUÀ  ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÈvÁÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀvÀÛ ªÀÄÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  22.11.2012 gÀAzÀÄ 169 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   30,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.