Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Mar 2016

Reported Crimes


                                                
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ 12/3/16 gÀ  1330 jAzÀ 14/3/16 gÀ 0900 UÀAmÉ  £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥sËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ &  PÀA¥ÀÆålgï PÉÆoÀrAiÀÄ a®PÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹  7 ªÀgÉ QéAmÁ¯ï CQÌ CA.Q.gÀÆ. 13,125/- 1 ªÀgÉ QéAmÁ¯ï UÉÆâü  CA.Q.gÀÆ. 1,702/- 1 QéAmÁ¯ï vÉÆUÀj¨ÉÃ¼É CA.Q.gÀÆ. 7,242/- 30 °Ãlgï M¼ÉîuÉÚ CA.Q.gÀÆ. 1,582/-  5 PÉ.f. ºÁ°£À ¥ÀÄr CA.Q.gÀÆ. 200/- qɯï PÀA¥À¤ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï CA.Q.gÀÆ. 30,000/-  2 ¨Áålj EgÀĪÀ C£ÀªÀlðgï CA.Q.gÀÆ. 10,000/- 2 ¹àÃPÀgÀ eÉÆvɬÄzÀÝ 1 ºÉÆÃA yAiÀÄlgï CA.Q.gÀÆ.3,000/- J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q. gÀÆ.66,851/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3/16 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà  25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÉdÓ®UÀmÁÖ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀVeÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ  ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦Ãr¹, ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¢£ÁAR 20/11/15 gÀAzÀÄ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 38/ 16 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ & 3 & 4 r.¦. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 14/3/16 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EE-522 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ £ÀA¢¤ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¨ÉƯÉgÉÆà ¦Pï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛ ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÉÆëAzÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ D¢£ÁgÁAiÀÄt 42 ªÀµÀð eÁw £ÉÃPÁgÀ G: J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-1-27/1 ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/16 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 13-03-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಮೃತ ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಚೆಲ್ಲಾರಾವ್ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹಿಂದೂ  ಕಾಪು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಭಾಗ್ಯನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್  ಈತನಿಗೆ ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಹೊಲವಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ರೀತಿ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನು, ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಮತ್ತು ಕೇನಾಲ್  ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನಿಗಧಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಬೇಜಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಅಲ್ಲದೇ ಗದ್ದೆಮಾಡಲು ಚಾಗಭಾವಿ ಸಹಕಾರಿ ಸೂಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 50,000/- ಬೆಳೆಸಾಲ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಇದನ್ನು ತೀರಸಲು ಆಗದೇ  ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ ಜಿಗುಪ್ಸೆಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 13-03-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಾ ಮೃತನ ಮಗ ಚೆಲ್ಲಾರಾವ್ ಇವರು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ 05/2016 ಕಲಂ:174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 12.03.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಲಗಟ್ಟಾ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ 1) ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಝಡ್.ಕೆ.ಝಡ್.ಸಿ. 2564 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ 2) ಮಹೇಂದ್ರ 475 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಬಿ 9390 ಇದ್ದು, ಟ್ರಾಲಿ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ 3) ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಬಿ 1793 ಇದ್ದು, ಟ್ರಾಲಿ ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ 4) ಮಹೇಂದ್ರ 575 ಡಿ. ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಸಿ 3364 ಇದ್ದು, ಟ್ರಾಲಿ ನಂಬರ ಕೆ. 36 ಟಿ. 6887 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ .ಕಿ.ರೂ 6,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. 37/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ : 15/03/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾದ ನಾಗೇಶನು ಲೋಯೋಲ್ಲೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 14/03/16 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  3.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೋಯೋಲ್ಲೋ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಾಜೇಶನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಎಕ್ಷಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಶಾಲಾ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜೇಶನಿಗೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ಸ್ವಂತ ತಾಂಡಾ ಪೂರ್ಯಾನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ  ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಾಗೇಶನು ಶಾಲೆಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ  ಅವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೇ ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.  ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 69/16  ಕಲಂ 363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                                               ಹುಡುಗನ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ 
                                                           

ಹೆಸರು :-ನಾಗೇಶ                                                         ತಂದೆ ಹೆಸರು :  , ಗೋವಿಂದ
ತಾಯಿ ಹೆಸರು : ಗನ್ನಿಬಾಯಿ @ ಗನ್ನಮ್ಮ                          ವಯಸ್ಸು :- 14 ವರ್ಷ,                           
ಜಾತಿ :-
ಮುಸ್ಲಿಂ                                               ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ :- 8 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ        
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು : ಕನ್ನಡ,
 ಲಮಾಣಿ ಭಾಷೆ , ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಎತ್ತರ  :- ಅಂದಾಜು 5  ಫೀಟ್                                    ಮೈಕಟ್ಟು :- ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು
ಬಣ್ಣ  :-  ಎಣ್ಣೆಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ                         ಚಹರೆ :-  ಉದ್ದನೆಯ ಮುಖ,   ತಲೆಯಲ್ಲಿ  2 ಇಂಚು  ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು
                                        ಅಪಹರಣವಾದ  ದಿನದಂದು ಹಾಕಿದ ಉಡುಪುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
1] ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಕಲರಿನ ಆಫ್ ಶರ್ಟ (ಯುನಿಫಾರ್ಮ)     2]  ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ (ಯುನಿಫಾರ್ಮ)    
          ತಮ್ಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಚಹರೆಯುಳ್ಳ  ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಲು ವಿನಂತಿ 
     ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  :- 08538-220333.
             
ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾ.ಸು ) ಮಾನವಿ :-9480803865

ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200/--  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.