Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Nov 2016

Reported Crimes


                                   

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
ದಿನಾಂಕ: 06.11.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಯಾಳು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗುರುರಾಜ್ ತಂ: ಪಾಂಡುರಂಗ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ವೈಶ್ಯ : ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಯರಮರಸ್ ತಾ: ರಾಯಚೂರು ಈತನ ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂ: ಗುರಪ್ಪ 65 ವರ್ಷ, ರವರು ರಾಯಚೂರು - ಯರಮರಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ನಂಬರ್: ಕೆಎ42 ಜಿ 911 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ ಈತನು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸೈರನ್ ಹಾರನ್ ಸಹಾ ಮಾಡದೇ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ರವರ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ಚಾಲಕ ಸಂತೋಷ ರವರು ಅದೇ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಇಲಾಜಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ತಾನೇ ಇಲಾಜಿನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೂರು ನೀಡದೇ ಇದ್ದು ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 242/2016 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

                ದಿನಾಂಕ 24.11.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಗುರುಗುಂಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ..ಬಿ ಹತ್ತಿರ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: gÁªÀÄvÁß¼Àಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ. 36 .ಜೆ 6382 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: gÁªÀÄvÁß¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಈತನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಗೆ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.ಗುನ್ನೆ ನಂ: 218/2016 PÀ®A : 279, 337, 338 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
           ದಿನಾಂಕ: 03.11.2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮ,ವಯಾ:34 ವರ್ಷ,ಜಾ:ಕುರಬರು,:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ,ಸಾ:ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಯರಮಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈತನ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ dA§tÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À JPÀì.J¯ï.¸ÀÆ¥Àgï £ÀA-PÉJ-33,E-8738 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃl ¤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀ¸ÀzÀ°èzÀÝ ºÉZï.Dgï -61J6929 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁfUÁV ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ಪ್ರಕರಣದ ಗಾಯಾಳು ಜಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಈತನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 24.11.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.00 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಯರಗೇರಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಜಂಬಣ್ಣನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:24.11.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಜಂಬಣ್ಣನ ತಮ್ಮನಾದ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಈತನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 97/2016 ಕಲಂ 279,338,304() ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ದಿನಾಂಕ 23.11.2016 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು - 7ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾ ರಂಗಪ್ಪ ತಂ:ಬಡ್ಡೆಪ್ಪ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಚಲುವಾದಿ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:  ಮಾಡಿಗಿರಿ  ತಾ: ಮಾನ್ವಿ ಈತನ ಅಣ್ಣನಾದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಈತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ36 ಇಎಫ್ 6043 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಟಾವೆರಾ ಕಾರ್ ನಂ: ಕೆಎ32 ಎಂ 5116 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನಣ್ಣನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲು ಹಣೆ ವಗೈರೆಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನಟರಾಜ್ ಎಂಬುವವರು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನಣ್ಣನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಟವೇರಾ ಕಾರನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತನ್ನಣ್ಣನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ನಿಂತ ಕಾರಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/2016
PÀ®A. 283, 336, 279, 304() L.¦.¹  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
    

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ  35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FPÉAiÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉAqÀw (DgÉÆæ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ  ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® w¢ÝPÉƼÀÄîªÀAUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÆ PÉüÀzÉ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ  ¢£ÁAPÀ 23/11/16 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 24/11/16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢ü AiÀÄ°è   CªÀÄgÉñÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ Hn 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/16 PÀ®A 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :25.11.2016 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.