Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 07.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 UÀAmɬÄAzÀ 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è  M§â C¥ÀjavÀ 30-35ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß  ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ,ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÀnÖ¥ÀnÖ §tÚzÀ §Ä±Àlð ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£. CAvÁ gÁd±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÉrØ UËqÀ, 34 ªÀµÀð. eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á- PÉgɧÆzÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 07-08-12 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JA.PÉÌ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤AUÀªÀÄä½UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀºÁUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÝ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©qÀ¹PÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¤£ÁåªÀ£À¯Éà EzÀgÀ°è CqÀØ §gÀ°PÉÌ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ JqÀ ªÀÄÄAzɯÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2012 PÀ®A. 324,504,L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

              ¢£ÁAPÀ:-01-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀģɬÄAzÀ   ²æà GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªï ªÀ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ ªÀ:19 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ JA¢£ÀAvÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ, ªÁ¥À¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj C¤vÁ¼À£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆlÖ  ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2012 PÀ®A : ºÀÄrV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2012 gÀAzÀÄ 152  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  37300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.