Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä ¨sÉÆÃUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-10-2012 gÀAzÀÄ dgÀÄUÀĪÀ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ (1) ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà CqÉØ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå (2) ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÉÆüÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV GªÉÄñÀ ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀzÀÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ f¯Áè ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ¸ÁB »gÉPÉÆmÉßÃPÀ¯ïEªÀgÀÄ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 365 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt :-

                     ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÉÆÃUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÀjAiÀÄ¥Àà CqÉØ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå ºÁUÀÆ PÀjAiÀÄ¥Àà vÉÆüÀ  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ-06.10.2012 gÀAzÀÄ GªÉÄñÀ ¸ÀdÓ£ï¸Á: »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 365 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹. / J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :_

                 ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §dÓ¥Àà, 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ªÀÄÄgÀgÀAUÁ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚgÉrØ, 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ
2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¹ÃvÀtÚ, 40 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ 3) PÀgɧ®PÀÄAzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, J£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ £ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÞ£À PÀmÉÖAiÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä JµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2012 PÀ®A. 323,504,506,324 gÉ/« 34 L¦¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
[ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-]

                       ²æêÀÄw. J£ï. dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ J£ï. £ÁUÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ªÀ: 26, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃjPÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ J£ï. £ÁUÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À  ºÉAqÀw EzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DPÉAiÀÄ   CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-13-5-2004 gÀAzÀÄ ºÉƸÀPÉÃjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 20 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, §mÉÖ §gÉ CAzÁdÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀAvÀºÀ PÉlÖ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, J¯Áè §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹£À »A¸É PÉÆlÄÖ CªÀ¼À 2 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ fæ£À°è §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A; 498(J), 323, 504, 506, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

                  AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢. AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 60 eÁ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀ ¹zÀÝgÀÄ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÀļÉÃUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ AiÀįÁègÀ°AUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/10/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀļÉÃUÀqÉØAiÀÄ°èzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁ mÁ J ¹ £ÀA PÉ J 36 9549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè]vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DPÉUÉ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÄÝ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® CAUÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A 279.338 L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

             PÀÄ.vÀ¹èÃA vÀAzÉ C§ÄݯÁè SÁzÀgÀ D£ÉPÀmÉÖÃgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¸ÀĪÀiï¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 04 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§âjUÀƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄ,Ý ¢£ÁAPÀ: 26-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý UÀÄqÀzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ UÁå¸ï PÀA¥À¤ UÉÆÃqÀªÀiï ºÀwÛgÀ ºÀÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 22-09-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ mÉîjAUï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÉÆÃt CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ §®ªÀAvÀªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁgÀÄvÀºÀ½îAiÀÄ CªÀ£À  UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ AiÉÄøÀÄ «ÄvÀæ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV DUÁUÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAR: 06.10.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 136/2012 PÀ®A. : 366(J). 376 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvzÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ ::-     

           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2012 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17,700/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.