Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-.

ªÉÄÊ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀgÀUÀÄgÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð ªÀÄĹèA (¥sÀQÃgÀ) ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á;§qÉèÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.03.2013 gÀAzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß C½AiÀÄ £À©ÃµÁ§£ÀÄ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-34 ºÉZï-4014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¦.qÀ£ÀÆè.r PÁåA¥ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 1 £Éà ¥ÀƯï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ £À©ÃµÁ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀįÁ£À¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ zÉøÁ¬Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÉ¯ï £ÀA.PÉJ-36 EJ-8231 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.1 ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2013. PÀ®A.279,337,338 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢B28-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀÀAmÉUÉ ²æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà eÁwBZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB45ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¨ÁUÀ®ªÁqÀ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð¢AzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀmÉÖ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà mÁmÁJ.¹.£ÀABPÉ.J-36/J-1239gÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB¨ÁUÀ®ªÁqÀ  FvÀ£À mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹.ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹AiÀÄ°èzÀÝ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹.  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃPÀð¯ï PÁæ¸ï £À°è MAzÀÄ ªÁ夣À°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À°è ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ°PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝgÉJ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ( PÁ.¸ÀÄ ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄÄvÀÛ EzÁÝUÀ gÁd®§Ar PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ NqÀ ºÀwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁeÉÆýî2) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-02 JAr-9585 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CqÀ«PÁ£Á¥ÀÆgÀÄ.3) ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ¼À ªÀqÀØgÀ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: gÁeÉÆýî CAvÁ w½¹ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ºÀ½îUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĨÉÃPÉAzÀÄ mÁmÁ J.¹ £ÀA: PÉJ 02 JA.r.9585 £ÉzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝV w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀiÁ®£ÀÄß J°èªÀÄzÀ vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ 1) Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA.J¯ï. r¯ÉPïì «¹Ì 15 ¨ÁPïì MlÄÖ 720 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ánè ¨É¯É 44=79 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 31910/-2) QAUï ¦ü±Àgï ¸ÁÖçAUï ¦æ«ÄAiÀÄgï n£ï ©Ãgï 330 JA.J¯ï. 04 ¨ÁPïì MlÄÖ 96 n£ïUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ n£ï ¨É¯É 49/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4704/-3) N¯ïØ lªÀgÀ£ï «¹Ì mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï 180 JA.J¯ï. 02 ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 96 mÉæÃmÁæ ¥ÁåPï MAzÀPÉÌ 51=84 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4976/-4) £ÁPï Omï ©Ãgï 650 JA.J¯ï. 04 ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 48 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 85/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4080/-5) ºÉʪÁqÀìð aÃgïì «¹Ì 90 JA.J¯ï. 01 ¨ÁPïì MlÄÖ 96 ¥Áè¹ÖPï ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 22=16 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 2127/-6) ªÉÄPïqÁªÉ¯ïì r¯ÉPïì l槯ï JPïì gÀªÀiï 90 JA.J¯ï.£À 58 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 30=41 ¥ÉÊ¸É MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1763/-7) MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-02 JAr-9585 C.Q.gÀÆ. 50,000/-»ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 99,560/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß mÁmÁ J.¹ AiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/13 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀ:05 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:PÀªÀÄ®¢¤ß FPÉAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:PÀªÀÄ®¢¤ß FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 28-03-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ gÉ樀 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÀªÀÄ®¢¤ß ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ UÀ§ÆâjUÉ §AzÀÄ UÀ§Æâj£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ vÉƼÉzÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ªÉÄÊvÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÉgÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£ÉƼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ zÀħâ UÉÆÃSÁj ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤ªÀÈvÀÛ ZÁ®PÀ ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ vÀªÀÄmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÀt E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀt PÉÆlÖgÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É E®èªÁzÀgÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå §åzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2013 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ-28/03/13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 96/C-3 ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁªÀĺɱÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà ,43ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà £Á¹UÉÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀzÀ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁPÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀ¢Ý vÀÄA§¨ÉÃqÀj CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ J¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ K£Á¬ÄvÀ¯Éà ¤ªÀÄ¥Àà£À eÁVÃgÀ ºÉÆìÄvÉãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉ PÀªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ,JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½¢PÉÆAr¢Ý E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013 PÀ®A. 447,504,324,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:28/03/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ w¥À஢¤ß UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀ:35 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:w¥À஢¤ß CtÚ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, FvÀ£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ¨Á§Ä,28ªÀµÀð,2] ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï,50ªÀµÀð,3] E¨Áæ»A vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á¨ï,26ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:w¥À஢¤ß.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ ºÀ¤Ã¥sÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄVUÉ ¦ügÁå¢ CtÚ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ NqÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÀ¤Ã¥sÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°èAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀ vÉÆqÀVzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ §rUɬÄAzÀ vÀÄnUÉ UÀÄ¢Ý, ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, §®UÉÊ vÉÆýUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ, CqÀØ §AzÀ ¦ügÁå¢ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2013 PÀ®A: 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2013 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.