Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Dec 2015

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                        ದಿನಾಂಕ 26-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ  ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ  ಗಾಯಾಳು ºÀÄ°UɪÀÄä UÀA ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀ-25  eÁw ªÀiÁ¢UÀ(¦ügÁå¢ü ºÉAqÀw) FPÉAiÀÄÄ  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA azÁ£ÀAzÀ¥Àà ªÀ 30 eÁw.ªÀiÁ¢UÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£Àನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಲಿಖಿತ ದೂರು  ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಈತನು ದಿನಾಂಕ 24-12-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೆ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ,ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ನಾಮ ಫಲಕಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಎಸಿ ವಾಹನದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುದ್ದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಲೆಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೋದಾಗ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು , ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 25-12-2015 ರಂದು  1) «gÀÄ¥ÁQë vÀA PÁgÀ¨ÉAZÀ¥Àà ªÀ 22  eÁw PÀÄgÀħgÀÄ2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À eÁw PÀÄgÀħgÀÄ3) UÀeÉð¥Àà vÀA ºÀÄZÀÑ¥Àà D£ÉUÀÄA¢ ªÀ 25 eÁw PÀÄgÀħgÀÄ4) C±ÉÆÃPÀ vÀA CªÀÄgÉñÀ¥Àà ªÀ 26 eÁw.°AUÁ¬ÄvÀ 5) «ÃgÉñÀ vÀA gÁªÀÄtÚ ªÀ 28 eÁw PÀÄgÀħgÀ6) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA gÁªÀÄtÚ ªÀ,25 eÁw PÀÄgÀħgÀ 7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA £ÁUÀ¥Àà ªÀ 28 eÁw PÀA¨Ágï8) DzÉñÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À eÁw PÀÄgÀħgÀ 9) CªÀÄgÉñÀ vÀA ¹zÀÝ¥Àà §Æ¢ªÁ¼À eÁw PÀÄgÀħgÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ  ¸Á.vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ಅಕ್ರಮ  ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ, ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಹರಿಜನ ಕೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ , ರಾಡ, ಕೊಡಲಿ ಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಈಕೆಯು 3 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿರ್ಣಿ ಇದ್ದು ಈಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಜಗಳ  ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಬಂಧಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಳ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು  ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA;  193/2015 ಕಲಂ. 143.147.148..504.295(A), 354.323.324.506.307  gÉ/« 149 L¦¹  &   U/s-3(1)(10) SC AND THE ST (PREVENTION OF ATTROCITIES) ACT, 1989  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.

 

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ದಿನಾಂಕ 27-12-15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೂಡಾ ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ಕಿ. EªÀgÀÄ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ/ತಾಲೂಕಾ / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೇ  ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹಣದ ಆಮಿಷನ್ನು ಒಡ್ಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 24-12-15 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿ,ವಿ – 9 ಪ್ರಸಾರ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಚುವಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೆಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 195/15 ಕಲಂ 171 (E), 188 ,ಪಿ,ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢: 24/12/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ: nÃPÀ¥Àà eÁzÀªï, 41ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á¹éUÉÃgÀ UÀrØ vÁAqÀ vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð FvÀÀ£À ªÀiÁªÀA¢gÁUÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ®UÀÄqÀØ vÁAqÁ¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmïgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 JPïì-1544  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: ±ÉÃRgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà J.f PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ PÁå¢UÉÎÃgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À C§â£ÀPÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¹ÌqïªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: qsÁPÀ¥Àà, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ ( PÁå¢UÉÎÃgÀ ) EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2015  PÀ®A. 279, 337,338, 304(J), L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .   

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.12.2015 gÀAzÀÄ 20 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,100/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  ARMED POLICE CONSTABLE (LOCAL)

SL. NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured
 
 
Total
Marks
 
Category
Under which
Selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
3050757
7501673
TRIMOORTI
29-08-1991
2A
76.32
71.25
147.57
GM_KAN_M
2
3051416
7501678
BASAVARAJ K
06-12-1990
2A
77.44
67.5
144.94
GM_OTHERS_M
3
3052461
7501630
ARUNKUMAR
10-10-1992
3A
77.44
63.5
140.94
GM_OTHERS_M
4
3050976
7501682
LAXMIKANT KALABURGI
09-06-1991
3B
77.12
62.75
139.87
GM_OTHERS_M
5
3050759
7501674
PRAKASHA
01-08-1990
2A
66.08
72.5
138.58
GM_OTHERS_M
6
3050703
7501619
SHASHIKUMAR
01-06-1991
SC
76.32
60.5
136.82
GM_OTHERS_M
7
3051086
7501797
MUNIGOUDA
18-06-1995
2A
79.84
52.5
132.34
GM_OTHERS_M
8
3052397
7501730
KANAKAPPA
01-08-1993
2A
76.16
55.5
131.66
GM_OTHERS_M
9
3052181
7501637
KUPPANNA
30-09-1994
2A
70.56
58.25
128.81
GM_OTHERS_M
10
3052790
7501830
HANUMANTHAPPA BEERANNANAVARA
15-05-1996
2A
70.72
58
128.72
GM_OTHERS_M
11
3051006
7501632
BEERANAIK R
15-06-1992
SC
72.64
55.75
128.39
GM_OTHERS_M
12
3052568
7501857
SHIVARAJA VADIGERI
10-05-1996
2A
67.2
60.75
127.95
GM_OTHERS_M
13
3051912
7501616
KRISHNA
10-01-1995
2A
78.4
48.75
127.15
GM_PDP_M
14
3050416
7501707
NAGINDRAPPA
18-07-1996
3B
68
58.5
126.5
GM_OTHERS_M
15
3050407
7501831
VISHWANATHA
04-05-1995
2A
71.36
54.25
125.61
GM_OTHERS_M
16
3050776
7501759
BASALINGA
02-06-1993
SC
68.16
57
125.16
GM_OTHERS_M
17
3052772
7501715
HANUMESHA
01-06-1995
ST
70.88
54.25
125.13
GM_OTHERS_M
18
3051004
7501689
K GAVISIDDAPPA
01-07-1989
2A
58.72
66.25
124.97
GM_OTHERS_M
19
3051558
7501631
SHIVAMOORTI
10-01-1994
SC
69.44
55.5
124.94
GM_OTHERS_M
20
3050405
7501702
ADEPPA
10-08-1989
2A
74.08
50.75
124.83
GM_OTHERS_M_EXS_CF
21
3050866
7501749
MAHESH PAREET
16-06-1992
2A
72.96
51.25
124.21
GM_OTHERS_M_EXS_CF
22
3051808
7501640
SHIVARAJKUMAR KHAJURI
18-09-1996
2A
65.76
58.25
124.01
GM_OTHERS_M_EXS_CF
23
3051107
7501665
T KANAKESHAKUMARA
25-03-1997
2A
80.96
42.5
123.46
2A_KAN_M
24
3050453
7501603
GOPALA
10-06-1992
SC
72.16
50.5
122.66
SC_RUR_M
25
3051412
7501723
RAVIKUMAR
01-06-1992
SC
68.16
53.5
121.66
SC_RUR_M
26
3050688
7501821
PAMPAPATI AADHIMANI
01-06-1989
CAT-01
59.36
61.25
120.61
CAT-01_RUR_M
27
3050854
7501683
BASALINGAPPA
24-06-1992
2A
68.16
52
120.16
2A_RUR_M
28
3051149
7501708
VINAYAK
09-05-1995
2A
65.76
51.25
117.01
2A_OTHERS_M
29
3052124
7501792
SHIVANAND
01-06-1995
2A
65.76
50.25
116.01
2A_PDP_M
30
3051837
7501769
SURESHKUMAR
01-07-1996
SC
69.92
42.25
112.17
SC_PDP_M
31
3052138
7501814
DURAGAPPA
08-07-1997
2A
69.12
42
111.12
2A_OTHERS_M_EXS_CF

 

NOTE:-

1] The publication of this Provisional Select list does not give any candidates the right of appointment to the post.

2] This provisional Select list is further Subjected to Verification of Castes Certificates, Verification of character antecedents of the candidates etc.

3] This Provisional Select list is subject to Karnataka Administrative Tribunal/High Court Order if any.

4] This Provisional Select list has been prepared as per their reservation matrix of the Government of Karnataka.

5] The final appointment will also be depended on verification regarding involvement of any candidates in any criminal case.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ( Dr CHETAN SINGH RATHOR, IPS.)

                                                                                                                                                                        Chairman, PC Selection Committee &
(A)    FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF LOCAL POLICE CONSTABLE (CIVIL)

SL. NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured
 
 
Total
Marks
 
Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1056024
7031269
ASHOKKUMAR T
20-06-1996
SC
80.66666
86.75
167.4167
GM_KAN_M
2
1050911
7031680
BASAVARAJ
19-09-1988
2A
74.33334
88
162.3333
GM_KAN_M
3
1053170
7030126
SHEKHARAPPA A
02-06-1994
2A
83.33334
79
162.3333
GM_KAN_M
4
1051202
7030587
AMOGHA
19-05-1993
3B
77
85
162
GM_KAN_M
5
1055079
7030981
MALLAYYA
21-06-1994
2A
81.16666
80.25
161.4167
GM_OTHERS_M
6
1055165
7030244
MALLAPPA
01-06-1994
2A
88.5
72.5
161
GM_OTHERS_M
7
1052975
7031800
MALLIKARJUNA
18-06-1993
2A
78.66666
81.25
159.9167
GM_OTHERS_M
8
1053132
7031753
VEERESH
08-07-1993
SC
86.66666
72.25
158.9167
GM_OTHERS_M
9
1052244
7030137
PAMPAPATHI METI
01-06-1994
2A
85.33334
73.5
158.8333
GM_OTHERS_M
10
1053107
7031076
SHARANAPPA
22-05-1989
2A
76
81.5
157.5
GM_OTHERS_M
11
1054270
7031377
SHRIKANT HUGAR
01-04-1990
3B
77.33334
79.75
157.0833
GM_OTHERS_M
12
1051698
7030314
NAGARAJ
01-06-1996
CAT-01
90
66.75
156.75
GM_OTHERS_M
13
1050033
7030781
PIDDAPPA
15-06-1993
ST
82.16666
74.25
156.4167
GM_OTHERS_M
14
1054879
7030864
RANGAPPA
01-06-1994
2A
83.16666
72.5
155.6667
GM_OTHERS_M
15
1052230
7031726
KARIYANNA
20-06-1994
2A
80.33334
74.5
154.8333
GM_OTHERS_M
16
1052251
7030229
AMARESH
25-10-1992
2A
69.16666
85.5
154.6667
GM_OTHERS_M
17
1054899
7030718
SHIVAKUMARA
05-06-1993
SC
80.5
74
154.5
GM_OTHERS_M
18
1052157
7031673
AYYAPPA
01-06-1996
2A
84.5
70
154.5
GM_OTHERS_M
19
1052154
7031087
MANABASAYYASWAMY
08-05-1994
3B
71
83
154
GM_OTHERS_M
20
1053449
7030069
SURESH
04-06-1992
SC
76.33334
77.5
153.8333
GM_OTHERS_M
21
1052205
7030889
PRABHULING C KODDIN
01-07-1994
3A
87.5
66.25
153.75
GM_OTHERS_M
22
1053996
7031820
DODDAYAMANURAPPA
14-04-1992
ST
84.66666
69
153.6667
GM_OTHERS_M
23
1051345
7030154
K HARISH KUMAR
01-06-1989
2A
80.83334
72
152.8333
GM_OTHERS_M
24
1055135
7030422
P VIJAYAKUMAR
17-10-1995
SC
86.16666
66
152.1667
GM_OTHERS_M
25
1056100
7030901
ANILKUMAR
01-06-1993
2A
79.33334
72.5
151.8333
GM_OTHERS_M
26
1053186
7031247
VENKATESHA
01-06-1994
3A
88.83334
63
151.8333
GM_OTHERS_M
27
1050713
7030387
NARSIMHALU
01-06-1996
ST
85
66.25
151.25
GM_OTHERS_M
28
1050467
7030192
CHANNABASAVA
05-07-1996
SC
87.16666
64
151.1667
GM_OTHERS_M
29
1054513
7031276
DEVARAKOLLADA NAGARAJA
16-04-1993
CAT-01
71
80
151
GM_OTHERS_M
30
1053377
7031612
G AMARESH
01-06-1990
3A
67.16666
83.75
150.9167
GM_OTHERS_M
31
1054376
7030881
SIDDALINGA MAHARAJA
12-07-1993
ST
79.5
71.25
150.75
GM_OTHERS_M
32
1054418
7031329
NINGANNA
10-06-1994
ST
85.5
65.25
150.75
GM_OTHERS_M
33
1052721
7031140
KALLAPPA SIDDAPPA ALLAPUR
07-08-1989
3B
80.66666
70
150.6667
GM_OTHERS_M
34
1056196
7030711
KOTRESHAPPA CHAPPARADAHALLI
31-07-1993
3B
86.66666
64
150.6667
GM_OTHERS_M
35
1052200
7031640
DAYANADA SHANKRI
16-08-1992
3B
84.33334
66.25
150.5833
GM_OTHERS_M
36
1051750
7031293
RANGANATH
25-06-1995
ST
84.66666
65.75
150.4167
GM_OTHERS_M
37
1056040
7030712
SHIVANANDA MATHAPATI
30-07-1995
3B
81.83334
68.5
150.3333
GM_OTHERS_M
38
1050251
7031693
PANCHAMUKHI
10-07-1993
CAT-01
75.83334
74.25
150.0833
GM_OTHERS_M
39
1050121
7030796
RAMAPPA B
01-06-1995
SC
82.66666
67.25
149.9167
GM_OTHERS_M
40
1054082
7031277
HARIJANA TAPALI RAJAPPA
01-01-1990
SC
76.33334
73.25
149.5833
GM_OTHERS_M
41
1051226
7031566
MANJUNATH
15-04-1995
CAT-01
83.16666
66.25
149.4167
GM_OTHERS_M_EXS_CF
42
1050086
7031433
DEVARAJ K
15-04-1995
2A
81.66666
67.75
149.4167
GM_OTHERS_M_EXS_CF
43
1051503
7030088
SHRINATH
05-06-1990
SC
63
86.25
149.25
GM_OTHERS_M_EXS_CF
44
1053526
7031822
AMBARESH
01-06-1992
3B
81.5
67.75
149.25
GM_OTHERS_M_EXS_CF
45
1052892
7031414
VIJAYAKUMAR AWATAGERA
03-04-1994
2A
77
72.25
149.25
2A_OTHERS_M_EXS_CF
46
1051852
7030212
VIJAYA
01-06-1991
SC
80.66666
68.5
149.1667
SC_KAN_M
47
1050731
7031306
CHANDRAKANT
10-05-1996
3B
77.16666
71.75
148.9167
3B_RUR_M
48
1051467
7030665
HANUMANTHAPPA
02-08-1991
CAT-01
78.33334
70.5
148.8333
CAT-01_OTHERS_M
49
1052626
7030590
VENKATESH
28-07-1988
2A
72.33334
76.25
148.5833
2A_OTHERS_M_EXS_CF
50
1055593
7030295
DEVARAJA
05-06-1995
CAT-01
87.5
61
148.5
CAT-01_OTHERS_M
51
1054484
7031734
RAGHU
20-06-1992
2A
74.5
73.75
148.25
2A_OTHERS_M_EXS_CF
52
1050696
7030035
VEERESH
15-03-1990
CAT-01
70
77.5
147.5
CAT-01_OTHERS_M_EXS_CF
53
1050748
7030357
MOUNESH
23-04-1992
ST
67.5
80
147.5
ST_OTHERS_M_EXS_CF
54
1055433
7030882
AYYAPPA
15-05-1992
SC
80.33334
67
147.3333
SC_KAN_M
55
1055863
7031282
NARASIMHALU
15-07-1994
SC
78
68.75
146.75
SC_OTHERS_M_EXS_CF
56
1051423
7030554
MOUNESH
20-07-1993
SC
76.5
70
146.5
SC_OTHERS_M_EXS_CF
57
1054349
7031410
SHARANABASAVA
01-06-1990
SC
77.33334
69
146.3333
SC_OTHERS_M_EXS_CF
58
1053876
7030618
B SHARANABASAVA
01-06-1995
3A
85
61.25
146.25
3A_OTHERS_M
59
1050893
7031794
PURUSHOTTAMA T
01-08-1993
ST
67.33334
77
144.3333
ST_PDP_M
60
1052812
7031729
HUSENAPASHYA
01-06-1995
2B
84.5
58.75
143.25
2B_OTHERS_M_EXS_CF
61
1053557
7031439
MAHESH
10-06-1991
3B
72.66666
70
142.6667
3B_PDP_M
62
1054757
7030609
ISMAIL
17-06-1989
2B
70.33334
69.5
139.8333
2B_PDP_M
63
1056752
7031613
DEVARAJ
25-11-1995
3A
89.66666
48.5
138.1667
3A_OTHERS_M
64
1053560
7031424
PRABHUGOUDA
06-06-1990
3A
66.33334
71.5
137.8333
3A_OTHERS_M
65
1055098
7030091
MALLAPPA
12-06-1989
3A
68
69.5
137.5
3A_OTHERS_M
66
1053735
7031537
CHANDRASHEKHARA RADDI
01-06-1989
3A
75.33334
61.75
137.0833
3A_OTHERS_M
67
1053184
7031335
ASHOK KUMAR
03-06-1996
3A
76.16666
58.75
134.9167
3A_OTHERS_M
68
1055560
7030657
ANJANEYYA
03-12-1993
CAT-01
66.83334
68
134.8333
CAT-01_PDP_M
69
1053606
7030209
GIRIMALLIKARJUNA
01-06-1994
SC
84.83334
41.25
126.0833
SC_PDP_M
70
1053418
7031792
SHIVAKUMAR
20-12-1995
SC
88.66666
34
122.6667
SC_PDP_M
71
1050951
7031028
HONNAPPA
21-07-1970
CAT-01
NULL
41.75
41.75
GM_EXS_M
72
1054527
7030226
VENKATESH A
28-06-1979
2A
NULL
24.75
24.75
GM_EXS_M
73
1055299
7030644
VINAYKUMAR
09-03-1994
3A
80.375
NULL
NULL
3A_PDP_M

 

(B) FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF LOCALWOMEN POLICE CONSTABLE (CIVIL)

SL. NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured
 
 
Total
Marks
 
Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1050401
7030080
AKKAMMA
01-06-1994
CAT-01
88.5
71.25
159.75
GM_KAN_F
2
1054694
7031674
TRIVENI
02-06-1995
2A
86
73.25
159.25
GM_RUR_F
3
1055081
7030081
RAJESHWARI KURI
01-06-1995
ST
88.66666
61.75
150.4167
GM_OTHERS_F
4
1055976
7031716
VIJAYALAKSHMI
01-06-1992
3B
81.5
67.5
149
GM_OTHERS_F
5
1050775
7031611
BASAMMA
01-06-1993
3B
78.83334
67.5
146.3333
GM_RUR_F
6
1053393
7030400
SHAILAJA
01-01-1994
ST
76.83334
68.5
145.3333
GM_OTHERS_F
7
1050109
7031451
BASALINGAMMA
05-06-1996
CAT-01
79.66666
61.5
141.1667
GM_RUR_F
8
1051145
7030056
GANGAMMA
20-06-1996
2A
79.83334
60.75
140.5833
2A_RUR_F
9
1054689
7030482
BASALINGAMMA
01-06-1994
2A
78.83334
61.5
140.3333
2A_OTHERS_F
10
1050558
7031174
MAHALAXMI
11-06-1990
SC
76.16666
60
136.1667
SC_OTHERS_F
11
1050219
7030150
VIDYASHREE
18-06-1992
3B
72.33334
63.75
136.0833
3B_OTHERS_F
12
1051860
7030772
LAXMI
01-08-1994
ST
75.5
60
135.5
ST_OTHERS_F
13
1056472
7030102
BHAGAMMA
06-08-1992
CAT-01
68.5
65.75
134.25
CAT_01_OTHERS_F
14
1056343
7031607
BASAMMA S
25-12-1992
2A
67.33334
66.5
133.8333
2A_OTHERS_F
15
1055349
7030865
AKKAMAHADEVI
01-06-1994
3B
67.83334
64.25
132.0833
3B_OTHERS_F
16
1054470
7030689
MALAMMA
02-09-1994
CAT-01
78.83334
52.75
131.5833
CAT_01_OTHERS_F
17
1056535
7030042
SHRIDEVI
15-08-1993
SC
71
60
131
SC_RUR_F
18
1055686
7030798
NEELAMMA.
25-06-1993
3A
70.33334
48.5
118.8333
3A_OTHERS_F

 

NOTE:

1] The publication of this Provisional Select list does not give any candidates the right of appointment to the post.

2] This provisional Select list is further Subjected to Verification of Castes Certificates, Verification of character antecedents of the candidates etc.

3] This Provisional Select list is subject to Karnataka Administrative Tribunal/High Court Order if any.

4] This Provisional Select list has been prepared as per their reservation matrix of the Government of Karnataka.

5] The final appointment will also be depended on verification regarding involvement of any candidates in any criminal case.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ( Dr CHETAN SINGH RATHOR, IPS.)

                                                                                                                                                                        Chairman, PC Selection Committee &

                                                                                                                                                                                   Superintendent of Police,

                                                                                                                                                                                                             Raichur.