Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
     ದಿನಾಂಕ. 10.06.2014 ರಂದು 19.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ..42/ಎಫ್-1092 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಶಕ್ತಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36/ಎಕ್ಸ್-8696 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮೌನೇಶ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರೇಶ ಕುಮಾರ್ ಈತನ ಎಡಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಚಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಹಾಗು ಮೌನೇಶ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
        ¢£ÁAPÀ: 10-06-2014 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀAPÀgï «ÄµÀ£ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆêÀĹð ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÉƸÀì½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .  FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/qÀ§Æè-9386 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà DmÉÆà £ÀA PÉJ-37/J-4550 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: aPÀ̪ÀÄÄPÀwð£Á¼ï vÁ: PÀĵÀÖV.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ-37/J-4550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV , §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.130/2014 , PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     B ದಿನಾಂಕ 10.06.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಯ 1) w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ PÀqÀ¥À dA§AiÀÄå eÁ: ºÀjd£À2) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁ: ºÀjd£À E§âgÀÆ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ EªÀgÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು   ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ  ತಂಟೆ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   71/2014 PÀ®A:  323, 324. 504. ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
                ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï  ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ  «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ  ¢£ÁAPÀ 09-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¸Á§tÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À  »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ¸Á§tÚ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ E£ÉÆAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆlqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹  PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ  UÀÄ¢Ý zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ E§âgÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 68/2014 PÀ®A: 504.323.324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ±ÁQÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀÄĹèA G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ದಿನಾಂಕ 09-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಗಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಕರೆಂಟ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಹೋದಾಗ ಕೈ ಗೆ ತಗುಲಿ ಚಿಮಣಿ ದೀಪ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಸ್ಟೌವ್ ಬೆಂಕಿ ಸೀರೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ  ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ  10-06-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 01-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.CAvÁ ²æà JA.r. ºÀ«ÄäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀªÀÄzÀ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð, eÁw|| ªÀÄĹèA G|| ªÀÄįÁègÀ PÉ®¸À ¸Á|| EqÀ¥À£ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 08/2014 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2014 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16.800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.