Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Feb 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁð¢/ªÀÄÈvÀ  ®Qëöäà FPÉUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ eÉÆvÉ ®UÀß ªÁVzÀÄÝ,  MAzÀÄ UÀAqÀÄ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ,  DgÉÆæ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ 20/2/16 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ UÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÁßzÀgÀÆ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ E®èªÉà £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý DgÉÆæ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ®QëöäÃAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ®QëöäÃUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼Á VgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 21/2/16 gÀAzÀÄ PÀ®A 498(J), 307 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 23/2/16 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ PÀ®A 307 L¦¹ §zÀ®Ä 302 L¦¹ C¼ÀªÀr¹ PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/16 PÀ®A 498(J), 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è  vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ.  
J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁð¢ FgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CvÀÛ£ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ  eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÁVzÀÄÝ, f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄw AiÀÄ°è eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÉ¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ C©ü£ÀA¢¸À®Ä  ¢£ÁAPÀ  23/2/16 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀgÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä C¨sÀåyð ¸ÉÆÃwzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¢qÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀjUÉ PÀ®Äè, ZÁPÀÆ, §rUÉ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dRA UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/16 PÀ®A 143,147, 148,323, 324,326, 427,504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10)  J¸ï¹/J¸ïn  ¦.J.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ 23/2/16 gÀAzÀÄ ¦¹ 647 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24/2/16 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ Cj¶tV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÉÆÃj ºÀwÛgÀ  3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦¹ 647 ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝgÀÆ ¤ªÁågÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ®AZÀ PÉüÀ®Ä §A¢zÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À £ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä §A¢zÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ & ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¹¦¹ £ÀA. 451 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/16 PÀ®A 504, 353,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ CzÉ¥Àà  26 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À«.  FvÀ£ÀÄ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð £ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2016 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®ètÚ£À UÉƧâgÀzÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ C¨sÀåyð ªÀÄ°èeÁdÄð£À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀgÀÄ eÉrJ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä C¨sÀåyð UÉ¢ÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ zsÀ«ÄÌ ºÁPÀÄwÛÃgÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀ®Äè & §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/16 PÀ®A 143,147, 148,323, 324,504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10)  J¸ï¹/J¸ïn  ¦.J.PÁAiÉÄÝ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.
AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               C¥ÀjavÀ  ªÀåQÛAiÀÄÄ FvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ®Æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ eÁAUï zsÀj¹zÀÄÝ, CAzÁdÄ ªÀAiÀiÁ 35-40 ªÀµÀð EzÀÄÝ, ªÀÄÄRzÀ°è PÀ¥ÀÄà zÁr ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ¸É ºÉÆA¢zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22/02/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-23/02/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ D£ÉªÀÄÄjUÉ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À° ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV rPÀA¥ÉÆÃeïØ DVzÀÄÝ,  FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÉÊUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀA¨sÀtÚUËqÀ 50ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÀÄAlgÁ¼À. gÀªÀgÀĤÃrzÀ °TÃvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ;-25/02/2016 ರಂದು 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ;-25/02/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜವಳಗೇರದ ಹುಸೇನಸಾಬ ಸಹುಕಾರ ಈತನ ಹೊಲದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ.ಎ.ಪಿ.28-ವೈ-1691 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ರಾಜಸಾಬ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಇಸಿ-7614 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ  ಜವಳಗೇರ ಕಡೆಗೆ ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲುವು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆ ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA;  22/2016.ಕಲಂ.279,283,304(A) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ,CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಅಮುಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಬೆಳಗಾಂ FvÀ£ÀÄ  ರಾಯಚೂರುನ ನ್ಯೂ ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ NH 167 ಟಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಚೈನೇಜ್ 163 ರಿಂದಾ 173.50 ವರೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೇ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಸುಮಾರು 10.50 ಕಿ.ಮಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಟಾರ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ BSNL ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,50,000/- (ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು) ಲುಕ್ಸಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಬಗ್ಗೆ ಅಳತೆ ನಂತರ ನಿಗಧಿತ ಲುಕ್ಸಾನ ವಿವರವನ್ನು ನಂತರ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2016 PÀ®A. 427 L.¦.¹ ಕಲಂ: 3 Prevention of Damage to Public Property Act 1984ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2016 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.