Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jul 2012

Reported Crimes


                                 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         PÀÄAzÀÄUÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 63/12 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¦ügÁå¢ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦ügÁåzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÝ ¦üÃgÁåzÀ ¸ÁgÁA±À PÁuÉAiÀiÁzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà @ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Á¯ÉºÉƸÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 49, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀA² vÁ: PÀÄAzÀÄUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÉÆA¢UÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 06-04-2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À«zÉ ¤ÃªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃVj £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß HgÀÄ ¸ÀA² UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀ¢UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 72, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀA² vÁ: PÀÄAzÀÄUÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/12 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
²æêÀÄw UÀªÀÄä              UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀAzÀAiÀÄå ªÀ:55 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA:252 ªÀÄvÀÄÛ »¸Àì 2 gÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÉƸÉ, ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå ªÀ:26 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ºÁ:ªÀ:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  ¸ÀA§A¢¬ÄzÀÄÝ, ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀAzÀAiÀÄå ªÀ:55 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CzÉà Hj£À ²ªÀgÉqÀØ¥Àà ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ¸ÉƸÉ, ²ªÀ°Ã¯Á FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAUÀªÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå  ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ :05-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÀªÀÄä ü ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÉqÀØ¥Àà ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÁUÀ ªÉÄð£ÀªÀÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¨sÁUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ zÀ©âzÀgÀÄ,   ªÀÄvÀÄÛ   ²ªÀgÉqÀØ¥Àà¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, UÀAUÀªÀÄä½UÉ  ¨ÉÆøÀrÃ, gÀArÃ, ¨ÉÆðªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 15000/- zÀÄqÀØ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012 PÀ®A. 143,323,352, 379,380,¸À»vÀ34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
           UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
.             ¢£ÁAPÀ:-07-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð.EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ²ªÀgÀrØ vÀAzÉ: UÀAUÀAiÀÄå ºÀ¼É§Ar, MPÀÌ®ÄvÀ£À,ªÀÄvÀÄÛ  C§ÄÝ®ªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀgÀrØ, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À,E§âgÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ. EªÀgÀÄUÀ¼À JvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 06-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìÄÝzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ¨É¼É ªÉÄìĸÀ®Ä JvÀÄÛ AiÀiÁPÉ ©nÖ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A, 504,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀÄÄgÀr 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¨É½PÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À.wgÀÄUÁr PÁ¼ÀÄ, PÀr ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr PÀ«ÄµÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt¢AzÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÉÃzÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ  °ÃªÀgï ¥sÉïÁVzÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀUÀÆå UÀÄtªÁVgÀ°®è. vÀ£ÀUÉ °ÃªÀgï ¥sɯÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÀÝ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 04-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ CA¨ÁªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃV CzÉà ¢ªÀ¸À gÁwæ ºÉaÑUÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CA¨ÁªÀÄoÀ UÀÄqÀØzÀ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀÄÄgÀr, 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÄj PÁ¬ÄAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¸Á: ©½PÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 18/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2012 gÀAzÀÄ 51  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.