Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Apr 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ªÀÄĸÁÛ¥sï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á : PÀ«vÁ¼À vÁ : ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ°è £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 24 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀA§AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ PÀÄtzÁqÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼ÀAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀÄgÀÄPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¨ÉA§® EzÉ ¤ªÉãÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß QwÛPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ °TvÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354,504,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æäªÁ¸À CUÉÆæÃEAqÀ¹ÖçÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ mÁmÁ J.¹ £ÀA§gÀ PÉJ-36/J-520 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁ:ºÀjd£À ,G:¨É¯ÁÝgÀPÉ®¸À ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 17-d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖUÉƽ¸À®Ä ªÁºÀ£ÀªÀÅ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁV ¤®è®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ°èAzÀ J®ègÀÆ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É M§âgÀÄ ©Ã¼À®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¨Ár,¥ÁlPï EvÁå¢ §qÉzÀÄ ¦ügÁå¢ §®UÉʪÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj & ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2012 PÀ®A.279,337,338. L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JªÀiï « PÁ¬ÄzÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DgÀvÀPÀëvÉ PÀÄjvÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ qÉÆÃt §ÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 19 d£ÀgÀÄ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E°è ªÀĹâ EzÉ ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨Áj¸ÀÄwÛÃj CAvÀ CAzÀªÀgÉà PÀnÖUÉ,PÀ®Äè,gÁr¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁ®A £ÀA 9gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2012. PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï.¹.J¹Ö.¦J PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-04-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉƼɥÀà, 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°, ¸Á. PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢ E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2012 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 14.04.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, 56ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸À¥Àà JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07.04.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ aªÀÄuÉ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑlÄÖ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉPÀÄÌ PÀqÉ«zÀÝjAzÀ ¢Ã¥ÀzÀ°è JuÉÚAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2012 gÀAzÀÄ vÀ£ÀßUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :14-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®âUÁð °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀ:19 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ¨Á¸ÀĪÀiïC° ªÀ:20 eÁ:ªÀÄĹèA G:qÉæöʪÀgï ¸Á:»gÉÃdAvÀUÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄfQ jqÀÓ PÁgï £ÀA:PÉJ-37 JªÀiï-5235 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄ®âUÁð -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ UËqÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀgÀÄ«£À°è PÁgÀ£ÀÄß ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 279,L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ: 14.04.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ dAUÉèÃ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆUÀªÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉà ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è E°è AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆAr¢Ý UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÁ ºÉüÀÄwÛ vÉÆÃj¸ÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ vÉÆj¸À¨ÉÃPÀ¯Éà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®A., 506,504,324 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ-15-4-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ £À«®UÀÄqïØ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ¢ðzÁgÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ °AUÀzÀºÀ½î 45 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- £À«®UÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À°è ºÉƯÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄÆ DPÀ¹äÃPÀªÁV UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQAiÀÄÄ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 50000 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,1 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20.000 ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1.07,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011 PÀ®A-CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÀvÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 14/03/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¢¤ß¨Á« vÁAqÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆqï 38 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¢¤ß¨Á« vÁAqÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä EzÀݪÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀUÀÆ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr 2 °Ãlj£ÀµÀÄ× PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.gÀÆ. 200=00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 50 °ÃlgÀ PÀZÁÑ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±ÀªÀiÁr DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A.32,34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2012 gÀAzÀÄ -82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.