Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                       
                                        

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 04/04/2018 ರಂದು  20-10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 21-10 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಸಣ್ಣ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಒಕ್ಕಲತನ  ಸಾ: ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್  ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಕವಿತಾಳ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿತನು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 1) 330 ML -  KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER 10 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 70 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 700  ರೂ/- 2). 90 ML ORIGINAL CHOICE EXTRA MALT- 40 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 22.34 RS .ಕಿ 893  ರೂ/- 3)180 ML  OLD TAVERN WHISKY 06 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 68.56 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 411.36 ರೂ/- 4) 650 ML -  KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER 05 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 625 ರೂ/- ಒಟ್ಟು .ಕಿ 600  ರೂ/- 5) 90 ML MC DOWELLS NO 1 CELEBRATION DELUXE XXX RUM 09 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 41.42 ರೂ. 6). 90 ML  OLD TAVERN WHISKY 23 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 41.42 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 952.66 ರೂ/- ಹೀಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 14.100 ML 3955.4 ರೂ /- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ ,ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 87/2018 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ 04/04/18 ರಂದು 20.30 ಗಂಟೆಗೆ  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ .ಎಸ್.  ರವರು ತಾವು  ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 20.45 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ವರದಿ, ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಜಪ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,  ಕೊರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮ ವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ .ಎಸ್. ರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಹೋಗಿ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ರೂ 3830 ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ಮಧ್ಯದ ಪೌಚ್ ಗಳ ನ್ನು ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 140/- ರೂ ಯನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 148/2018 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
CªÀÄgÉñÀ ºÀħâ½î ¦.J¸ï.L. ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ  gÀªÀjUÉ  F ¢£À ºÀqÀUÀ° ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ ZÀ£ÀߥÀà£À CAUÀr »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/-gÀÆ, 10 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ CQ-1000/-gÀÆ ºÁUÀÆ 30 °Ãlgï PÉÆ¼É CQ-3000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  64/18 PÀ®A. 32 & 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ. & 273, 284 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                          

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2018 gÀAzÀÄ 206 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

.