Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Sep 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 20/09/2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾರಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರಿಕ  ಈರಣ್ಣ 48 ವರ್ಷ, ಜಾ:ನಾಯಕ, ಉ:ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಗಾರಲದಿನ್ನಿ ತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಯ್ಯ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ  ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಯರಗೇರಾ ವೃತ್ತ ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ-549,499 ರವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 58 ಪೌಚ್ 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಗಳು ಅಂ.ಕಿ. ರೂ. 1,758.56/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಗುನ್ನೆ ಠಾಣಾ ನಂ.108/2019 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಇ  ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦gÁå¢ ²æà ¨sÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà eÁzÀªï, ªÀAiÀÄB 56 ªÀµÀð, eÁwB ®A¨ÁtÂ, GB MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB §UÀr vÁAqÁ, vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ರವರ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÁgÀªÀÄä ªÀAiÀÄB 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð 8 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ªÀiÁgÀÄw & ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á zÀA¥ÀwAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ £ËPÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.240000/- & 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ 100000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ D²ºÁ¼ÀvÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÁgÀªÀÄä¼À£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ 6 wAUÀ¼ÀĪÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400000/- gÀÆ. & MAzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÀ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV & zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà zÉøÁ¬Ä ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:19/9/2019gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-30UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ°®èªÉA§ PÁgÀtPÁÌV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÁÝV ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 102/2019 PÀ®A 498(J), 506, 304(©), 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.