Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Apr 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
  
¢£ÁAPÀ 11-04-2014 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà gÀAUÀ¥Àà @ gÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 12 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G «zÁåyð  ¸Á ¹A¥ÀvÉUÉÃgÁ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 ªÉÊ 5894 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ gÉÆÃr£À°è EgÀĪÀ ±ÉAV£À ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¹A¥ÀvÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ §ÄwÛ vÀgÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÁUÀgÁd£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¤zsÀ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÁ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ UËgÀA¥ÉlzÀ ªÁ°äQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV PɼÀUÀqÉUÉ ©¢ÝzÀÄÝ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦gÁå¢AiÀÄ §® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁªÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£À §® ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀUÁAiÀÄ, §® JzÉAiÀÄ §ÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ , JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É »A§¢UÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  05/2014 PÀ®A:279,337 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀÄ.®Qëöäà vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀ-16 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ ¸Á-eÉÊ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ, ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ  ದಿ: 12/04/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾರ ತರಲು ಹೋದಾಗ ಜಲಾಲ್ ತಂದೆ ಬಾಷ ಈತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲಾ ಕಂಪೌಂಡ್‌ದ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೈಬಿಡು ಅಂತಾ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರೋಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಗ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಮತ್ತು ಕೈಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಬ್ಯಾಗಾರ ಸೂಳೇ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತನಗೆ ಚಿಲ್ಲರೇ ಸೂಳೇ ಇದ್ದೀಯಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.110/14 ಕಲಂ 354,504,323,506 ಐಪಿಸಿ & 3(1)(X)(XI) SC/ST ACT ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                ದಿ.12-04-2014ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾರಬಂಡಾ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À/ QgÁtªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÁgÀ§AqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« (NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಕೀರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಜು ಸಾರ್ವಜನೀಕ ಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಜಲಗೇರಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಾರೋಪಿತನು ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು 180 JA.J¯ï.£À 288-Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ     C.Q.gÀÆ. 13,82400=00  À   2] 180 JA.J¯ï.£À 144-N.n. ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ  C.Q.gÀÆ. 8064=00       3] 90 JA.J¯ï.£À  480-PÀè¨ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ       C.Q.gÀÆ.  9600=003)             4)330 JA.J®.£À   120£ÁPËl n£À ©ÃAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ          C.Q.gÀÆ.  6840=00   5] 90 JA.J¯ï.£À  192- JA.¹ gÀªÀiï ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ   C.Q.gÀÆ.  6528=00     6] 650 JA.J¯ï.£À 48- £ÁPËl ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ       C.Q.gÀÆ.  4320=00    7] 650 JA.J¯ï.£À 24- PÉ.J¦üâÃAiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ         C.Q.gÀÆ.  2040=00    J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 51,216=00    [ MlÄÖ 225-°ÃlgÀ, ] ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ  £ÀAvÀgÀ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆÁzsÁIÄzÀ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁu UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2014 PÀ®AB 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ 12-04-2014 ರಂದು 6-10 ಪಿ.ಎಂ.ಸುಮಾರಿಗೆ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ PÀÄ£ÀßlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 44 ªÀµÀð eÁ: E½ÃUÉgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄð£À CgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ) 90 JA.J¯ï £À 45 eÁºÀ£ïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 900/2) 90 JA.J¯ï. £À 17 N.¹ ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ gÀÆ. 500/-3) 180 JA.J¯ï.£À  16 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄgÀÆ.1600/-  J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ -     8,460  Ltr    ªÀÄzsÀåªÀżÀî ¨Ál°UÀ¼ÀÄ.    C.Q 3000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A: 32,34, PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï   ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£ï±Á¥ïzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ªÀÄzsÀåzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1) Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JA,J¯ï£À 80 ¥ËZïUÀ¼ÀÄ  MlÄÖ 14 Ltr 400ML               W/r 3840 /-    ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ  DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/2014 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

         ¢£ÁAPÀ.12.4.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É½îºÁ¼À ZÉPï ¥ÉÆøÀÖzÀ°è ¦gÁå¢ü J.J¸ï.L CªÀiÁ£ÀįÁèSÁ£ï ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.vÀAqÀzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢üñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ªÀgÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ-¦.¹-320,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ-¦.¹.-592, ºÉÆêÀiï UÁqÀð gÁd±ÉÃRgÀ £ÀA.767, gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÀV PÀAqÀÄ ¯Áj 1) £ÀA.-21/n.qÀ§Æè.-2926 ¤°è¹, ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è 50 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî 480 ¸ÀPÀÌgÉ aî C.Q.gÀÆ.7,20,000/- ¸ÀPÀÌgÉ aîzÀ EzÀÄÝ ¥ÀgÀªÁ¤VAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ, D zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¯Áj 2) £ÀA.J¦.-21/nªÉÊ-3789 ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è 50 PÉ.f.vÀÆPÀzÀ 440 ¸ÀPÀÌgÉ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.6,60,000/- PÉüÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ, D zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸Àj EgÀ°¯Áè, E§âgÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÉýzÁUÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀ®Ä EzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀÌgÉ ¨ÁåUï UÀ¼À MlÄÖ C.Q. gÀÆ: 29,80,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß & ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2014 PÀ®A.171(ºÉZï), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

                ¢£ÁAPÀ 12.04.2014 gÀAzÀÄ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA©¹ £ÉÃvÁf ¸ÀPÀð¯ï, wãÀPÀA¢¯ï, ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉÃðmï, §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqɸÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ, DzÀgÉ 1] ²ªÀ±ÀAPÀgï ªÀQîgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²Ãð ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ2] ªÀĺÀäzï AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸Á|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹, ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï¢AzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ, ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ, §mÉÖ §eÁgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀgÁ¥sï§eÁgÀzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï. zsÀªÉÄÃðAzÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ mË£ï ¥Áè¤AUï ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ 2014 gÀ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2014 PÀ®A 171(ºÉZï),283, 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2014 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.