Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 28/04/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾ¢ ಶ್ರೀನಿವಶ ಪುರಾಣಿಕ ತಂದೆ ಉಡಪಾಚಾರ್ಯ ವಯಾ 46 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾ: ಬೆರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾ ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 01/05/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಮರಾವ್ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿಯುನ್ನು ಮುರಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 03/05/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದಾ ವಾಪಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಮಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 1) 12 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೈನ್ 2) 2.5 ಗ್ರಾಂ. ಬಿಳಿ ಹರಳಿನ ಗುರ 3) 2.5 ಗ್ರಾಂ. ಗುಲಾಬಿ ಹರಳಿನ ಉಂಗುರು 4) ಎರಡು ಜೊತೆ ಹರಳಿನ ಸ್ಟಾರ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಶಂಖ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟನ್ ಬೆಂಡಾಲಿ, ಒಟ್ಟು 5 ಗ್ರಾಂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 22 ಗ್ರಾಂ. ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಅಂದಾಜು ಇಮ್ಮತ್ತು 50000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 520 ಗ್ರಾಂ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 14000/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದು. ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು 64000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 69/2016 ಕಲಂ 457, 380 ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಗೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 25/4/16 gÀAzÀÄ 2100 jAzÀ26/4/16 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ f.UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ vÀAzÉ PÀ°PÀAªÀÄÆwð 54 ªÀµÀð PÀªÀÄä, G:«.PÉ. PÀªÀĶð AiÀįï PÁ¥ÉÆÃð gÉõÀ£ï PÀA¥À¤ AiÀÄ°è eÁ£ï rÃgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸Éïïì JQì PÀÆånªï ¸Á: CA¨ÁzÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ ©½AiÀÄ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.PÉJ-36 JA-8073  (ZÉ¹ì £ÀA.MAT446247B9B060 50, EAfÃ£ï £ÀA. 483DL56 BYY 703431  Model-2011 CA.Q.gÀÆ. 3,60,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹UÀzÉà EzÀÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/16 PÀ®A 379 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 03.05.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11,00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ  FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆ, 40 8989 ನೇದ್ದನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ  ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರೀಜಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಲಕುಮಾರ ಬಿ ಪಿ,ಎಸ್, ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.  gÀªÀgÀ ¸ÀéAvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 55/16 ಕಲಂ 279,336 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
                        ¢£ÁAPÀ 4/5/16 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç C§PÁj 60 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀgÁ§¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ -36 Er-3794 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ªÁqÀV¬ÄAzÀ PÀgÁ§¢¤ßUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢¢ÝV-gÁªÀÄvÁß¼À gÀ¸ÉÛ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀ°¨sÁµÁ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á:eÁ®ªÁqÀV vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÀ PÀæPÀì   ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 «-1589 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ 1)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀ 16 ªÀµÀð 2)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄUÀÄgÀ¥Àà 16 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:¢¢ÝV EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀÄtÚ£À n«J¸ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©üêÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ & DvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÉÃj 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd C§PÁj  28 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw F½UÉÃgÀ ¸Á:PÀgÁ§¢¤ß vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 54/16 PÀ®A 279,337, 338,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 05.05.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÀ« vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£À  ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಲು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೈಪ್ ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚ್ ನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ತಗುಲಿ ಶಾರ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚೀರಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿಸಲು  ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೆಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2016 PÀ®A 174  ¹.Dgï.¦.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ದಿನಾಂಕ-04.05.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ 1) ಹನುಮಪ್ಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಲೋಕಪಯ್ಯ ಗ್ಯಾನಪ್ಪಯ್ಯನವರರು ವಯಾ 65 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ. ಮೇಗಳ ಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ£ÁzÀ  2) ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ವಯಾ 10 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ.ಇಬ್ಬರು ಮೇಗಳ ಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್ EªÀ£À£ÀÄß  ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಟಿ ಒಡೆಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಂದೆ ಗೋಕುಲಸಾಬ ರವರ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಪರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಗಂಟಿರವರ ಹೊಲದ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಡ್ಡನ್ನು ಇಳಿಸುವಾಗ ಬಂಡಿಯ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಾಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂಡಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡಿಯ ಡಂಬರಗಿ ಇಬ್ಬರ ಬಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದು ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪಯ್ಯ ಗ್ಯಾನಪ್ಪಯ್ಯನವರ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು ಉದ್ಯೋಗ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ.ಮೇಗಳಪೇಟೆ ಮುದಗಲ್  gÀªÀgÀÄ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ಠಾಣಾ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ. 07/2016 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :05.05.2016 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.