Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jan 2012

CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ.21-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É «µÀÄÚ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ.G½ªÉÄñÀégÀ¢AzÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà mÁæPÀÖgï.£ÀA.PÉJ-36-nJ-7356 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï.£ÀA. PÉJ-36-nJ-7356 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 57 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À G¥ÁàgÀ ¸Á.G½ªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/12 PÀ®A.279, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁå£À¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀnUÉÃgÀ 18 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁjPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½zÀgÉ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ fêÀ£À fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ.20-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁå£À¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÀÆ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ.20-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀnUÉÃgÀ 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 01/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:20.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨsÁ£ï ¨ÉÃUï ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀßUɼÉAiÀÄ d«ÄÃ¯ï ¥Á±Á E§âgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ÁÝn EgÀĪÀ SÁzÀjèAUÀ zÀUÀðzÀ ºÀwÛ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è »A¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ M§â J.¦. ¥Á¹AUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÉÄqÀ ¨ÁdÄ ¤AvÀªÀÄ»§Æ§C° JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀiÁ£À« PÀqÉUɺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀĨsÁ£ï ¨ÉÃUï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:08/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 17.01.2012gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄ. gÀ¶ä vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 17 ªÀµÀð¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï E°èAiÀĪÉgÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d¯Á¯ï ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18400/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ