Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Nov 2012

Reported Crimes


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                     «ÃgÀªÀÄä UÀAqÀ gÉêÀtÚ ¹zÀÝAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: JA.©. £ÀUÀgÀ AiÀÄgÀqÉÆÃt vÁ: UÀAUÁªÀw. FPÉUÉ FUÉÎ 8-9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÞ¼ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV JqÀzÀAqÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è vÉð §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ 54 £Éà «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ 9/Dgï PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À°è Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 3 gÀ°è zÉÆgÀQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2012 gÀAzÀÄ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÉêÀtÚ ¹zÀÝAiÀÄå, 29 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, mÉÊ®gï, ¸Á: JA.©. £ÀUÀgÀ AiÀÄgÀqÉÆÃt vÁ: UÀAUÁªÀw. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.  AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 42/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 10-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmɬÄAzÀ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À zÉêÀgÁd ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà , ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÀÄ ©nÖzÀÝ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÀ ¸ÉàÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉàöÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36/J¸ï.1868 [HERO HONDA SPLENDER PLUS NO KA 36 S 1868 Chassis No- MBLHA10EJ8GG05905 Engien No- HA10EB8GG12415 ]C.Q. 30,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2012 gÀAzÀÄ  oÁuÉUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ  CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.268/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ: 17.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ  CfêÀÄÄ¢Ýãï SÁ¢æ ¸Á: ªÀÄZÉðqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀr ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ a®PÀzÀ PÉÆAr ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ¯É ¢A©£À M¼ÀUÉ EzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀÄ  MlÄÖ 102 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- MlÄÖ 1,56,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ: 17.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ  ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀA±Á®¥Àà  ¸Á: ªÀÄZÉðqï FPÉAiÀÄÄ  vÀ£Àß d£ÀvÁ  ªÀÄ£ÉUÉ  ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 18.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ° læAPï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåV£À°ènÖzÀÝ 22 UÁæA vÀÆPÀzÀ  §AUÁgÀzÀ nPÉÌ  ¸ÀgÀ GAUÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 27 UÁæA PÀqÀUÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀĺÀt 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 78,150/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ: 13.11.2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2012 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ²æêÀÄw ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä UÀAqÀ CAd£ÉAiÀÄå ¸Á: KUÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄZÉðqï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 18.11.2012 gÀAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV    ªÉÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ° læAPï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆlPÉøï UÀ½AzÀ 14 UÁæA vÀÆPÀzÀ  §AUÁgÀzÀ  GAUÀÄgÀ fªÀÄQ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 25UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£ï , £ÀUÀzÀĺÀt 5,800/- »ÃUÉ MlÄÖ 44,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2012 PÀ®A: 454,457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2012 gÀAzÀÄ 287 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   37,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.