Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Mar 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ದಿನಾಂಕ 31.03.2014 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸಣ್ಣ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಣ್ಣ ವಯ: 58 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಕೊರ್ವಿಹಾಳ ತಾ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳು ಶಾರದಮ್ಮಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂದ್ರಾದ ಮುಡುಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ 01 ರಾಘವೇಂದ್ರ @ ರಾಘಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಆಗಾಗ ಕೊರ್ವಿಹಾಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 30.03.2014 ರಂದು ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ 01 ಈತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಸಂಜೆ ಮುಡುಮಾಲದಿಂದ ಕೊರ್ವಿಹಾಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 1] ರಾಘವೇಂದ್ರ @ ರಾಘಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಕುರಬರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ;ಮುಡುಮಾಲ [.ಪಿ]2] ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ್ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮುಡುಮಾಲ [.ಪಿ]EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 106/2014 ಕಲಂ 341, 504, 302, ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ 30-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß  2-30 UÀAmÉUÉ  vÀ£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£À ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¨ÁqÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ zÉêÀjUÉ (AiÀiÁzÀVj f¯ÉèUÉ) ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 36 Cgï 7641 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ zÉêÀzÀÄUÀð   eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ïzÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ  ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è  ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d «vÀÄÛ «ZÁj¹zÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝÃAzÀgÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄïɠ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ Ý ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ d»gÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ  JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÄ  £ÁUÀ¥Àà  §gÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ AiÀiÁPÉ §A¢®è CAvÁ ªÁ¥À¸ÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ  ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð   eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ  gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ïzÀ PÉ£Á¯ï ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  wêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ  ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ  lPÀÌgï  PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  PɼÀUÀqÉ  ©zÀÄÝ  DvÀ£À vÀ¯É »A¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj M¼À ¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħgÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀrUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2014 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 LJªÀiï « PÁAiÉÄÝ  £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ. 28-03-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ: oÁPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqï, 58ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁªÀiÁ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ FvÀ£À ºÉAqÀw ¨Á®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä vÁAqÁ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ªÀÄÆUÀw ªÀÄÄvÀÄÛ ªÀiÁr¸À®Ä §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ,  ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, PÉÆÃwUÀÄqÀØ - zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà PɼÀUÉ ©½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ, zÉêÀzÀÄUÀð, f¯Áè¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.56/2014. PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                               UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ಪಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚw¥Àà£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ-50 ªÀµÀð eÁ-»AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ   G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀನು ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪ ಹಡಪದ ಈತನು ಸಹ ತನ್ನ ಹಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ.ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಯ ರಾಡುಗಳು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿ: 30/03/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄeÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï3) ªÀÄ®å vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä eÁ-aPÀÌPÉÆmÉßÃPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ತಮ್ಮ ಛತ್ತದ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏರಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ರಾಡುಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪನಿಗೆ ರಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, ಏನಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೇ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಅಮರಪ್ಪನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಮುಂದಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಯನು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.99/14 ಕಲಂ 504,324,506(2) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ 31-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.50 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ (ಓಪೇಕ್) ಒಂದು ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತ ²æà ªÀÄw §¸ÀªÉñÀéj UÀAqÀ ±ÁªÀÄĪÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ- 28 FPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 48 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À G_ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á- ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¦AiÀiÁ¢üð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è , ದಿನಾಂಕ- 13-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೈಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ-31-03-2014 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.20 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ  ಮೇಲೆ ಸಂಶೆಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:05/2014 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ. . 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31..03.2014 gÀAzÀÄ  39 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,100 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


30 Mar 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 29-03-2014 gÀAzÀÄ 16-30UÀAmÉÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà, §rUÉÃgÀ, 33ªÀµÀð, eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð, G:PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À, ¸Á:¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, vÁ:UÀAUÁªÀw, f: PÉÆ¥Àà¼À, ºÁ:ªÀ: PÀ«vÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ZË¢æ, ¸Á:C£Àéj EvÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPïì-100 ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.02, JPïì-8439gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ C£Àéj¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ªÀgÀ®Qäà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÀuÉÃPÀ¯ï mÁæPÀÖçgï £ÀA: PÉ.J.36,nJ-1986 & mÁæ° £ÀA:PÉ.J.36, nJ-1987 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À ¢AzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸À»vÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖçgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀi˯Á¸Á§ & »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ §¸ÀªÀgÁd E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼Á VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 42/2014 PÀ®A:279.338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
           ದಿನಾಂಕ:29.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ನಂ:ಕೆ. 37 ಎಂ-3269 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ :38 ವರ್ಷ , ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ :ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್  ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹಿರೇಬೂದುರು gÀªÀgÀ ಅಳಿಯ ಮೃತ ಅಮರೇಶ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾ:ಗಬ್ಬೂರು ರವರುಗಳು ಸದರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ದೇವದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಲುವೆ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದೆ ವೇಳೆಗೆ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ: ಕೆ. 36 ಟಿ. 1439 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರೇಲರ್ ಸಮೇತ ದೇವದುರ್ಗ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರಗೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಮೂನ್ಸಚನಾ ಫಲಕವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ರೇಡಿಯಂ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ರೂಷರನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕ್ರೂಷರನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತ ಅಮರೇಶ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ , ಬಾಯಿಗೆ , ಎಡ ಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ.ತೊಡೆಗೆ , ಮೂಗಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಕುಳಿತ ಜೀಪಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪಿನ ಚಾಲಕನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮೃತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈತನಿಗೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಎದೆಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ , ಬಾಯಿಗೆ , ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಡ ಗೈ ತೋಳು , ಬಲಮುಂಗೈ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿ ಈತನು ಸಹ ಕುಳಿತ ಜೀಪಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಈತನಿಗೆ ತೆಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ್ ಜೀಪ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಲಕರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2014 PÀ®A: 279,336 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ: 29-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀiï ¨sÀAqÁj vÀAzÉ «dAiÀiï gÁªï ¨sÀAqÁj ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀðeÁ: eÉÊ£ÀgÀÄ G:qÉÊgÉPÀÖgï Dgï.PÉ.©. EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:1-10-12 DeÁzÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA:9880000465 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¯ÉÃlgï ¥Áåqï ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 27-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ  ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ Dgï.PÉ.© DUÉÆæà EAqÀ¹ÖçÃ¸ï °«ÄmÉqï £ÉÃzÀÝgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ  1] 170 QéAl¯ï CgÀ¼É C.Q.gÀÆ, 22.00.000/- 2] 140 CgÀ¼É ¨ÉïïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 21.50.000/-    3] ªÀĵÀßj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 5.00.000/- MlÄÖ C.Q.gÀÆ.48.50.000/-¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÁ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:05/2014 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:29-03-2014 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ «Ä®Ö£ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:«Ä®Ö£ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¼ÀÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ DPÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ 1 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã. «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  03 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2014 gÀAzÀÄ  63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.