Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jan 2016

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÉÆ£ÀÄßgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ, 23 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ, G:PÀÆ°, ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FPÉಯು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಆಕೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ತಂದ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳು 1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°APÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ, FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:09-01-16 ರಂದು 20.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ‘’ ಲೇ ಸೂಳೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಯನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಭೀಮಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತಿಯನಲೇ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಒದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಯ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಕೇರಿಯ ಜನರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಆಗ 1]PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°APÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, eÁ:zÁ¸ÀgÀ, FvÀ£À  2) ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, E§âgÀÆ ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಕ ಬಂದರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕೇರಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A.448, 504, 323, 354, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.01.2016 gÀAzÀÄ  45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.