Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 05-06-2012 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è dmÉÖ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃ¸É CAiÀÄå¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀĺÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ DgÉÆævÀgÀÄ dmÉÖ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiÁ¼À¥Àà¤UÉ zÀ¨Áâr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÀgɺÉÆqÀÄØ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ PÀÄgÀħgÀ, 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¸À¢æ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è CqÀØ §gÀ®Ä ¤£Áå£ÀªÀ£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV eÉêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 02/06/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ s ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà PÀÄA§gÀ ¥ÉmÉ 50 ªÀµÀð eÁ-PÀÄA§gÀ ¸Á-¨ÉƪÀÄä£ÁºÀ½î FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉƪÀiÁä£ÁºÀ½î C¥ÀºÀgÀtPÉÌ M¼ÀUÁzÀªÀÀ¼ÀÄ gÀAUÀªÀÄä 21 ªÀµÀðFPÉAiÀÄÄ ¤ÃjUÉAzÀÄ §AzÀUÁ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ¢¢Ý 28 ªÀµÀð. eÁ_£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã®è¹ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉÉÃAiÀÄĪÁUÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ ,ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß «µÀAiÀÄ w½¢ÝzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁAiÀÄðzÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ EvÀgÉà ©üêÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï EªÀgÀ ¥ÉægÀuɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-48/2012 PÀ®A-498,341,109,504.506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà CªÀiÁeÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ , ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ªÉÄãÁð¼ï ªÀAiÀÄ:58ªÀ,G:ªÀÄÄRÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É qÁuÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ , vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ¨sÀªÁ¤ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2012 gÀAzÀÄ jf¸ÀÖgï ªÀiÁågÉÃeï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀ¨sÀªÁ¤AiÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 20-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ªÉÄãÁð¼ï ªÀAiÀÄ:58ªÀ,G:ªÀÄÄRÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É qÁuÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ , vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÁUÀ¨sÀªÁ¤ FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.213/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.123/2012 , PÀ®A.: 448,323,363,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¯Á¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ §ÄqÀ£ï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 48ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á; ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ , vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ ¯Á¯ï¸Á¨ï ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ , ªÀAiÀÄ: 48ªÀ,G:¸ÀgÀPÁj ²PÀëPÀgÀÄ UÀÄAd½î ±Á¯É , ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï ªÁqïð £ÀA.04 §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÊUÀqÀ gÀÆ.1,50,000 ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀt PÉÆlÖ §UÉÎ 2) ZÁAzï©Ã UÀAqÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï ªÁqïð £ÀA.04 §r¨Éøï¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀgÀÄ ¸ÀévÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ CVæªÉÄAmï §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¯Á¯ï¸Á¨ï ¤UÉ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï£À°èzÀÝ ªÀi˯Á¸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸Á®zÀ ºÀt ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀwUÁV E®èªÉà ¸ÀévÀÄÛ ªÀiÁgÁl CVæªÉÄAmï ªÀiÁr¹PÉÆqÀ°PÉÌ PÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀévÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀzÉà DvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.241/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2012 , PÀ®A.: 420, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀ: 35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §rUÉÃgï ªÀ: 23, 2) PÉÆÃgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀ: 35, 3) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀ: 30, J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ EªÀjUÉ HgÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À EzÀÄÝ, dUÀ¼ÀUÀ¼ÁV PÉøÀÄUÀ¼ÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è EªÀÅUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÁV ±ÀgÀt¥Àà£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀتÉAPÉÆç ªÀ: 19, EªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀȵÀgïUÁrAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀ®Ä CªÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-30-5-2012 gÀAzÀÄ C¥ÀgÀºÀtUÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀë £ÉÆÃrgÀĪÀÅzÁV CªÀjUÉ CªÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÀ C°èAiÀĪÀgÉUÉ w½¹gÀ°¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . ¢£ÁAPÀ: 05.06.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2012 PÀ®A 364 gÉ/« 34 L¦¹gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÀÄä @ ®Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀ: 20, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¸Á£À¨Á¼À FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉPÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2 ®PÀë gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 80,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ §mÉÖ §gÉ EvÁå¢ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj DPÉUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt gÀÆ. 2,00000 (2 ®PÀë) gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄ PÀqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ® 498(J), 504,506 gÉ/«149 L¦¹ & 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 05-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 16-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄj°AUÀ ¸Áé«ÄUÉ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ºÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀAiÀÄ »UÀΪÀÄÄUÁÎ vÀ½¹ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »¸ÀÄPÀ°PÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝgÉ CµÀÖgÀ°è «µÀAiÀÄ w½zÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÉÆrAiÀÄÄwÛj JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ vÀ½î ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAl ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ£À fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw C¤vÁ UÀAqÀ ªÀÄj°AUÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®A: 143,147,341,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ d«ÄãÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.297/2 MlÄÖ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¢. 02-05-2008 gÀAzÀÄ ¥Àæw JPÀgÉUÉ 5,5000/- UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 22,00,000/- UÀ½UÉ Rjâ¹zÀÄÝ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä 2,10,000/- UÀ¼À£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¢.08-08-2000 gÀAzÀÄ 3,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÉÆlÄÖ d«ÄãÀÄ Rjâ¹zÀ §UÉÎ M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ d«ÄãÀÄ PÉêÀ® 3 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà £ÀªÀgÀ PÀ¨ÁÓzÀ°èzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV MlÄÖ gÀÆ.17,32,500/- ¨É¯É ¤UÀ¢¥Àr¹ ¥ÀÄ£ÀB MAzÀÄ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gɬĹPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ C§Ý¯ï gÀªÀÇ¥sï vÀAzÉ £ÀÆgÀįÁè ºÀ¸À£ï UÁågÀAn 30 ªÀµÀð ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÄ¢«ÃgÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ±Á«Ã¯ÁV ¸À£Áä£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj d«Ää£À°è vÀ£Àß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á®ÄzÁjPÉ E®è¢zÁÝUÀÆå ¢ªÁ¤ zÁªÉ ºÀÆr £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß E§âgÀÆ gÁf rQæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ ±Á«Ä¯ÁV ªÀÄÄ¢«ÃgÀ¥Àà EªÀ¤AzÀ C§Ý¯ï gÀªÀÇ¥sï FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢«ÃgÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À°è §gÉzÀAvÉ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄ®ÌAqÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ f.r.32 ªÀµÀð, ªÁå¥Àgï ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ C§Ý¯ï gÀªÀÇ¥sï gÀªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d«ÄãÀÄ Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆmÁÖUÀÆå «Ä¢«ÃgÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV ªÀÄÄ¢«ÃgÀ¥Àà EªÀ¤AzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DQëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À®è¹ gÁfà rQæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ¢«ÃgÀ¥Àà gÀªÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«Ää ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà C¢ÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÁUÀÆå vÀqÀAiÀiÁeÉÕ ¥ÀqÉzÀÄ C§Äݯï gÀªÀÇ¥sÀæªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ 06-06-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/12 PÀ®A. 193,209,210,205,419,420 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ: 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 ¦.JA. UÉ ²æà ¸ÀÄAPÀªÀ°è ¥ÉzÀÝ C«ÄägÁdÄ vÀAzÉ ¥Á¥ÀgÁªï , 48 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ Qð ¥ÀvÀÛ ºÁQ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-06-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 J.JA.PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀ°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覯ÉèAiÀiÁV ©¸Ár CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 1,23,400/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2012 PÀ®A. 457,454,380 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,500-/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.