Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

  ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-      
                 ಮಸರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ  ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವೃತ್ತದದ ಮೇಲೆ ಡಾ// ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್  ಇವರಿಬ್ಬರ ಭಾವ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು  ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದಿನಾಂಕ-14-04-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ-15-04-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ ರವರ ಫೊಟೋಗೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಎಸೆದು ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ  ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ 44ªÀµÀð, ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj  ªÀĸÀgÀPÀ¯ï  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಗಬ್ಬೂರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 48/2016 ಕಲಂ: 295 ಐಪಿಸಿ ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                                                                                                   
               ¢£ÁAPÀ 15/4/16 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÉ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á:¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.JA© J¯ï ºÉZïJ11JnJ¥sÀ9J¯ï 17386 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UËqÀ£À¨sÁ« ºÁ°ªÀ¹Û ¸ÁUÀgÀ PÁåA¥ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UËqÀ£À¨sÁ«-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà PÉƪÀÄÆßgÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UËqÀ£À¨sÁ« EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼À JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀUÁå¤ EªÀjUÀÆ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀUÀªÀÄä¼À£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 16/4/16 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß 28 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UËqÀ£À¨sÁ«.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA.45/16 PÀ®A 279, 337,338, 304(J)  L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ದಿನಾಂಕ;-17/04/2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 03-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣೀಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವಾಸಿಸುವ ಗುಡಿಸಲು ಹತ್ತಿರ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಂಡನೋರ ವಯಾ 28 ವರ್ಷ,ನಾಯಕ,ಸಾ;-ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:-ಮಣ್ಣೀಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ  ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ತಂದೆ ಮೌಲಾಸಾಬ 53 ಮುಸ್ಲಿಂ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ನಂ-4457 ಬಸ್ಸ ನಂ-ಕೆಎ-25-ಎಫ-2989 ರ ಚಾಲಕ ಸಾ-ಸವದತ್ತಿ ಜಿ:-ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾ. . ದಂಡೇಲಿ ಬಸ್ಸ ಡಿಪೋ  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಸ್ಸ£ÀÄß  ಸಿಂಧನೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರ ಕಡೆಗೆ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೋಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ವಾಸಿಸುವ ಗುಡಿಸಲು ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವಾರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಗುಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದು 1-ಕೋಳಿ, 10 ಕೋಳಿ ಮರಿ,ಸತ್ತಿದ್ದು 1- ನೆಲುಚೀಲ,2-ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಿಕೆ  ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಅ ಕಿ 70,500/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಸನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮಂತಾಗಿದ್ದ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 47/2016.ಕಲಂ,279,337,ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :17.04.2016 gÀAzÀÄ 08 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.