Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 31/12/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA.1 «ÃgÉñÀ vÀAzÉ vÁªÀgÉ¥Àà 29 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt G:MPÀÌ®ÄvÀ£À &  ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:£ÁUÀ£ÀPÀ®Äè  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 PÀÆå 3394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ°è J-2   eÁ£ïrÃgÀ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgÀ ZÉ¹ì £ÀA.¦ªÉÊ 5103J¸ï017036 EAfÃ£ï £ÀA.¦ªÉÊ3029 r 192921 & £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁæöå° £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ & mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀ߯ï E®èzÉà & ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ£À vÀ¯ÉUÉ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ ªÀÄwÛvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÁªÀgÉ¥Àà 26 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÀ£ÀPÀ®Äè vÁ:UÀAUÁªÀw f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 361/15 PÀ®A 279, 304(J), 283 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.               ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà 21 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 ºÀįÉè¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 23/11/2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÄß 50,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ  ªÉÃ¼É ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®èªÉAzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄ PÉƼÀÄîªÀÅ¢®è MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÁUÉAiÉÄà §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.222/15 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/15 PÀ®A 504,498(J) 506,448,323,324 L¦¹ & 3,4 r.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è .UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 30/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 jAzÀ  ¢£ÁAPÀ: 31/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è£À ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è£À ©¹AiÀÄÆlzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EnÖzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ 1) CQÌ 50 PÉ.fAiÀÄ ¥ÁåPÉÃmï £À MlÄÖ 40 aîUÀ¼ÀÄ. ( ¥Àæw aîPÉÌ 600 gÀÆ. £ÀA. 24,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ )   2) UÉÆâ 50 PÉ.fAiÀÄ ¥ÁåPÉÃmï £À MlÄÖ  6 aîUÀ¼ÀÄ. ( ¥Àæw aîPÉÌ 600 gÀÆ. £ÀA. 3,600/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ) 3) ¹Ö¯ï ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ 250 ( ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ. )  4) ¨ÉÆÃUÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ 2 ¸ÀtÚªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ 2 zÉÆqÀتÀÅ.( C.Q 12,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ) 5) MAzÀÄ ¤Ãj£À  mÁQ ( C.Q. 500 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ.) 6) 2 PÀ©âtzÀ læAPï ( C.Q. 1000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ) 7) ¨sÁgïvï UÁå¸ï£À MAzÀÄ SÁ° ¹°AqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ËÖªï ( C.Q. 3900 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ. )  8) ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ªÉÆÃlgï 1 ºÉZï.¦.£ÀzÀÄ. ( C.Q. 8,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ )  9) PÀÄaðUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40.  ( C.Q. 12,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )   10) PÀA¥ÀÆålgï mɧ¯ïUÀ¼ÀÄ 16. ( C.Q. 32,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  11) 12 PÀ©âtzÀ ¨ÉAZïUÀ¼ÀÄ ( C.Q. 12,000 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  12) ¹ÖÃ¯ï §PÉÃmïUÀ¼ÀÄ.2. ( C.Q. 600 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ )   13) PÀnÖUÉAiÀÄ ¨ÉAZÀÄUÀ¼ÀÄ 5. ( C.Q. 2500 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  14) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ C®ªÀiÁj aPÀÌzÀÄ EzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ ±Á¯Á zÁR®wUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ,  ( C.Q. 1,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ )  15)  ºÀAaPÉAiÀiÁUÀzÉà G½zÀ 8 ¨ÉʹPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ. ( C.Q. 24,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ )  16) MAzÀÄ d£ÀgÉÃlgï ºÀ¼ÉzÀÄ ( C.Q. 5,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ) 17) PÀA¥ÀÆålgïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ ( C.Q. 8,000 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ) 18) ±Á¯Á zÁ¸ÁÛ£ÀÄ EnÖzÀÝ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï PÉÆÃuÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C®èzÉ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï£À vÀgÀUÀwAiÀÄ JgÀqÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ ²y®UÉÆArªÉ »ÃUÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,58,100 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ gÁwæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ  PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2015  PÀ®A:  436, 427  IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ : 31-12-15 ರಂದು 13-30   ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಾದ ಗಿರೀಶ ಜೋಷಿ  ತಂದೆ ರಂಗಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ ಸಾ-ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ , ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ T.V.S.XL SUPER HD ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. KA-36/X-8835 ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ :12/12/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಹಳೆ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಆಪೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರಾದರೂ  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೆನು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ T.V.S.XL SUPER HD ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ 12,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ತಾವು ಕಳುವಾದ ನನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಕಳವು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.357/15 ಕಲಂ 379 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:01.01.2016 gÀAzÀÄ         17 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.