Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Apr 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 25-04-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಚಂದು ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚಂದು, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರಕವಾದ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಪೌಡರ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಲಬೇರಕೆ ಕೈಹೆಂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. .(PÁ.¸ÀÄ)     £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿ AiÉÆA¢UÉ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15-45 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 16-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಿನಗರ ತಲುಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೇವಿನಗರ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚರಾದ 1)ಬಜಾರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ 2)ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ರವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಿ ನಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಂದು ಮನೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 10-00 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಗ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೇಂದಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಸೇಂದಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಕೇಟ, 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 15 ಲೀಟರ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಕೇಟನಲ್ಲಿ 15 ಲೀಟರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲೀಟರ ಸೇಂದಿ ಅ.ಕಿ 600-00 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವುದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕೊಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಂದಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೀಟರನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಎಂಬ ಸೀಲ್ ದಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ಹಾಗು ಪಂಚರ ಸಹಿಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಮಲೀನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬಕೇಟ, 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೊಡಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಗ್ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮೂಲ ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ಗುನ್ನೆ ನಂ 62/2014 ಕಲಂ 273, 284 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32, 34 ಕೆ.ಇ ಯ್ಯಾಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ªÀÄÈvÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt  ªÀAiÀiÁ;45 eÁ; ¸À«vÁ G;PÁAiÀÄðzÀ²ð (ºÁ°£À qÉÊj) ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°è PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¢.25.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉUÉ  ªÀģɬÄAzÀ ºÁ°£À qÉÊjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üÃgÁå¢ n. ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï ªÀAiÀiÁ;35 eÁ; ¸À«vÁ  G; CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á;UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉUÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä  PÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°®è. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀV£À 7-30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ vÁ£ÀÄ ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁ°£À ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄä E§âgÀ ªÀÄzsÉå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ PÉý ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ  ºÁ°£À qÉÊjUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£À zÉúÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ qÉÊjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQzÀÄÝ EvÀÄÛ, DUÀ ¦ügÁå¢zÀgÀ¼ÀÄ 108 CA§Äå¯É£ïìUÉ PÀgɪÀiÁr ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì  PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;25-4-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ aQvïì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ C£ÀÄߪÀ §UÉÎ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA:  07/2014 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 24/04/14 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÉÃSï EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ¯ÁÝgÀ gÀdÓ§°, ªÀÄĹèA, 45 ªÀµÀð, PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¥sÀgÁí gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಬಜಾರನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮಾಜಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸ ಫರ್ಹಾ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ DAf£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÉÆé, ¸Á: Dgï f. PÁåA¥ï ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36-ಯು-9431 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಡಿವೈಡರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಬಲಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲಿನ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಲ ಚಪ್ಪೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 122/14 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

               ¢£ÁAPÀ: 25-04-14 gÀAzÀÄ 10-50 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ §Æ¢ªÁ® PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ¸Á: ºÁ¸À£À   FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ 16-9182 £ÉÃzÀÝgÀ PÁå©£À£À°è ªÉÆúÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀPÀæªÀwð vÀAzÉ a£ÀߪÉAPÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 32ªÀµÀð eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-36-n©-3784 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-36-n©-3785 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ PÀÆ°PÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸wªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, ªÉÆúÀ£À, AiÉÆÃUÉñÀ EªÀgÀÄUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁªÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀ mÁæöå° ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj EªÀÅUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2014 PÀ®A. 279,337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

      ದಿನಾಂಕ 26.04.2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು 36 ವರ್ಷ ಸಾಃಹೂವಿನಬಾವಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-05/ಜೆ.ಡಿ 3920 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೆ.. ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರೋಪಿvÀ£ÁzÀ ಅಕೀಲ ತಂದೆ  ಮಹ್ಮದ್  ಅನೀಸ್  ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೆಎ-29/9929 ಸಾಃಮಂಡ್ಯFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-29/9929 ನೇದ್ದ£ÀÄßwವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà£ÀÄ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತೆರಚಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿ ಮೃತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೆ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನು ತಲೆಯು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಮುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟನು, ನಂತರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 65/14 ಕಲಂ 279,337,304() ಐಪಿಸಿ 187 134()(ಬಿ) .ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÀAPÀ: 25.04.2014 gÀAzÀÄ 1)  dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ £ÁAiÀÄPÀ     2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ®äAV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ£À ¥sÉÆÃmÉÆà PÉýzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉÆà PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ  dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2014 PÀ®A: 341. 504. 323. 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                       -E¯Áè-
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ  94 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.