Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jan 2015

Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ DªÀÄAvÀæt
            £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08.01.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ¨É¼ÀUÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ CUÀgÀªÁ¯ï ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀÄ DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ. JAzÀÄ ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DUÀ«Ä¹ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä PÉÆÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಫಿಯಾಧಿ ²æà ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ,   ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð.G:PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á:PÀPÉÌÃj  vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ .ದಾರನು ದಿ.05-01-2015ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-30ಗಂಟೆಗೆ ಅತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುರಿಗಳ ಬಾಜು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕುರಿಗಾರರ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯುತ್ತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಲಂಗಾಸೂಳೆಮಗನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸೈಡು ಹೊಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಈ ಸೂಳೇಮಗನದು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಒದಿ ಅಂತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೆಲಿಂದ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2015, PÀ®A:323,324,504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ: 05.01.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ a£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ ಬರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಂದವನೇ ಏಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಲೇ ವಾಯ್ದದೆ ಓಳಗಾಗಿ ಹಣ ಯಾಕೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2015 UÀÄ£Éß £ÀA: 324,504,506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 06-01-2015 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಫಯಾಜ್ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟೈಲರ್, 23 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮಹೆಬೂಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಮ್.ಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ 1) ನಿಯಾಜ್ ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು. 2) ಬಾಬಾ @ ಅಂಡಾ ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಆಟೋವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮುಂದPÉÌ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿವಸ ಕುಡಿದು ನೀನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆಲೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಪಿ 02 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನುಆರೋಪಿ 01 ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಒದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 05/2015 ಕಲಂ 341, 504, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ..

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.01.2015 gÀAzÀÄ         43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.