Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:- 09-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¦üAiÀiÁ𢠲æÃUÁ¬Äwæ ¥Ánïï vÀAzÉ: ZÀAzÁæAiÀÄå ªÀQïï, 38ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¨ÁåAPïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ 1) GªÀiÁ UÀAqÀ: ªÀiË£ÉñÀégÀ, 2) ±ÁªÀiï¸ÀÄAzÀgï vÀAzÉ: ¸ÀÄAzÀgïgÁªÀ, 3) zsÀ£ÀÄ vÀAzÉ: ¸ÀÄAzÀgïgÁªÀ, 4) PÀȵÁÚ¨Á¬Ä UÀAqÀ: ¸ÀÄAzÀgïgÁªÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£É £À£Àß UÀAqÀ£À §Ä¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉr¹ £À£Àß ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢Ý '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ `` ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAmÉUÉ §AzÀÄ §Ä¢Ý PÉr¹zÉÝ DzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ §zÀÄPÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè '' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2013 PÀ®A: 341, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ಪಿರ್ಯಾದಿ USRನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದಿ|| ಹನುಮಂತ್ರಾಯಗೌಡ ವ:46 ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ:ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ಹಾ:ವ: ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À  ತಂಗಿ ಸುಮಂಗಲ ಈಕೆಯ ಮಗಳನ್ನು USRಚಂದ್ರು ತಂದೆ ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ವ:25 ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ಹಾ:ವ: ಗೊಲದಿನ್ನಿ ತಾ:ಗದ್ವಾಲ್ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ  FvÀ£ÀÄ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ನನಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ : 07-10-2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಹೊರಟು ಹೋದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿ ಸುಮಂಗಲ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ : 08-10-2013 ರಂದು 00:15 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಅವನೇನಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಜೀವ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 ಕಲಂ: 448 504 506 ಐಪಿಸಿ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                         ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà eÁzÀªï 35 ªÀµÀð, eÁ:-®A¨ÁtÂ, G:-ºÉÆ®ªÀĤ  PÉ®¸À.¸Á:-PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¥ï.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà eÁzÀªï FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢:-08/10/13 gÀAzÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ F jÃw ¤Ã£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-08/10/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ   ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀPÉÌÀ vÀA¢zÀÄÝ C°è ªÉÊzÀågÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-08/10/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2013. PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:10-10-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-20 ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÉÆî¥À°è ©æÃeï ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¸ÀÄUÀÄgÀAiÀÄå ,26 ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:«zÁåyð, ¸Á:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄUÀÄgÀAiÀÄå E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀĺÉÃAzÀæ ªÉjmÉÆà r4 PÁgï £ÀA:PÉJ-36 J£ï-0283 £ÉÃzÀÝgÀ°è J£ïfN PÁAiÀÄ𠤫ÄvÀå UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ,JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:JªÀiïºÉZï-24 eÉ-6399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü PÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÁgï£À ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ ¨sÁUÀ dRA UÉÆArzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ vÀnUÉ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2013 PÀ®A. 279.337. L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
                   ¢£ÁAPÀ: 09-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ wªÀÄätÚ, ¯Áj £ÀA. PÉJ 34 J 8834 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB gÁA¥ÀÆgÀ vÁB ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ fB avÀæzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 34 J 8834 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀ¥Àà PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢UÉ §®UÀqÉ £ÀqÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¯Áj dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA: 269/2013 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.10.2013 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.