Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Feb 2016

Reported Crimes


.     
                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ªÀÄÈvÀ CA§ªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 30 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÀ FPÉUÉ J-1  ±ÀAPÀæ¥Àà  vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 32 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁ vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ  FvÀ£À eÉÆvÉ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzɪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, 2 ºÉtÄÚ, 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¼À £ÀqÀvÉ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÉÎ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 4/2/16 gÀAzÀÄ J-1 ªÀÄÈvÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃV ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ 1500 jAzÀ 2100 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ  ¸ÉÃj  ªÀÄ¹Ì »gÉúÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è  PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ 27 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÁ vÁ: °AUÀ¸À UÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2016 PÀ®A 143, 147, 498(J) 302 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            05/02/15 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, DgÉÆæ §ÄgÁ£ÀUËqÀ @ UËqÀ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ, 48 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¨É¼ÀªÁl UÁæªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/E¹-7901£ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦gÁå¢ zÁgÀ wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀVjAiÀÄ¥Àà 58 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¨É¼ÀªÁl UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-¨É½îUÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ¨É¼ÀªÁl PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §ÄgÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß  ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, DgÉÆævÀ£À JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, »A§¢ ¸ÀªÁgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ VjAiÀÄ¥Àà, 58 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¨É¼ÀªÁl UÀæªÀÄ, vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 15/2016 PÀ®A 279, 337,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ದಿನಾಂಕ:05.02.2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ರಾಜ ವಯಾ: 13 ವರ್ಷ ಈತನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಗೆ ಚೂ.ಚೂ ಅಂತ  ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಲಾ ತಂದೆ ಕರೀಮ್ ಸಾಬ ಎಂಬುವವನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚೂ,ಚೂ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತೀಯಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಎದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಜೋರಾಗಿ ಅಳುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೌಲಾನು ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಸೂಳೇ ಅಂತ ನನಗೂ ಸಹ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿವಿದು ನನ್ನ ಮೈ,ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಲ್ಲೇಶ@ಬುಜ್ಜಿ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮೌಲಾನು ನನಗೆ ಏಲೇ ಸೂಳೇ ಇವತ್ತು ನೀನು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಯಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸದರಿಯವನು ನಾವು ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದವರು ಅಂತಾ ಗೋತ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಆದಾಗ್ಯೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸದರಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕುಪ್ಪಸ ಸಹ ಹರಿದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಮಾನಭಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ@ಭೋಂಡಾ ಈರಣ್ಣ ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ : ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ದಾಸರಗೆರೆ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು.gÀªÀgÀÄಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 05/2016 ಕಲಂ 323.504.506.354 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10)  ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಯಾಕ್ಟ 1989 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ದೇವದುರ್ಗ ರವರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದಿನಾಂಕ.05.02.2016.ನೇದ್ದನ್ನು  ದಿನಾಂಕ.05.02.2016 ರಂದು ಸಮಯ 18-00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಸಿ 329 ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, 56-ದೇವದುರ್ಗ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ನಾಯಕ ಇವರು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ದಿನಾಂಕ.04.02.2016 ರಂದು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಿ ಗಣೆಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಕ್ಕಲ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಣ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.20/2016 PÀ®A:  171(E) ,188 IPC ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.02.2016 gÀAzÀÄ  89 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.