Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 May 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

¸Éʧgï C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ: 23/05/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà §dAwæ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ J.n.JªÀiï PÁqÀð £ÀA. 5103720415095080 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ £ÀPÀ° ¸À馅 ªÀiÁr ¦ügÁå¢UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¦£ï£ÀA§gÀ §¼À¹ ¢£ÁAPÀ: 14/05/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 16/05/2019 gÀ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è MlÄÖ 77,369/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¹.E.J£ï. C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 12/2019 PÀ®A. 66(¹), 66(r) L.n DPïÖ-2008. ªÀÄvÀÄÛ 419, 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
                                                                                                          
     ¢£ÁAPÀ: 23/05/2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÀÄQäÃt ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 1) Rukmani Guru Pawar ” 2)  Suresh Gouda” @ “Rukku Pawar” JAzÀÄ 2 ¥sÉÃPï ¥sÉøÀ§ÄPï UÀ¼ÀÄß QæAiÉÄÃmï ªÀiÁr CzÀgÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C²èî ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ C²èî «rAiÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÀAqÀÄ »rzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ Qæ«Ä£À¯ï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, ¦ügÁå¢ ºÉ¸Àj£À°è QæAiÉÄÃmï ªÀiÁrzÀ £ÀPÀ° ¥sÉøï§ÄPï CPËAlUÀ¼À£ÀÄß r°mï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¹.E.J£ï. C¥ÀgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 13/2019 PÀ®A. 66(r), 67, 67(J) L.n DPïÖ-2008. ªÀÄvÀÄÛ 354(r) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.