Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jul 2012

Reported Crimes


                                 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                  ¨ÉlzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁAiÀÄÌ FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 04.07.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß §eÁeï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ  ªÀiÁ£À« §¸ï ¸ÁÖöåAqÀÝ°è zÀ°è ¤°è¹ PÁåAn£ï zÀ°è ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ C°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®èªÁzÀÄzÀÝjAzÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. D CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 18-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AUÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n©-6472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæªÀÄä @ ºÀ£ÀĪÀÄAvɪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ vÁAiÀÄ¥Àà, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£À JqÀUÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï ºÁAiÀÄÄÝ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ mÁæöåPÀÖgï §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀÆwð ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¹ªÉÄAmï ¥ÀvÁæ¸ï ºÁUÀÆ UÉÆÃqÉ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: w®Pï Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, 19ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: w®PïNt zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ±À©âÃgï EªÀgÀ mÁåPÀÖgï£À°è PÀ®ÄèUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉÆAqÀA§½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À AiÀiÁgÀzÉÆà ºÉÆ®PÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀgÁd¤UÉ  DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉÆAqÀA§½ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀĺÁzÉêÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±À©âÃgï£À mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ, mÁåPÀÖgï£ÀÄß vÀUÀÄÎ ¢£ÉßAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ CwªÉÃUÀªÁV £ÀqɹzÀÝjAzÀ EAf£ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁåPÀÖgï UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄÄ dfÓ gÀPÀÛªÀiÁA¸ÀªÀÅ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀܼÀ¢AzÀ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA.109/2012 PÀ®A. 279,304(J), L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ¢£ÁAPÀ: 18.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 PÀÆå 6913 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀégÁd PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï  ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
         ¢£ÁAPÀ: 18-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ ºÉÆgÀUÀqÀAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qÁ: J¸ï.R°Ã¯ï CºÀªÀÄzï vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï, 36ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ªÉÊzsÀågÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð ºÁ.ªÀ. d»ÃgÁ¨Ázï ªÀÄ£É. £ÀA.4493 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉ.J.36 JªÀiï.1328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ, zÉêÀzÀÄUÁð £ÀUÀgÀzÀ 1) C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï vÀAzÉ: C§Äݯï PÀjêÀiï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£É ( D¹Û ) «µÀAiÀÄzÀ°è GAmÁzÀ ªÉÊ£À¹ì¤AzÀ qÁ: J¸ï. R°Ã¯ï gÀªÀjUÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §AzÀÄ gÁr¤AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉà PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƹzÀÝ®èzÉ ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ dRAUÉƽ¹ ®ÄPÁì£ÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012, PÀ®A.143,147,148,307,324,504,427, ¸À»vÀ 149 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              CªÀÄgÀUÀÄAqÀ vÀAzÉ G¥ÀàtÚ UËqÀgÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-Hn ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà UËqÀgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn E§âjUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/07/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ Hn UÁæªÀÄzÀ°è CªÀÄgÀUÀÄAqÀ£ÀÄ  UÀ®UÀ PÁæ¸ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  68/2012 PÀ®A-341.323.504.506 L¦¹ gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
               ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà UËqÀgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ vÀAzÉ G¥ÀàtÚ UËqÀgÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn E§âjUÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18/7/12 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ Hn UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨ÉÊPï »AzÉ ºÁQ,zÀÆgÀzÀ°è ¨ÉÊPÀ ¤°è¹.²ªÀgÁd¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ HgÀUÉ ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ vÀÄnUÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/12 PÀ®A-341.323.504.506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÀĪÀiÁ¤ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 19-07-2012 gÀAzÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 540 . 49 gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï £ÁUÉñÀ EªÀgÀ ¸ÀħæªÀÄtåA mÉæÃqÀgïì ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï, 21 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. CAvÁ ºÉý UÁrAiÀÄ zÁSÁ¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è CzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥Àgï ¸Éà÷èAqÀgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è. ZÀ¹ì £ÀA. 07EJ¹E05965 EAd£ï £ÀA. 07EJ¹E05810 C.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L.  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2012 PÀ®A.41 (1) (r) gÉ/« 102 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.