Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Dec 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ

              ¢£ÁAPÀ.10-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 50ªÀµÀð, ±ÉlÖgï ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á.¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ//ZÉÊvÁæ 18 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÆ lÆåµÀ£ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ §gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£ÀÄ  lÆåµÀ£À ºÉüÀÄwÛzÀÝ°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV lÆåµÀ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§¢PÀgÉ®èjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV J°ègÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/12 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉJ¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              C£ÀߥÀÆtð @ ºÀA¥ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 17ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: PÀÆ° , ¸Á:zÀ£ÀUÁgïªÁr ªÀÄ¹Ì . vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà eÁ: PÀÄgÀÄ»£À±ÉlÖgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgï ªÀÄ¹Ì , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 02 wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ ªÀĹÌAiÀÄ°è C£ÀߥÀÆtð FPÉUÉ  PÀgÉzÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀÄ DrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀÄgÁåzÉ vÉUÉAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ CPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 11-12-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß  gÀ«Ä¹ PÀĵÀÖVAiÀÄ°èzÀÝ zÉÆqÀØ¥Àà£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ §gÉÆÃuÁ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¸ÁAiÉÆÃuÁ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À CVß±ÁªÀÄPÀ PÀZÉÃj JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ HgÀ°è d£À ¸ÉÃgÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÉAiÀÄ  ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀV¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¸Á¬Ä ªÀÄÄAqÉ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ CzÉ  CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.281/2012 PÀ®A: 504 , 307 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3(1) ,(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                    ©üêÀÄtÚ @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAiÀÄ:25,G:PÀÆ°PÉ®¸À,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀÄAzÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ aPÀ̪À¤gÀĪÁV¤AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ E¢ÝzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 16.12.2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrgÀĪÀ ¦gÁ墠  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 31/2012 PÀ®AB 174 ¹.Dgï. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ²æà «gÉñÀ »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 37 ªÀµÀð ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ²æà ¨sÀæºÀägÁA¨sÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤. ¸ÁB ªÀĹ̠ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ²æà ¨sÀæºÀägÁA¨sÀ ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤ £À°è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÁÌV »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/Dgï-8599 C.Q.gÀÆ.25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß MzÀV¹zÀÄÝ zÉÊ£ÀA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 01/11/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¥ËAr£À°è ¤°è¹ ¢B 02/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, DvÀ£ÀÄ À E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀPÁr, ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¹UÀ¢zÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/12. PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛ gÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  20.12.2012 gÀAzÀÄ  83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.