Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                       
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     

PÉƯÉAiÀiÁzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ¨sÁªÀavÀæ.                      
        ¢£ÁAPÀ: 28/0/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11.00  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ                      eÁ-ªÀqÀØgÀ,35ªÀµÀð, UÁåAUïªÀiÁå£ï ¸Á-f£ÁߥÀÆgÀÄ f¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁåAUïªÀiÁå£ï EzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÉÆA¢UÉ 17 £Éà r¸ÀÖç§ÆålgÀ£À°è ¤Ãj£À ¸ÀA§AzÀ fÃ¥À£À°è EAUÀ¼ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gËArAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ- 27/03/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉÉAiÀĪÀgÉUÉ gËArAUï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ- 28-03-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¯ÁålgÀ¯ï £ÀA 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 gÀ PÀqÉUÉ  gËArAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ® ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÉ£Á¯ï ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉzÀÄ ºÁQ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£À §® vÀ¯ÉUÉ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 EAa£ÀµÀÄÖ GzÀÝzÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ EAa£ÀµÀÄÖ D¼ÀªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¨ÉvÀÛ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÉ£Á®£À°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2018 PÀ®A 302, 201 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.      
  PÉƯÉAiÀiÁzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¹£À  ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

1)  PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÉ¸ÀgÀÄ :- w½zÀħA¢¯Áè                                   
2) ªÀAiÀĸÀÄì              :-  CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
3)  JvÀÛgÀ           :-  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5’’ Cr.
4)     4) ªÉÄÊ §tÚ ;-  UÉÆâü ªÉÄʧtÚ & GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà
5)                   PÀÆzÀ®Ä, PÀÄgÀÄZÀ®Ä UÀqÀØ0
6)     5) zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ       :-E¯Áè, §®UÉÊAiÀÄ°è 3 zÁgÀUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ 1. ¤Ã°
7)        §tÚzÀ ªÀÄtÂAiÀÄ zÁgÀ, 2. ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ zÁgÀ, 3. PÀAzÀÄ §tÚzÀ zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ
8)        JgÀqÀÄ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ
 PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî  PÉƯÉAiÀiÁzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §UÉÎ w½zÀħAzÀ°è F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ     ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
 1] UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-275133. 2] ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ:  9480803860  
3] ¹.¦.L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 9480803835   4] ¹.¦.L gÀªÀgÀ PÀbÉÃj: 08531-260008       
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 28-03-2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ²æà zÁzÁªÀ° PÉ.ºÉZï.¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉ ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಈಚನಾಳ ತಾಂಡದ ಬಾಲರಾಜನ ಹೋಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ  ಮದ್ಯದ ಪೌಚುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೆ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಲಿಂಗಸುಗೂರ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ 4-40 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆತನ ತಾಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮದ್ಯದ ಪೌಚುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಇದ್ದು, ಹೀಗೆ ಮದ್ಯದ ಪೋಚ್ ಗಳ  ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ 1784/-ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ಸು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2018 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DåPïÖ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿ.28.03.2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ ಬಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.gÀªÀgÀÄ ಮದ್ಯದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿ.28.03.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಸಾ:-ಕುನ್ನಟಗಿ ಗ್ರಾಮ  ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಓಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಸನ್ಸ ಪಡೆಯದೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ 90 ಎಂಎಲ್.  76-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಲ್ಟ ವಿಸ್ಕಿಯ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳು ಅಂ.ಕಿ.1.814/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018. ಕಲಂ.32, 34.K.E ACT ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿ.28.03.2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ ಬಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ.gÀªÀgÀÄ ಮದ್ಯದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿ.28.03.2018 ರಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಸೋಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ರಾಗಲಪರ್ವಿ ಸಾ:-ಕುನ್ನಟಗಿ ಗ್ರಾಮ  ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಓಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೈಸನ್ಸ ಪಡೆಯದೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ 90 ಎಂಎಲ್.  76-ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಲ್ಟ ವಿಸ್ಕಿಯ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳು ಅಂ.ಕಿ.1.814/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2018. ಕಲಂ.32, 34.K.E ACT ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ 28-03-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ dĪÀÄätÚ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀĸÀÄì:24 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®ªÀwðvÁAqÀ Fತನು ಹಾಲವರ್ತಿ ತಾಂಡಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ²æà avÀÛgÀAd£ï ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ.  gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ-419, 283, 592 & 214  ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 840/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 02 ±ÀAPÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀÄ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  ಠಾಣಾ .ಸಂಖ್ಯೆ 68/2018 ಕಲಂ 78 (111) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                ದಿನಾಂಕ 28-03-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì:32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ಮುದಗಲ್ ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಶರಣಗೌಡ ರವರ ಕಂಕರ ಮಷಿನ್ ಹತ್ತಿರ ಿರುವ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ದೂರುದಾರಾರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಬೀಮದಾಸ ಎ.ಎಸ್.ಐ & ಶ್ರೀಧರ ಪಿ.ಸಿ-147, ಹುಸೇನಬಾಷ ಪಿ.ಸಿ-283 ಮತ್ತು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಆರೋಪಿತನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ 1) ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ ಕಂಪನಿಯ 90 ಎಂ.ಎಲ್ 24 ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳು ಇದ್ದು ಒಂದು ಪೌಚಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 28.13/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24 ಮದ್ಯದ ಪೌಚಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 675/- ಆಗುತ್ತದೆ. 2) ಕೋಡೇಸ XXX ರಮ್ 180 ಎಂ.ಎಲ್ 09 ಪೌಚಗಳಿದ್ದು ಒಂದರ ಬೆಲೆ 68.56/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 09 ಪೌಚಗಳ ಬೆಲೆ 617/- ಆಗುತ್ತದೆ. 3) 8 ಪಿಮ್   180 ಎಂ.ಎಲ್ 05 ಪೌಚಗಳು ಒಂದು ಪೌಚನ ಬೆಲೆ 68.56/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 05 ಪೌಚಗಳ ಬೆಲೆ 342/- ಆಗುತ್ತದೆ. 4) ಓಲ್ಡ ಟಾವರಿನ 180 ಎಂ ಎಲ್ 12 ಪೌಚಗಳು ಒಂದ ಪೌಚನ ಬೆಲೆ 68.56/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಪೌಚಗಳ ಬೆಲೆ 822/- ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2456/- ರೂ  ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿ  ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪಿತನ  ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ಗುನ್ನೆ ನಂ:  67/2018 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
ದಿನಾಂಕ;-28.03.2018.ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ   , ಸಮಯ, ಮುಕ್ಕುಂದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಮುಕ್ಕುಂದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನದಿಯಿಂದ ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಮರಳು ತುಂಬಿದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವರಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೀನ್ ನಂಬರ್ RJK2KGA0057 ಚೇಸ್ಸೀಸ್ ನಂಬರ್ WZTA79628127319 ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2018. ಕಲಂ.42, 44, ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಅರ್.ರೂಲ್-1994,ಕಲಂ.4(1),4(1-) ಎಂಎಂಆರ್.ಡಿ, ಮತ್ತು ಕಲಂ,379 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.         
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 27-03-2018 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 60 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®è G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.gÀªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀV£À ¨ÁV®zÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV M¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ C¯ÁägÀzÀ ¯ÁPÀgÀ ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀzÀ°è §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛnÖzÀÝ PÁ®A £ÀA. 8 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 97,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,46,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2018   PÀ®A 454,380 L.¦.¹.UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2018 gÀAzÀÄ 181 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,100/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.