Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁ𢠨ÉlÖ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀ:43 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ UÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀ:35 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:J£ï.UÀuÉÃPÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ FUÉÎ 03 wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁqÁzÀªÀjUÉ ºÉý ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §¹UÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃr¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ FªÀvÀÄÛ ªÀÄÄaѸÀÄvÉÛãÉ, £Á¼É ªÀÄÄaѸÀÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 29-06-2013 gÀAzÀĪÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀ£Àß ¨ÉvÀÛªÀÄAzÀ® ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è eɹ© AiÀÄAvÀæ¢AzÀ MqÀÄØ ºÁQ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÃUÀÆ eɹ© §A¢zÉ §¹UÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaѸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ KPÁKQ ªÀÄÄaѸÀĪÀÅ¢®è £ÉÆÃqÀ¯É ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¤ªÀÄäzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¨sÀÆ«Ä EzÉ CzÀ£Éß®è ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀAUÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ ©PÉë ¨ÉÃqÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ°ÃUËqÀjUÉ ºÀÄnÖ®è JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìAUÀ §AzÀºÁUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ EªÀ£ÀUÉÆqÀªÉ K£ÀÄ JAzÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀÄ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤AzÀÄæ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÊdÄUÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F qÉæöÊ£ÉÃeï «µÀAiÀÄ JwÛzÀgÉ EzÉà PÀ®Äè JwÛ ºÁQ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ¨ÉzÀgÀPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A : 341, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð £ÀA.28 gÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀvÀéPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï.40ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,s¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ. ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è C¦Ã¯ï zÁR°¹zÀÄÝ, D PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÁ²gÁAiÀÄ 2]§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 3]«gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J®ègÀÄ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ £ÉÆÃnøï eÁj UÉƽ¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆÃlÄð¢AzÀ £ÉÆÃnÃ¸ï §gÀĪÁUÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ F ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ F ªÀÄPÀ̼À J®è ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ©Ã¼ÀÄ ©qÀĪÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ HgÀ°è C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð £ÀA.47/4-§ «¹ÛÃtð 37 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¥ÉÊQ 20 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ºÁQzÀ ¸À¹ ªÀÄrUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28/06/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ»ÃAzÀæ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï n®ègÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸À¢æAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2013 PÀ®A : 447, 427 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÀÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 8/2 gÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1) ²ªÀUÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀAiÀÄB50 ¸ÁB ¨ÁzÀgÀ¢¤ß(2) zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄB22 ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ(3) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢: «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀAiÀÄB20 ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ' ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É F d«Ää£À°è ¤£ÀßzÀÄ K¤zÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2013 PÀ®A 341, 323,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¦£À°è ªÀÄÆgÀÄ ¥ÉÊ¥ï£À §AUÁ°±Éqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ PÀÆr ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä «.gÁWÀªÉÃAzÀæ , ¸Á: vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 21,300/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ PÉ.J. ®Qëöä£ÁgÁAiÀit gÉrØ vÀAzÉ PÉ.J. ºÀj±ÀÑAzÀæ gÉrØ, 39 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: SÁ¸ÀV G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.EqÀ§ÆèöåJ¸ï-283, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2012 gÀAzÀÄ DAzÀæzÀ ¨sÁUÀå®Qëöä J£ÀߪÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ,¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CgÉÆævÀgÁzÀ PÉ.J. ºÀj±ÀÑAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ PÉ.J. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÄqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÀÛgÉ.¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArUÉ ªÀµÀðªÀ¼ÁzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À¥ÀÄA¸ÀPÀ §AeÉ CAvÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀįÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVj E®èªÁzÀgÉ ¤«Ää§âgÀ£ÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ.UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A: 341, 498(J), 504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:22-02-2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃSïªÉÆâ£ï¸Á¨ï JvÁäj vÀAzÉ ±ÉÃSïºÀĸÉãï¸Á¨ï 2) C©ÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃSïªÉÆâ£ï¸Á¨ï 3) EPÁâ¯ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃSïªÉÆâ£ï¸Á¨ï4) ªÉĺÀ§Æ¨ï CºÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃSïªÉÆâ£ï¸Á¨ï 5) ±ÀªÀiï±Ázï ¨ÉÃUÀªÀiï vÀAzÉ ±ÉÃSïªÉÆâ£ï¸Á¨ï 6) ªÁ»ÃzÁ vÀ²Ã£ï UÀAqÀ ±ÉÃSïªÉÆâ£ï¸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁµÀÄSÁ£ï vÀAzÉ gÀ¸ÀƯïSÁ£ï , ªÀAiÀÄ:70ªÀ, G: ¤ªÀÈwÛ PÉ.E.© £ËPÀgÀ , ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ f¯Á¤¥ÁµÁ JA§ÄªÀªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà ¥Áèmï CAvÁ ºÉý vÉÆÃj¹ JAlÄ ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ 6,05,000/- gÀÆ.UÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr jf¸ÉÖçñÀ£ï ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.235/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.152/2013 , PÀ®A.465,467,469,471,420 ¸À»vÀ 120(©) L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22-06-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ 32 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA ºÉZïJ¯ï-32 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå¸ï ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ ¥ÀA¥ï MqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É zsÀUï CAvÁ DPÉAiÀÄ §mÉÖUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25-06-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F WÀl£É DPÀ¹äªÁV dgÀÄVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀA¢UËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ 45 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-MvÀÄÛªÀÄÄgÀt vÁ-¹gÀÄUÀÄ¥Àà, f-§¼Áîj. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 08/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ VÃvÁPÁåA¦£À°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ KqÀÄPÉÆAqÀ®Ä PÁéªÀÄn, 18ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB VÃvÁPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉ CmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆr¸À¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CzÉà ¢£À gÁwæ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 26/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²ªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¥ÀA¥ÀtÚ PÀÄA§¼ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB »gÉ¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ »gÉ¢¤ß UÁæªÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆr CAvÀ ¸ÀtÚ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄA§¼ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄB 34 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB »gÉ¢¤ß gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁ墲æÃ. ¸Á§tÚ vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà AiÀÄjAiÀĪÀgÀÄ, 60ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¤®ªÀAf vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 2) ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 3) ¨Á®¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà, 4) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¤®ªÀAf. EªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, `` J¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ©lÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2013 PÀ®A 504,324,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.06.2013 gÀAzÀÄ 185 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

29 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 28-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä §¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £À¢AiÀÄ ©æÃeï£À 4 £Éà PÁ®A ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ PÀArzÀÄÝ DvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 50-60 ªÀµÀð, EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß §gÀPÀzÀ°è ¸ÀÄwÛ ªÉÄÃ¯É ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ G¸ÀÄQ£À°è ºÁQzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ vÁ½ MAzÀÄ ¹ÃgÉ, ºÀ¹gÀÄ PÀÄ¥Àà¸À, MAzÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬Ä EzÀÄÝ, C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ ¦ÃrvÀ£ÁV PÉÊPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ H£ÀªÁzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĵÀ× gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¸ÀvÀÛAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄÆqÀ£ÀA©PɬÄAzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌgÁ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄ¼É §gÀĪÀÅ¢¯Áè J£ÀÄߪÀ £ÀA©PɬÄAzÀ G¸ÀÄQ£À°è ºÁQ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅzÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 12/2013 PÀ®A. 174(¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

   C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 50-55 ªÀµÀðzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆÃmÉ¯ï £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¥ÀÄmï ¨Ávï ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 27.06.2013 gÀ 2200 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 28.06.2013 gÀ 1000 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ½ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ F ªÀåQÛAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄªÀzÀÄ w°¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: Dgï.Dgï ªÉÊ£Àì£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ CªÀÄgï vÀAzsÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 20, eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-J-9702 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj QèãÀgï ¸Á: ¸ÀAvÁ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®âUÁð FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 eÁ¥sÀgïºÀĸÉãï vÀAzsÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ: 36, eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-J-9702 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ £ÉÃzÀݪÀ£À ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-J-9702 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, §¼Áîj¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 02 ¯Áj £ÀA PÉ.J-22-J-8347 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥sÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ DgÉÆæ 02 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/13 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 28.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ¨Á¹vï C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á©Ãgï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 1-4-110/4 & 5 ²æà ±ÁAw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqïì ªÁºÀ£À ¸ÀA; PÉJ 36 J 652 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ JqÀªÀÄUÀ먀 £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA: PÉ.J. 36 -9702 £ÉÃzÀÝgÀ ZÀ®PÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ð®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 407 ªÀºÀ£ÀPÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV 407 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÀ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ²¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ £ËPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CZÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA: J.¦.-07-n.«í -7010 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ©æÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁV PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢zÀÄÝ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.06.2013 gÀAzÀÄ 283 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 55,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ü ¸ÉÊ¥À£ï ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgï 58ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G-ªÉAPÀmÉñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: PÉÆÃlð ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.©.L ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAQ£À°è vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ 9,00,000/- gÀÆ. ZÉPÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr CzÀgÀ°è 70,600/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß CPËAl£À°è dªÀiÁ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ 9,400/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß eÉé£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ G½zÀ 8,20,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ vÀAzÀ ¨ÁåV£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß £Áå£ÉÆà PÁgÀ£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À°è ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¤ªÀÄä ºÀt ©¢ÝzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ PÁgÀ¤AzÀ E½zÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ®PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåAQ¤AzÀ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀ §AzÀ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ EgÀ°¯Áè UÁ§jUÉÆAqÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ gÀªÀjUÉ w½¹ ªÁ¥À¸ï ¨ÁåAPÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦ügÁå¢UÉ ºÀt ©¢ÝzÉ CAvÁ ºÉýzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CdªÀiÁ¸À 24 jAzÀ 25 ªÀµÀðUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ ©½±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl zsÀj¹zÀÝ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛ£É CªÀ£Éà £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2013 PÀ®A 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| «ÄAZÉj FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà Hj£À vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ , 28, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| «ÄAZÉÃj FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ C¥Áàf 3 ªÀµÀð ZËqÀªÀÄä 9 wAUÀ¼À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ CwAiÀiÁzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢zÀÄÝ PÀÄrzÀ £É±ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ vÀAzÉ vÁ¬Ä §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.30 UÀAmɬÄAzÀ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è «ÄAZÉÃj UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÃzÀ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2013 PÀ®A 498(J), 306. L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.06.2013 gÀAzÀÄ -265 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 46,700 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 26.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2013 gÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¹zÀÝvÉ ¸À¨sÉ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À ºÀ¼É L.©.J°è £ÀqɸÀĪÁUÀ FV£À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ DgÉÆæ. £ÀA. 1 ªÉĺÀ§Æ§ ¥ÁµÁ ªÀÄÆ°ªÀĤ, CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛ FvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2. ¨sÀUÀvï ¹AUÀ @ ¨sÀQÛ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 03 gÁdÄ UÀzÁé®PÀgï, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸À¨sÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £À£Àß «gÀÄzÀÝ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß JwÛPÀlÄÖªÀ PÀÄvÀAvÀæ ¸À¨sÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ MzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥Áè¹ÖPï ZÉÃgÀ¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉà J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¸À¨sÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CªÀÄvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013 PÀ®A: 323,324,341,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ:-26-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÁlgÀ ¥ÀA¥ÀºË¸ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 32-ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:-qÉæöʪÀgÀ ¸Á:-KUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAeÉ£ï £ÀA.PÉJ-36/nJ-5957 mÁæ° £ÀA. PÉJ-36/nJ-5958 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæ°AiÀÄ°è «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ KUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C° ¦. vÀAzÉ ºÀĸÉä ¦.[¦AeÁr] 35-ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:¥ÉzÀÝUÀPÀÆâgÀÄ vÁ:ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, f:PÀ£ÀÆð¯ï J¦ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-21/«-9977 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fUÀeÁUÀ DV ºÉʩêÀiï ¯ÉÊmï ¥sÉÆÃPïì ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß NªÀgÀmÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgÀUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ, «ÃgÀUÀAUÁzsÀgÀ¤UÉ, ¯ÁjZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2013 PÀ®A:279,337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ ²æÃPÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ PÀªÀÄðPÁgÀ 50ªÀµÀð. £ÀªÀıÀÆzÀæ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4 . FvÀ£ÀÄ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.4gÀ°è dAiÀĢåÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 2230/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ »A¢ ªÀzsÀðªÀiÁ£À ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áw §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£Éß §gÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð 2. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 3) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð 4) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð 5) ®PÀëöät vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð 6) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ eÁ:: ªÉÄÃzÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:: ªÀiÁåzÀgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ . gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ 2,790/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl K¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzɪÀÅ, ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2013 PÀ®A PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

     ¢£ÁAPÀ 26.06.2013 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ªÀ: 50, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 20, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) FgÀ¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀ: 45, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ¢ªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀ:45, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À R¨ÉÓ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁ d«ÄÃ£ï ¸ÀªÉð £ÀA 202/E £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 JPÀgÉ n®ègÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ MqÀØ£ÀÄß PÉr¹ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013 PÀ®A 447, 427 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :25-06-2013 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÁ UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀ:27 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ. UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ@ªÀÄÄzÉ¥Àà ªÀiÁ£À« ªÀ:28 eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á:UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr , MªÀÄä¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ zÀ¨ÁâqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃjAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2013 PÀ®A. 323,354,504,506 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CA§tÚ ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 37, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À 2) ®Qëöäà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À . EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, J¼ÉzÁrzÀÝ®èzÉà £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀgÀĺÁQPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪɪÀiÁqÀÄwÛÃgÀ¯Éà £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °A¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/13 PÀ®A 341, 504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26.06.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀå ¦.¹. 617 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ vÀAzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 208/2013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæöÌgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄjAiÀÄtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, 22 ªÀµÀð, G: qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-06-1237/411 DAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.12.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À UËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 40 ªÀµÀð, G: °ÃUÀ¯ï PÀ£Àì¯ÉÖAmï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA.°«ÄmÉqï, ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ mÁæ£ÉÆì÷àÃlð PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ mÁmÁ ¯Áj.£ÀA. J.¦.-21/nl§Æè-2530 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢ PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¯ÉÆãï 2,90,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , MlÄÖ CVæªÉÄAl ªÉÆÃvÀÛ 4,35,577/- gÀÆUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆãï PÀªÀiï ºÉÊ¥ÉÆwPÉõÀ£ï CVæªÉÄAl ªÀiÁr CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 2 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-7-78 ªÁqÀð £ÀA.12, ¨ÁèPï £ÀA.7 J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ D ¸Á®PÉÌ UÁÛgÉAlgï JAzÀÄ CVæªÉÄAlUÉ ¸À¹ ªÀiÁr CVæªÉÄAl ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. F £ÀA©PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÉÄÃgÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä PÉðzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÀÄ dAnAiÀiÁV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÊ¥ÉÆÃwPÉõÀ£ï CVæªÉÄAmï£À µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÀÄ PÀA¤UÉ ªÉÆÃl ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2013 PÀ®A 460,420 ¸À»vÀ ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.06.2013 gÀAzÀÄ 219 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 42,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

26 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

    ¢£ÁAPÀ:- 25.06.2013 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß §AzÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄRAvÀgÀ DzÉà ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ; AiÀÄ®è¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, 2) ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: eÉÆÃPÀ¹zÀÝ¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, 3) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, 28ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: : AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÁPÁgÀtªÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Éà M¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É J¯ÉÆà ªÀiÁ¢UÀ, £ÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀj ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ ¤ÃªÀÅ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj , £ÀªÀÄäzÉà £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄÆägÀ°è UËqÀ£À JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ« ¤ªÀÄä£ÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÁw ¤AzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2013 PÀ®A- 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(10) J¹ìJ¹Ö,¦J DåPïÖ 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ; §AzÀ¥ÀàUËqÀ, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà GtV, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ., 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ¼À¥Àà dqÉÃ, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À. EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ J¯É ¨ÁåUÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ Hj£À UËqÀ EzÀÝ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £À£Àß JvÀÄÛ ªÀiÁvÀæ PÀj ºÀjAiÀĨÉÃPÀÄ, JAzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ C®èzÉÃ, PÀj ºÀjAiÀĨÁgÀzÀAiÀÄ JAzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¯Éà ¨ÁåUÀgï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉUÀ½ªÀÄzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÝ®èzÉ, ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀAiÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ: PÀAqÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, 38ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A £ÀA. 201/2013 PÀ®A- 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3(1)(10) J¹ìJ¹Ö,¦J DåPïÖ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀt-


 

    EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CAPÀƱÀzÉÆrØ ªÀ: 27, eÁ: °AUÁAiÀÄÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ºÁ/ªÀ: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EzÀgÀ°è DgÉÆæ 1. £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ºÁ/ªÀ: wrUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-24-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ UÀAqÀ£ÀªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀæPÁgÀ 80,000/. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 30 UÁæA §AUÁgÀ EvÀgÉ 50 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹgÀĪÁUÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉ ¥ÀæPÁgÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖPÉÌ vÀȦۥÀqÉzÉ E£ÀÄß 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨ÉÃrPÉ ElÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A 498(J), 448, 323, 504, 506 L¦¹ & 3, 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄP°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¦üAiÀiÁ𢠨Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄAnUÉÃj 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä (ªÀÄÈvÀ) UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. DgÉÆævÀ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀzÀÄ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀĪÀzÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀnÖUÉ vÀgÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzsÀ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁåzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A 498(J), 302 L.¦.¹ CrAiÀÄP°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

    ¢£ÁAPÀ 24.06.13 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ oÁuÁ PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà PÉÆãÀ¥Àà ºÉZï.¹ 238 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦,¹ £ÀA§gÀ 41/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03/06/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀļÀd¥Àà vÀAzÉ zÁzÉÆÃr 72 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| zÁzÉÆr vÁAqÀ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ zÉøÁ¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ ¹ªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 125 »¸Áì 1 gÀ d«Ää£À°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA§tÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À
3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà AiÀÄAzÉ QµÀÖ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ºÁªÀÄtÚ vÀAzÉ vÀªÀiÁäuÉ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] ¸ÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 58 ªÀµï MPÀÌ®ÄvÀ£À 6] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÆgÉ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| J®ègÀÄ zÉøÁ¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ. J®ègÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ K ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ ºÉÆ® CAvÀ ©vÁÛPÀwÛ¢ CAvÁ FUÀ ¸ÀzÀå ©vÀÛzÀ ¤°è¸À°®è CAzÀæ ¤«Ä§æ£Àßö ºÀQ M¢w« CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 94/13 PÀ®A 341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ DmÉÆà £ÀA§gï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. Zɹì¸ï £ÀA:- MBX0000ZFPB652681 & EAf£ï £ÀA:-R3A2275160 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯É §®PÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è PÀĽvÀ (1) ¦üAiÀiÁð¢ (2) DgÉÆæ (3) «gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ (4) ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå »gÉêÀÄoÀÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB dAUÀªÀÄ J®ègÀÆ ¸ÁB G¥ÁàgÀ £ÀA¢ºÁ¼À vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ . F 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25.06.2013 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ: ¢.«gÉñÀ, 22ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, G: CmÉÃAqÀgï PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï, zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ: ¢.«gÉñÀ, 20ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/E©-3826 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉgÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ EAzÀÄ £À«®ÄUÀqÀØ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉAzÀæ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀPÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ¸ÀévÀB UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÀQPÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ zÀªÀqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀxÀ ªÀÄÄAUÉÃUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2013 PÀ®A-279, 337, 338 L¦¹¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ: 25-06-2013 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 ) ¨sÀQë¸Á§ @ PÉÆý ¨sÀQë¸Á§ vÀAzÉ CfÃd¸Á§ 60ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, aPÀ£ï ªÁå¥Áj ¸ÁB ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
FvÀ£ÀÄ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 2900/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 ¨ÁµÁ ¸ÁB vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉ £ÉzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 190/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:25-06-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA, 1) SÁzÀgï ¨ÁµÀ vÀAzÉ «ÄÃgÁ ªÉÆû£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÁj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è . ²æà J¸ï.JA¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3560/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 PÀĪÀÄ® ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÆúÀ£ï ¸Á: ºÀħâ½î £ÉzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 191/2013 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2013 gÀAzÀÄ 166 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

25 Jun 2013

RAICHUR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀÄÁð®AiÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:25.06.2013 

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ 
 UÉ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ, 
 ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ-23 eÁw-ªÉÆÃa ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ r.Jqï. JgÀqÀ£É ªÀµÀðzÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ¥sÉïÁUÀÄvÉÛÃ£É JA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 19-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ E° ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉªÀ£É ªÀiÁraQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À £ÁgÀAiÀÄt ºÀÈzÀAiÀiÁ®AiÀÄ (JªÀiï.J¸ï.ºÉZï.) D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/13 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 

¦ügÁå¢ü ¨Á®¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀÄAnUÉÃj 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß FUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀÄtPÀ¯ï FvÀvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è. DgÉÆævÀ ¨Á®¥Àà FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀzÀÄ, zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀĪÀzÀĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸Àj¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀĤUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-06-2013 gÀ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀÄtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄgÀr ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß PÀnÖUÉ vÀgÉÆÃt CAvÁ ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzsÀ DPÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2013 PÀ®A 498(J), 302 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.06.2013 gÀAzÀÄ 144 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:01-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JQì¸ï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä vÀAzÉ JªÀiï.J¸ï.UËqÀ , ªÀAiÀÄ:46ªÀ, eÁ: F¼ÀUÉÃgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ gÁd±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/EJ-7430 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀlÄ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr PÀqÉUÉ EArPÉÃlgï ºÁQPÉÆAqÀÄ l£ïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀgÁeï »gÉêÀÄoÀ ¹AUÁ¥ÀÄgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÉÊrUÉ EzÀÝ PÀ°èUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2013 , PÀ®A.279 , 338 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆøÀUÉgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀªÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀ. 40, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G, qÉæöʪÀgï ¸Á; gÁfêÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 4200/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ° ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CqÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 23.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «ÄøÀ¯ï dAUÉèÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï G: «ÄãÀ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ 3) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ 4) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÁàZÁAiÀÄð ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: CPÀ̸Á°UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£ïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß DAzsÀæ¢AzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà avÀÛgÀAd£ï. r ¦.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÀCªÀjAzÀ 95 °Ãlgï ºÉAqÀ CAzÁdÄ Q.gÀÆ. 950/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013 PÀ®A 273.284. L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ: 22.06.2013 zÉêÀzÀÄUÀð ±Á¸ÀPÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ 3 d£ÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ¥ÉưøÀ ¥Án¯ï 40ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: Hn FvÀ£À£ÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §mÉÖ ºÀj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2013 PÀ®A. 341,504,355,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.06.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

23 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw CAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£Á¼À FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄAl ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆqÀØtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ ªÉÄA§gï DVzÀÝPÉÌ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉý £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¹nÖ¤AzÀ " J¯Éà ¸ÀƼÉà CzÀ£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ" CAvÁ vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PɼÀUÉ PÉqÀ«, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2013 PÀ®A 504, 323, 324, 354, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.06.2013 gÀAzÀÄ J¯ÉPÀÆqÀèV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ 2) ªÀĹUÉ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 2 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 545/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-20-6-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ F ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ªÀ: 25, eÁ: CUÀ¸Àgï G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦.FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ËÖªïUÉ ¥ÀA¥À ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¨ÉÃUÀ£É ºÀvÀÛ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªÀÅ FvÀ£ÀÄ ¸ËÖªï UÉ ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ M«ÄäAzÀ MªÉÄä¯É ¨ÉAQ zÀUï CAvÁ ºÉÆwÛºÀÆjzÀÄ DvÀ£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ DvÀ£À ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄïï¨sÁUÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀªÀgÉUÉ zÉúÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀPÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-21-6-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: . 14/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢: 15-06-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA.PÉÌ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ªÀÄÈvÀ ®°vÀªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 14 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÀrØUÉ VÃjzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ ZÀPï CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ (JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-30 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸ÀtÚ, 40 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«Äãt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 25/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21.06.2013 gÀAzÀÄ 1) ¸ÀtÚ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 22 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32 E-5540 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÀA¥À£Á¼À PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀqɬÄAzÀ 2) ®PÀëöät¹AUï vÀAzÉ ±ÁåªÀiï¹AUï ªÀAiÀiÁ: 21 eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 JPïì-7322 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĹAUï£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgïPÉÆlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2013 PÀ®A 279. 337. 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.06.2013 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

22 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:21/06/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà,26ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ 4 d£ÀgÀ J¯Áè §tªÉUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄj£À PÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½UÉ ªÉÊAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ WÀµÀðuÉAiÀiÁV QrUÀ¼ÀÄ §tªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 5 ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.2,20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀdªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2013 PÀ®A: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-21-06-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ Dl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà , 65ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ¸ÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn CA.Q E¯Áè 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CA.Q E¯Áè 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1160/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/2013 PÀ®A.78 (3) PÉ.¦.DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ.21-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨sÉÃn DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«AiÀÄ°èAiÀÄ ¤ÃgÀÄ SÁ°AiÀiÁzÁUÀ vÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À JgÀqÀÆ PÀtÄÚ gÉ¥ÉàUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¨sÁ«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀA¥À±Émï ¸ÁÖlj£À ªÀÄÄZÀѼÀ«®èzÉà «zÀÄåvï ªÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÁÖlð ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÉgÉzÀ «zÀÄåvï ªÉÊgï vÀUÀÄ° PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀĪÀ£ÉÆà CxÀªÁ PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀĪÀ£ÉÆà w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©Ã¼ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨sÁ«AiÀÄ UÉÆÃqÉ CxÀªÁ VqÀUÀAmÉUÀ¼ÀÄ vÀUÀÄ° zÉúÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV CxÀªÁ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀĪÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 38ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ) ZÀAzÀæPÁAvÀgÀrØ vÀAzÉ: §£ÀUËqÀ, ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ¸Á: PÀzÀgÁ¥ÀÆgÀ.3) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: §£ÀUËqÀ, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.4) ¥Àæ¨sÁªÀw vÀAzÉ: §£ÀUËqÀ, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÉ®Ææ C°èUÉ §AzÀÄ `` ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ `` K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢gÉ£À¯ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ `` K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ, ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §VιzÀÄÝ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 04.06.2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ PÉÆ®Æègï vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä PÉÆ®Æègï ªÀAiÀÄ; 37 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀqɬÄAzÀ 100000/-gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄªÉ RZÀÄð CAvÁ 200000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀî¯ÁgÀzÉà ¥Àæw ¢ªÀ¸À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀÄgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÉà jÃw MAzÀÄ ¸À® DgÉÆæ £ÀA: 01 EªÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ PÀqɬÄAzÀ 100000/-gÀÆ. ºÉaÑ£À  ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ C£ÉÃPÀ ¸Áj §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ PÉüÀ¯ÁgÀzÉà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2013 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2013 PÀ®A: 498(J), 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ  3 & 4 r.¦.AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.06.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

21 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ¢ð £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ 1) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 2) DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 3) §æºÀäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ 4) ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ gÀªÀ gÀÄ ¸ÀA§A¢PÀjzÀÄÝ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¹ìzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±Á±À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀlÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ §ªÀÄzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ JwÛ ºÉÆzÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½ªÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸R/W 34 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw SÁzÀgÀ©Ã UÀAqÀ ¢: ªÀÄ»§Æ§Ä f¯Á¤ ¥ÁµÀ 35 ªÀµÀð G: UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸À.¥À.¥ÀÆ.PÁ¯ÉÃf£À°è ¢éwAiÀÄ zÀeÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á; gÀªÀqÀÄPÀÄAzÁ ºÁ,ªÀ.UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄ £ÁzÀ¤AiÀiÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ©Ã FPÉAiÀÄÄ CAUÀ«PÀ¯ÉAiÀiÁVzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À eÁUÀzÀ°è d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ 1) ¨Á§Ä ¸Á¨ï vÀAzÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï 2) ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á¨ï E§âgÀÆ ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ 3) ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ UÀAqÀ ªÀiË®¸Á¨ï ¸Á; ¸Á®UÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉƼÀî¨ÉÃqÀ F eÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÀÄAn¬Ä¢Ý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ C¥À±ÀPÀÄ£À CAvÁ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁPÀ: 18-06-13 gÀAzÀÄ 11-50 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ©ü FPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ ¸ÀºÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆä£À°è PÀgÉ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀzÀÄ ¤°è¸À¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2013 PÀ®A, 504, 341, 323,,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20/06/2013 gÀAzÀÄ 18-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ DzÉ¥Àà eÁwB UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄB 45 ªÀµÀð MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 850/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ DzÉ¥Àà EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß µÀtÄäR vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀjUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 96/13 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :16-06-2013 gÀAzÀÄ 16-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ D£Àéj CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ: 36 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï gÀªÀgÀÄ ºÀnÖ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£À fÃ¥ïUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (mÁmÁ J¹f¥ï ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀzÁzÀ mÁmÁ J¹ f¥ï ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ(£ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢®è) ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ , §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°£À PɼÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2013 PÀ®A. 279.337. 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LjªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¦ügÁå¢ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÉñÀ ªÀAiÀÄ 19 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G ¥Á¥Àr ªÀiÁgÀÄ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á £ÀgÀ¹AUÀ¥ÀÄgÀA f ªÀÄzsÀÄgÉÊ (n J£ï ) ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ®UÀß ¥wæPÉ PÉÆqÀ®Ä ¹gÀªÁgÀPÉÌ «gÉñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀi¥Àà ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ £ÁAiÀÄPÀ G ¥Á¥Àr ªÀiÁgÀÄ ªÁå¥ÀgÀ ¸Á £ÀgÀ¹AUÀ¥ÀÄgÀA f ªÀÄzsÀÄgÉÊ (n J£ï ) ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï r¸À̪Àj £ÀA PÉ J 36 qÀ§Æè 2547 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUzÀÄÉPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁ¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl JwÛUÉ lPÀÌgï PÉÆqÀ®Ä vÀ¦à¸À®Ä MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV PɼÀUÀqÉ ©zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁV ©¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢ vÀAzÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¥Á¥Àr ªÀiÁgÀĪÀ «gÉñÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV ©¢ÝzÁÝ£É CAvÁ ¦ügÁå¢ aPÀÌ¥Àà£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ «gÉñÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀPÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ JqÀ §ÄdPÉÌ vÀÄnUÉ ªÀÄÆVUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀiÁVzÀÄÝ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ G©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 zÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ°è ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2013 PÀ®A 279,338 304[J] L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 19-06-2013 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ §¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀĹÌ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ J¯ï.J£ï.n.mÁæöåPïÖgÀ £ÀA:PÉ.J.36 n.J.4993 £ÉÃzÀÝPÉÌ MAzÉà PÀqÉ ¯ÉÊlÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀªÉÆUÀ먀 ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J.36 PÉ.9490 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ jÃAiÀiÁeï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀlUÀgÀÄ.
¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¸ÀAiÀÄåzï vÀAzÉ ¸ÉÆæü¸Á§ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw PÀlUÀgÀÄ, G: PÀÄjªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2013 PÀ®A 279,337.338 L¦¹ & 187LJA« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.06.2013 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

20 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà @ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ wêÀæ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ §zÀPÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F »AzÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý §AzÉgÀqÀÄ ¨Áj GgÀÄ®Ä ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÛAzÀÄ ¸Áj ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀıÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

²æà CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ FzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAd½î UÁæªÀÄ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 18.06.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀðPÀÄAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÀ¥Á¸ï UÀAd½î UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä PÀ¨ÉâÃgï FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆVzÀÄÝ DUÉÎ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁAvÀ¥ÀàUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÉÎ gÀ« vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸À¼À UÀAd½î gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ºÀÄ°UɪÀÄä¼À£ÀÄß gÁwæ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV¢ÝAiÉÄãÀ¯Éà ºÉÊUÁ ¤ªÀÄä eÁw AiÀĪÀ£ÀÄ ZÉgÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÉÆPÀÄÌ gÁwæ »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV¢ÝAiÉÄà £À¯Éèà ºÉÊUÁ ¤ªÀÄä eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ ZÉgÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÀÄzÀÄ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É«£À ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÉÆÃt CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324 504 506¸À»vÀ 149 L.¦.¹ & 3(1), (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀߺÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 351 «¹ÛÃtð 01 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ UÀAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄãÀ£ÀÄß ¥Á°UÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄå¥Àà ºÀjd£À FvÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ªÀµÀð ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ fAzÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÁ£É ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ: DAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2013 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV K£À¯É ºÀÄ°UÉà ¥Á°UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®èAiÉÄãÀ¯Éèà ¸ÀƼÉà £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀt PÉÆnÖgÀÄwÛ¤ £À£Àß ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV §ÆzÀÄ DPÉAiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2013 PÀ®A: 354 323 504 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 19/06/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ vÁªÀgÉÃ¥Àà 28 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÁ2] ©PÉÃ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 30 ªÀµÀð®ªÀiÁt ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÁAqÁ.
3]ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ®ªÀiÁt 50 ªÀµÀð ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁ 4] SÉêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ 26 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁ.ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ VqÀØ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ®ªÀiÁt 32 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ° ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁ. gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀqÀUÀ° ªÉÃt¥Àà£À vÁAqÁzÀ ªÀiÁ£À¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀAiÀiÁð¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ PÉʬÄAzÀ, ªÀÄÛvÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 93/13 PÀ®A 504.323.324. ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ UÀjç¸Á§ vÀAzÉ dAVè¸Á§ AiÀÄ®§AzÁ 30ªÀµÀð ªÀÄĹèA. MPÀÌ®ÄvÀ£À, vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ DgÉƦ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ £À©¸Á§ G½î 25ªÀµÀð FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥Áèl Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÆß gÀf¸ÉÖçñÀ£ï DUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ¤UÉ gÀf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀÆå EAzÀÄ, £Á¼É CAvÁ ªÀÄÄAzÀÆqÀÄvÁÛ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19-06-2013 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆæ ºÀĸɣÀ¨ÁµÁ§¤UÉ ¥Áèl gÀf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥Àr¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ 184/2013 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323, 504, 307 gÉ.«. 149 L¦¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: ªÉÄð£ÀAvÉ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19-06-2013 gÀAzÀÄ 19-10 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) AiÀĪÀÄÄ£ÀÆgï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀ: 38 eÁ:ªÀÄĹèA G:¥Á£ï±Á¥ï ¸Á:¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 803/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Á d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ mÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:137/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ü

¦AiÀiÁð¢ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà DzÁ¥ÀÆgï , ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð, G: mÉîjAUï PÉ®¸À, eÁ: G¥Áàgï, ¸Á: DzÁ¥ÀÆgï, ºÁªÀ: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁzsÀgÀ zÉêÀgÀ UÀÄr »AzÉ UÀAUÁªÀw. FPÉAiÀÄÄ PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 74 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ, PÀjAiÀĪÀÄä¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À ºÉ¸ÀgÀ°è VtªÁgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA 40/¨Á ¥ÉÊQ 05 JPÀgÉ 20/qÁ ¥ÉÊQ 01 JPÀgÉ 23 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉà £ÀA 20/PÁ ¥ÉÊQ 04 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ, 40/PÁ ¥ÉÊQ 01 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ »ÃUÉ MlÄÖ 13 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À CtÚ ªÉAPÉÆçtÚ¤UÉ 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¨sÁUÀ EzÀÄÝ, ªÉAPÉƧtÚ£ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß zÀvÀÄÛ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ ¨sÁUÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß 1) PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 74 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.2) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 37 ªÀµÀð, G¥Áàgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.3) ¸ÀtÚ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, UÁAf, 31 ªÀµÀð, G¥Áàgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.4) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ gÀªÉÄñÀ UÁAf, 24 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.5) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ gÀªÉÄñÀ UÁAf, 23 ªÀµÀð, G¥Áàgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2008 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀzÉ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ, G¥Àà¼À UÁæªÀÄ CAvÁ «¼Á¸À vÉÆÃj¹, ¸ÀļÀÄî ªÀA±ÁªÀ½AiÀÄ zÁR¯É PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Á°£À 6 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆæ 2 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃj DgÉÆæ 1 EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrüzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.184/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2013 , PÀ®A.420, 468, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2013 gÀAzÀÄ 143 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

19 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :18-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà,38ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄrªÁ¼À,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀªÀjUÉ r¸Éïï gÉÆPÀÌ PÉÆlÄÖ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.33/eÉ-2685 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀtPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöå°AiÀÄ UÁ° ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÀzÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013 PÀ®A: 279, 283, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.19-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §£ÀUËqÀ ªÀiÁ° UËqÀgï, 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ£ÀÄgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀªÀÄäA¢gÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ 3) ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd J¯ÁègÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ºÀÆ£ÀÄgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ "J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä ¨sÁUÀ ªÀiÁqÉÆÃt CAzÀgÉ CfðUÉ ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ §gÀĪÀ¢®è CAwAiÀiÁ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ M¤PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ 'F ¸ÀƼÉÀªÀÄUÀ£ÀzÀÄ ¨Á¼À DUÁåzÀ' CAzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ vÀ¯É ¸ÀÄwÛ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀ®Äè vÀUÀÄ° gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ '¤£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®èªÉAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®'è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.06.2013 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,500 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

18 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-17/06/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA ¸Á§ 25 ªÀµÀð eÁ-¦AeÁgï[ªÀÄĹèA] ¸Á_UÁtzsÁ¼À FvÀ£À vÁ¬Ä UÁAiÀļÀÄ ±ÉÆÃ¥ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ UÁtzsÁ¼À¢AzÀ UÀ®UÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd PÁªÀ°AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀļÀÄ«UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀªÀAvÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2013 PÀ®A-279.338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

¢£ÁAPÀ:17.06.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï SÁ£ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï SÁ£ï ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ °AiÀiÁRvï C° SÁ£ï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï SÁ£ï 35 ªÀµÀð ªÀÄĹèA qÉæöʪÀgï ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ°ØçAPïì ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁmÁ J.¹.PÉJ.34/J-3657 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀ¸ÉâPÁåA¥ï ZÀZÀð ºÀwÛ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ36 J 5606 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁmÁ vÀªÀÄä J.¹. £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ vÀ£ÀÚ vÀªÀÄä °AiÀiÁRvï C° SÁ£ï FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV Q« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ §®UÀ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2013 PÀ®A :: 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢:17-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁ¤ßºÁ¼ï UËqÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¸Á¨ï vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á¨ï qÀUÉÎêÁ¯É , ªÀAiÀÄ:31ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄèUÀÄr , vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-23/8524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ Dgï.¨Á¥À£Àß vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï D¥É læPï ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-34/J-7988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄqÀzÀªÀÄä PÁåA¥ï PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¥É læPï ¥Àè¸ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-34/J-7988 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀlÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï D¥É læPï ¥Àè¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §®UÀqÉ ¨ÁrUÉ vÀUÀÄ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV §®UÁ®Ä QgÀĨÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.147/2013 , PÀ®A.279 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà SÉÃtzï ªÀAiÀiÁ: 66, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: CAPÀıÀzÉÆrØ ºÁ:ªÀ: gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-06-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-36-E©-3861 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ¢: 11-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ C°èAzÀ E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢: 17-06-2013 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/13PÀ®A. 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 17-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ºÀÆ«£ÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀÆ«£ÀqÉV UÁæªÀÄzÀ°è£À qÀ©â CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ: ¸ÁºÉçUËqÀ, 45ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 16 £ÁPËmï 650 JA.J¯ï£À ©Ãgï ¨Ál° UÀ¼ÀÄ C.Q. 1440, 2) 22 N¯ïØ lªÀgÀ£ï 180 JAJ¯ï£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1,122 3) 8 N¯ïØ lªÀgÀ£ï 90 JAJ¯ï£ÀªÀÅ C.Q.240 gÀÆ. 4) 6 ªÉÄÃPïqÁªÉ¯ïì 90 JA.J¯ï£ÀªÀÅ C.Q.180 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2,982 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zɪÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢.15-06-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: ªÀPÁæt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr ªÀPÁæt UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÀvÀߥÀà vÀAzÉ gÁd¥Àà eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð,GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBªÀPÁætÂ. ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ n®ègÀzÉÆA¢UÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄtÂÚ£À J¼Éî¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 17.06.2013 gÀAzÀÄ ²æà gÀvÀߥÀà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 118/2013 PÀ®AB 143,147,447,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 17-06-2013 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä ZÀ®ÄªÁ¢ 35ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ ºÀĸÉãÀzÀUÁð ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ 1) dAVè¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀÄĹèA 2)ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ 3) ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ zÁzÁ¸Á§ J®ègÀÆ ¸ÁB ¸Á®UÀÄAzÀ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr dAVè¸Á§ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 2000-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ JqÀ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt mÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2013 PÀ®A.504, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ & PÀ®A. 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.06.2013 gÀAzÀÄ 60 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,600 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.