Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 10-06-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°è VqÀØ¥ÀàUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉ.¹.© ZÉ¹ì £ÀA ¦AiÀÄÄJ£ï.N.eÉ.J¸ï.81PÉN1480520 EAd£ï £ÀA 4ºÉZï.2188/ 0900021 £ÉÃzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À°è ¤Ãj£À ¥ÉÃ¥À ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÀÄÎ vÉÆÃqÀĪÁUÀ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ eÉ.¹.©AiÀÄ PÀ©âtzÀ §PÉÃmï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÀÄä¯Éà §®¢AzÀ JqÀPÉÌ wjV¹PÉÆAqÁUÀ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ C¼ÀzÀ¥Àà FvÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ eɹ© §PÉÃmï §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà C£ÉºÉƸÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ164/2012 PÀ®A. 338 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 27.04.2001 gÀAzÀÄ UÀzÀUÀ vÁ®ÄQ£À §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, 34 ªÀµÀð, ¸ÀgÀPÁj ¸ÀºÀ ²PÀëQ. ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 1 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄfÓV, 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ, vÁ: gÉÆÃt, f: UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ. £ÁUÀªÀÄä ªÀÄ£É ¸ÀA. 65, 1 £Éà ªÉÄãï gÉÆÃqï , 2 £Éà gÀ¸ÉÛ §AUÁgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà zÀıÀÑlÖPÉÌ §°AiÀiÁV PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, E¸ÉàÃmï, M.¹. dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É vÀqÀªÁV §gÀĪÀÅzÀÄ PÉýzÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr E£ÀÄß 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 21.05.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ. £ÀA. 2 ¤ªÀÄð® UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 22 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ, vÁ: gÉÆÃt, f: UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ. £ÁUÀªÀÄä ªÀÄ£É ¸ÀA. 65, 1 £Éà ªÉÄãï gÉÆÃqï , 2 £Éà gÀ¸ÉÛ §AUÁgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ 95/12 PÀ®A 498(J),494,323,504,506,447, ¸À»vÀ 34 L¦¹. & 3, & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢ ©üüêÀiÁ±ÀAPÀgï vÀAzÉ QõÀÖ¥Àà, 32 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁd®§AqÁ ºÁ.ªÀ. gÁAiÀÄZÀÆgÀ CtÚA¢gÁzÀ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀAiÀiÁUÀÆ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.06.2012 gÀAzÀÄ gÁd®§AqÁ-PÀA§¼ÀwÛ §Ar zÁjAiÀÄ°è ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀwÛAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è (vÀªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁ) vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£À«UÉ vÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ 09.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 10/2012 PÀ®A, 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.06.2012 gÀAzÀÄ 246 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -36400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.