Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Aug 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                  :: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉưøÀjAzÀ «±ÉÃóµÀ ¥ÀæPÀluÉ ::

         ¢£ÁAPÀ  29-08-2014 gÀAzÀÄ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀiÁUÀ°zÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è KPÀUÀªÁQë CrAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ, PÉ.E.©, CVß±ÁªÀÄPÀ, PÀAzÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï  E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ MAzÉà PÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ:26.08.2014 jAzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æà JA.J£ï. £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀ: 60, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÄPÀÌ£ÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠫±Á¯ÁQë UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:50 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀiï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §ÄPÀÌ£ÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-9-6-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉUÉ §ÄPÀÌ£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ PÀtÄÚ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV §A¢gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è DvÀ£À JvÀÛgÀ 5 Cr 5 EZÀÄ, vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©½ §tÚzÀ ¥sÀÆ¯ï ±Àlð ©½ §tÚzÀ zÉÆÃvÀæ zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 122/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw «dªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À/ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á : CgÉÆð UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§¥Àà 2) gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 4) ±ÀAPÀæªÀÄä 5) ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 6) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : CgÉÆð EªÀgÀÄUÀ¼À ಮನೆಯಿದ್ದು, ಸದ್ರಿಯವರು 04 ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ದನಗಳ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರು ದಿನಾಂಕ 23-08-14 ರಂದು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಲೇ ಬೋಸುಡಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 & 3 ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಎಡಕಪಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನೀಲಮ್ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ದುಖಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 23-08-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನನ್ನ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 232/2014 ಕಲಂ 143, 147, 504, 323, 354, 324, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2014 gÀAzÀÄ  239 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   42,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.