Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Mar 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        

  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
6 CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ n¥ÀàgÀÄUÀ¼À ªÀ±À zÀÆgÀÄ zÁR®Ä        

¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ¬ÄAzÀ  ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀªÀgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À eÁ¼ÀºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀzÀÄUÀð ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¨ÁUÀÆgÀÄ, CAd¼À, PÀQðºÀ½î UÁæªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÀȵÀÚ £À¢¬ÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß n¥ÀàgÀÄUÀ¼À°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉA§  RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,  ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¥Éưøï E£ïì¥ÉÃPÀÖgï r.¹.L.©.WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀiÁªÀgÁzÀ ¹.ºÉZï.¹ .²æäªÁ¸ï, ¯Á¯ï CºÀäzï, ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï, ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÉAPÀlVj, dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÆ J.¦.¹. gÉÃtÄPÀ gÁdÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAd¼À UÁæªÀÄ¢AzÀÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.32-¹-7182, PÀQðºÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ  n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.36-5270 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ eÉ.¦. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: ¨ÉÊgÀªÀÄnÖ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ¸Á: CAd¼À EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] FgÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: gÀAUÀA¥ÉÃmÉ vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ, 2] ªÀÄÄzÀÄgÀAUÀ¥Àà ¸Á: MUÀqÀA§½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð CAvÀ w½¹ ªÀiÁ°PÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CzÉ jÃw wAyt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1] PÉ.J. -28 ¹ 4619, 2] PÉ.J.28-¹-4881, 3] PÉ.J.-35-¹-9193, 4] PÉ.J.35-¹-7360 EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w EzÀÝ PÁgÀt CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁ ¤°è¹ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1] gÁªÀÄÄUÀÄAqÀ ºÉZï. gÁoÉÆÃqï vÀAzÉ C§Ä gÁoÉÆÃqï 2] gÀ« gÁoÉÆÃqï vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ  E.ºÉZï. gÁoÉÆÃqï vÀAzÉ C§Ä gÁoÉÆÃqï J¯ÁègÀÄ ¸Á: EAZÀUÉÃj vÁAqÁ vÁ: EAr f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀÄ. 3] J.ºÀÄ°gÁeï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 4] gÀªÉÄñÀ @ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄPÀÄAmÉ¥Àà E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÉƪÀÄäWÀlÖ  vÁ: ¸ÀAqÀÆgÀÄ f: §¼Áîj CAvÁ w½¹ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ 6 n¥Ààgï UÀ¼À C.Q.gÀÆ. 1.5 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À°è£À CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q.1,30,000/-  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ F §UÉÎ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß  zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:25.03.2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ F±À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì:26 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. MBLHARO7XJHBO4728 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗಾಯಾಳು ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಕೂಡ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುದಗಲ್ ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಹಳಪೇಟೆಯ ಶರಣಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದರುಗಡೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. KA-36/TB-7554 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಮೃತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನ ಮುಂದೆ ಪಾಸಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಬಲಬಾಗದ ಟ್ರಾಲಿಯು ರಭಸವಾಗಿ ಮೃತನ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯು ಹೊಡೆದು ಮೆದಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಬಲ ಕೈ ಮುರಿದು ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2018 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ & 187 L JA « PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 25-02-18 gÀAzÀÄ UËqÀ£À¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ PÀmÉÖ §¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÀæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UËqÀ£À¨sÁ« vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸À°AUÀªÀÄä 17 ªÀµÀð FPÉ PÀÄA§ ºÉÆgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ¸À»¹zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J-1 ªÀÄ°èPÁdð£À ¢zÀÝV FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÀÄ ¥sÉÃ¸ï §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ªÁlì¥ï£À°è ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÀAiÀĹìUÉ §AzÀ ªÀÄUÀ¼À ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß ¥sÉøï§ÄPï£À°è ©lÖgÉà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ ºÀÄqÀÄV EzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß Hj£À »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀĽvÀÄ §UɺÀj¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ (.)  CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-18gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw G¥ÁzsÀåPÀë½zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-18 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¥ÉÃ¥ÀgÀ NzÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÁªÀÄ£ÀUËqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÉÝÃªÉ MAzÀÄ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¢ÝÃj £ÁªÀÅ E¯Éèà EzÉÝÃªÉ ¤ÃªÀÅ E£ÀÆß 10 PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è, ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è, ¤£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ EµÁëzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀªÁV §zÀÄQ¢ÝAiÀiÁ ¤£ÉƧâ UÀAqÀ¸Á  £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¸Á«UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀÄÝ, CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-18 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0500 jAzÀ 1000 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸À°AUÀªÀÄä½AzÀ qÉÃvï£ÉÆÃmï §gɹ CzÀgÀ°è J-1, J-3 jAzÀ 13 EªÀgÉà vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À ¸Á«UÉ PÁgÀt CAvÁ aÃn §gɹ D CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, §¸À°AUÀªÀÄä FPÉ «µÀ PÀÄrzÀÄ E§âgÀÆ DvÀäºÀvÉÊ ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 47/18 PÀ®A 143,147,148,448,354,355,504,506,109,306 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(r)(s), 3(2)(v-a) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ(.)


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.03.2018 gÀAzÀÄ 184 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,900/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.