Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 14.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨É®V£À 01.50 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è F±ÀégÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 UÁ½ ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁܪÀÄ¢AzÀ UÉÆãÁ¼À §æqïÓ PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ M§â UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁA¸À PÀAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁªÁV  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀÅ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2012 PÀ®A:279, 304[J] L¦¹ & 187 JA.«. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ ¹. ªÉÄÃn ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjAzÀ ªÀ»¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÉÛãÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄÄ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ

JvÀÛgÀ
5 ¦üÃmï 1 EAZÀÄ
§tÚ
PÀ¥ÀÄà
PÀÆzÀ°£À §tÚ & GzÀÝ
PÀ¥ÀÄà EzÀÄÝ 04 EAZÀÄ GzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÄR
GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR«zÀÄÝ NvÀĪÀÄj DPÁgÀzÀ PÀj UÀqÀØ EgÀÄvÀÛzÉ.
GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
1] MAzÀÄ PÁ¦ü ZÁPÉèÃmï §tÚzÀ CzsÀðvÉÆý£À nà ±Àmïð EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥Éưøï r¥ÁmïðªÉÄAmï ¹n D¥sï £ÀÆåAiÀiÁPïð CAvÁ wæÃPÉÆãÁPÁgÀzÀ°è §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, §®¨sÁUÀzÀ°è £ÀÆåAiÀiÁPïð ¥Éưøï CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ°è reÉÊ£ï EgÀÄvÀÛzÉ.
2] MAzÀÄ w½ ¤Ã° §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï
3] MAzÀÄ ©½ ¸ÁåAqÉÆà §¤AiÀÄ£ï.
4] MAzÀÄ eÉÆvÉ ¸ÁåAqÀ¯ï ZÀ¥Àà°

     ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀluÉ ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ n.«. ZÁ£À¯ïUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁr¸À®Ä ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw.

  ¢£ÁAPÀ: ©üªÉÄñÀ£ÀÄ gÁeÉÆýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀgÀ eÁvÉæUÉ §AzÀÄ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁeÉÆýî UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ : 14.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁeÉÆÃ½î §¸ÁÖöåAqÀ£À°è ¤AwzÁÝUÀ ©üêÀÄAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ. 36 PÀÆå-5333 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ©üªÉÄñÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĨÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ  zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2012 PÀ®A 279 338 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¢£ÁAPÀ: 14.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½îUÉÎ 08.00 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dAUÀè¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ  G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. ªÀqÉØ¥À°è FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 Dgï. 928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀqÉØ¥À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É NUÉãÀºÀ½î PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 14/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÉÆPÁæt  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-34/Dgï.8790 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÀ 5 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁåzÀgÁ¼À¢AzÀ ºÉÆPÁæt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄ¢Q£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃV wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ gÉÆÃr£À §®¨ÁUÀzÀ°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀÄ«zÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄƪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ JgÀqÀÄ zÀªÀqÉ J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ £Á°UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉ §ÄdzÀ J®Ä§Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÁ°£À ZÀ¥Éà ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ gÁ¢üPÁ½UÉ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 137/12 PÀ®A 279.337.304(J) L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw 32, ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 10.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀnÖUÉAiÀÄ N¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÉÊ, PÀ®Ä ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 13.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.10 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÁÝ¼É EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïɠ AiÀiÁªÀ C£ÀĪÀiÁ£À, ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA  09/2012  PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

        ²æà ªÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ 48 ªÀµÀð, eÁ;;-¨sÉÆë, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ¨sÀæªÉÄAiÀiÁV ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁí£Àì D¸ÀàvÉæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì PÉÆr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ:-07/12/2012 gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è vÀ£Àß vÀ¯É ¨sÀæªÉĬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀÄ vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ OµÀ¢ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-14/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-50 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÉÆë 52 ªÀµÀð, eÁ;-PÀ¨ÉâÃgÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA14/2012. PÀ®A.174.¹.Dgï.¦.¹.:CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 14-12-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è 1) gÁªÉÄñÀ @ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ CA§tÚ 30ªÀµÀð, §rUÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB
§¸ÀªÀtÚPÁåA¥À vÁB UÀAUÁªÀw 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ D¢ £ÁgÁAiÀÄt 36ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB
§¸ÀªÀtÚPÁåA¥À vÁB UÀAUÁªÀw 4) ¸ÀvÀå¥Àà ¸ÁB §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À vÁB UÀAUÁªÀw (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) 5) gÁªÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀ ¸ÁB ZÀ£Àß½î vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É.) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ DlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl ºÀt 3270,/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 3 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;  360/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                            
 ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå PÀÄgÀªÀwÛªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: dAUÀªÀÄ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-25-¹-2240 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀÄtÚzÀ ¯ÉÆÃqïªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀªÁqÀ¢AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå FvÀ£À ZÁ®£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀA¨ÁPÉ gÁdÄ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ    ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ CqÀØUÀnÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ K£À¯Éà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊqï ºÁQ ¤£Àß qÁPÀĪÉÄAmïì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà E°è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀgÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV K£Áìgï CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÁºÉèï E¢Ýä NªÀgï ¯ÉÆÃqï EzÉ qÁPÀĪÉÄAmïì PÉÆqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ JAnæ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¸Àgï CA¢zÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ £ÉÆÃr ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå¤UÉ  C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøïgÀAvÉ £Àn¹ ªÉÆøÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉΠ  D¥ÁzÀvÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  272/2012 PÀ®A 341, 504, 419, 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 14-12-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ïzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1) ²ªÀ¥Àà 2) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÁB ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À  ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §AvÀ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DzÀ¥Àà£À£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.2 FvÀ£ÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DzÀ¥Àà EªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 359/2012 PÀ®A. 341, 504, 323, 324, 506 gÉ.« 34 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁBEw:-
          :ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀUÉÃj ªÀ: 55, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzsÀåPÁåA¥ï vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁeï @ §¸Áå vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ºÉÆPÁæt ªÀ: 20, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ UÀÄvÀÛUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À PÀqÉ £ÁUÀ¥Àà£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ°AUÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zsÀ£À PÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄøÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1 £Éà §¸ÀªÀgÁeï PÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©nÖgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ zsÀ£À PÀgÀ¼À£ÀÄß ªÉÄøÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ°è PÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. £ÁUÀ¥Àà¤UÉ  CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw UËgÀªÀÄä ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ, DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ §rUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 £ÉÃzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ ZÀ¥Àà°UÀ½AzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ°AUÀ¤UÉ DgÉÆæ 5 ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 324, 355 gÉ/« 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 15/12/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ   ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzsÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 25ªÀµÀóð,¸ÁUÀgÀ ºÉÃgï PÀnAUï ±Á¥ï ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð ºÉÃgï PÀnAUï ±Á¥ïUÉ CzÀgÀ°è  ¥sÀ¤ðZÀgï,UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ,CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,¸ÀÄlÖ CAUÀr MlÄÖ-CA.Q 1,28,000/-ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¯Á¯ï CºÀäzï vÀAzsÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀÄPÀÆgÀ FvÀ£À lƫîgï¸À«ð¸À ªÀÄvÀÄÛ CmÉƪÉƨÉʯïì CAUÀr-CmÉƪÉƨÉÊ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,j¥ÉÃjUÉ §AzÀ 2 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ,¸ÀÄlÖ CAUÀrUÀ,CA.Q 1,80,000/- ,SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄݪÀiï ¸Á§,30ªÀµÀð¸Á-CgÀPÉÃgÁºÁ.ªÀ.zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzsÀ n£ï ±Éqï, gÀVÓ£ïì,mÉîgÀ «ÄµÀ£ï, ªÉ°ØAUÀ ªÀĶ£ï,eÉgÁPÀë ªÀĶ£ï C®ªÀiÁj EvÀgÉ CA.Q-2,88,000/-ªÀÄvÀÄÛZÁAzÀ ¥ÁµÀ vÀAzsÉ ¨ÁªÀ¢Ýãï FvÀ£À ±Éqï£À®ènÖzÀÝ 30 QéAmÁ¯ïºÀwÛ,40 ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï,¦PÀ¥ï UÁrAiÀÄ PÁå©Ã£ï CA.Q 145,000/- (J¯Áè CAUÀrUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 7,41,000/-)CAUÀrUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CAUÀrUÀ¼À°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ F DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ MlÄÖ 7,41,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA-13/12 PÀ®A-DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ zÀrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  15.12.2012 gÀAzÀÄ  56 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  11,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.