Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J.2350 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥À¢AzÀ ªÀÄlªÀiÁj vÁvÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖUÉÆý¹zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀAzÀæUËqÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 279,337.338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ w¥Àà£ÀºÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ºÀÄ®Äè PÀ¸ÀPÉÌ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹zÀÄÝ Hj£À UÁæªÀĸÀÜgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV 8 JªÉÄä, 5 DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1ºÉÆÃj C.Q.3,15,000/- gÀÆ; ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄj§¸À¥Àà ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C.¥Áæt ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 01/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 208 gÀ°èAiÀÄ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ C.Q. 3,®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ©â£À ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 2.2012 gÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ ¨ÉÆüÀ§Ar vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄCªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2012 PÀ®A: 324,504.506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 jAzÀ 19.01.2012 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 20 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ºÉÆlÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ eÁ° VqÀPÉÌ ¹ÃgÉJ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ DvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2012 gÀAzÀÄ 115     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ