Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

FgÀ¥Àà £Á¬ÄPÀgï vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà ªÀ: 45, eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: agÀvÀ£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä £Á¬ÄPÀgï UÀAqÀ ¢: AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ: 50 eÁ: £ÁAiÀÄPï£ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ FgÀ¥Àà£À ¸ÀéAvÀ CtÚ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 14 gÀ°èAiÀÄ 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÀÆqÀÄ PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀiÁVzÀÄÝ, FgÀ¥Àà£À CtÚ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉ¸Àj¯É EzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀuÁÚvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ FgÀ¥Àà¤UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è FgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁV §AqÀªÁ¼À ºÁQ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ¥ÁªÀðvɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 27.12.2011 gÀAzÀÄ §AzÀÄ PÉ.J 34 JA ¹-6789 £ÀA§j£À fÃ¥À£À°è ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgï J£ÀÄߪÀªÀgÀ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀIJäAzÀ ¨É¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FgÀ¥Àà¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀQ PÉÊ PÁ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÉÃUÉ JwÛ ºÁQ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 36 n.J 9645, mÁæöå° £ÀA PÉ.J 36 n.J 9646 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ FgÀ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 3/2012 PÀ®A. 323, 324, 391, 392, 420, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ-13/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-16/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉΣÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÉƪÀi£ÀªÀiÁgÀrAiÀÄ ¥ÀªÀgï ¥ÁèAn£À PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼É ¨ÉAZÀ®zÉÆrØAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀ¢AiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätUËqÀgÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀ¼É ¨ÉAZÀ®zÉÆr vÁ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ¨É½¹PÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ZÀlªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ ¨Á£ÀAwUÁV vÀªÀÄä vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝ PÁgÀt CvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ C¯Áè°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹UÀzÀ PÁgÀt J°èAiÀiÁzÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVgÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÉƪÀi£ÀªÀiÁgÀrAiÀÄ ¥ÀªÀgï ¥ÁèAn£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÉ£Á¯ïUÉ EgÀĪÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀĨÉìUÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ZÀ£ÀߪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 1/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


¢£ÁAPÀ: 17.01.2012 gÀAzÀÄ ¨ÉAZÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà PÀmÉÖlAiÀÄ UÀ¢ÝUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀ¥Àà & E£ÉÆߧ£ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå £ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ AiÀÄAvÀæzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ ©r¸À®Ä §AzÀ CvÀ£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8./2012 PÀ®A. 504,324,354 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.01.2012 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄ ¦.J¸ï.L PÁ & ¸ÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹.¦.L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è «zÁå¤PÉÃvÀ£À ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¨sÀ¢æ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸Áé«Ä EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 33,635/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dªÀÄPÁ£É ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯É d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.01.2012 gÀAzÀÄ -123--     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -22,800--/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ