Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Dec 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:: 
J¸ï.¹. J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 14-12-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ -1 wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà  ನೇದ್ದವನು ಮತ್ತು ರಾಶಿಮಸೀನನ ಮಾಲಿಕ  ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ºÉÆêÀÄtÚ  gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀiÁ-30 eÁw-®ªÀiÁt G-PÀÆ° ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ ºÁ/ªÀ PÁ¼À¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿ-1 ನೇದ್ದವನು ಮಸೀನಿನ ಮಾಲಿಕನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗು ಬಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಾಳಪೂರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಆರೋಪಿತರು  ದಿನಾಂಕ 15-12-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಏನಲೇ ಲಮಾಣಿ ಸೂಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು  ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಿ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ , ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾನು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು  ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 337/14 PÀ®A. 143, 147, 504, 354, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.  & PÀ®A   3(1)(11)J¸ï.¹. & J¸ï.n. DåÝPïÖ  1989  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.16-12-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀ  ªÀ:30 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: UÁæ,¥ÀA. C©üªÀÈzÀÄÝ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀt¢¤ß ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸Á; ¨ÁUÀ®ªÁqÀ  FvÀನು ಗಣದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಪಂಚಾಯತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಎಂ,,ಎಸ್, ಬಿಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅವಾಶ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೊಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÀt¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À«.   ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸರಿಕಾರಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ ಅಡೆ-ತಡೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಶ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೆಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 256/2014 PÀ®AB353,323,504,506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2014 gÀAzÀÄ  105 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.