Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Nov 2012

Reported Crimes


PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 15-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 14-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ  §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 17ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, «zsÁåyð, ¸Á: ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ AiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢éwAiÀÄ ¦AiÀÄĹ UÉ £ÉÃgÀªÁV ¥ÀjPÉëAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA§®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀ¢zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ºÀ½îUÀ¼À°è ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, 42ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ aAl®PÀÄAl. ºÁ.ªÀ. ¥Ánïï Nt zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦ügÁå¢ C§Äݯï UÀ¤ vÀAzÉ ±ÉÃSï CºÉªÀÄzï , 60 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèÃA, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:EqÀ¥À£ÀÆgÀ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ SÉÊgÀÆ£ï ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¤ªÁ¹ SÁeÁ JA§ÄªÀªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ. vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É EqÀ¥À£ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¢£ÁAPÀ: 16-11-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 1) C¨Áægï vÀAzÉ SÁeÁ, 5 ªÀµÀð, 2) CºÉªÀÄ¢ vÀAzÉ SÁeÁ, 3 ªÀµÀð, 3) ©¯Á¯ï vÀAzÉ SÁeÁ 1 1/5 ªÀµÀð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À EgÀÄ«PÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A. ªÀÄ»¼É & ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦üAiÀiÁ¢ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ §®èlV , ªÀAiÀÄ: 45ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆgɨÁ¼ï, vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ:18ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï ºÀwÛ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
           ¢£ÁAPÀ:20-11-2012 gÀAzÀÄ 15-10 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçeÁgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)UÉÆëAzÁ PÀ®Äè vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèsÀ ªÀ:41 eÁ:G¥ÁàgÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n.£ÀA:2933 ¸Á:¸ÀAvÉçeÁgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)ªÀÄ»§Æ¨ï PÁåAnÃ£ï ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1] ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.318/- 2) MAzÀÄ ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉÆèÉʯï C.Q.500 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè 4) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÁvÀ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ:35 eÁ:PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ 2)±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ:31 eÁ:ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ 3)SÁ£ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀ:32 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á :¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 4)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀ:21 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 5)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¥Àà ªÀ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 6)²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà ªÀ:19 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 7)¸À°ÃA vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÛªÀiï¸Á§ ªÀ:20 eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 8)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀ:20 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½. ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 940/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä eÁ:30 eÁ:dAUÀªÀÄ 2) CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ªÀ:40 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ 4) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ:32 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ 5) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:38 eÁ:¨ÁåUÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÆgÀ 6) ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:22 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ 7) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzsÉ PÉƼÀî¥Àà ªÀ:21 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÆ ¸Á:ºÀnÖ ºÉƸÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.¥ÀgÀªÁV ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½. ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 5160/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÁ½PÉÆÃn ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ £ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï gÀ¦üÃPï¸Á§ PÀ£ÀÆð¯ï 28 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ªÀÄl£ï SÁ£ÀªÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwäçAzÀªÉÄÃgÉUÉ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA. ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr  dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1] ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.190/- 2] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn  3] MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2012 PÀ®A-78(3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄnÖ§¸ÀªÀgÁd SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ RAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï gÀ¦üÃPï¸Á§ PÀ£ÀÆð¯ï 30 ªÀµÀð ªÀÄĹèA vÀwÛªÁå¥ÁgÀ ¸Á;§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ²æÃ.¨Á¼À£ÀUËqÀ J¸ï.JA. ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1]ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.200/- 2]MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn 3]MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï  ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2012 PÀ®A-78(3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
 ¢£ÁAPÀ 20-11-2012 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀnÖ PÁåA¦£À §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀ:60 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀnÖ PÁåA¦£À ¸ÁÖgï ºÉÆÃmɯï£À°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀ¬ÄÃeï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 ºÉZï-4670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ GAlĪÀiÁr, C°èAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 20-11-2012 gÀAzÀÄ 20:30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉƦvÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2] ±ÁAvÀ PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36/n©-4473, mÁæöå° £ÀA.PÉJ-36/n©-4472 ºÁUÀÆ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉJ-36/¦-7677£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÀV C¯PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ MAzÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¦qÀØAiÀÄå ªÀ: 33 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå£ÀzÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 06 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀvÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, gÀAUÀAiÀÄå¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ PÁgïÀgÀ°èzÀÝ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁgï£À ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2012 PÀ®A:- 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
     ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ UÁAiÀÄwæ @ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ ¸Á ªÉÄÃWÀgÁd , ªÀAiÀÄ: 24ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁ.ªÀ: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 01  ²ªÀgÁªÀiï ¸Á vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ¸Á ªÉÄÃWÀgÁeï , ªÀAiÀÄ: 34ªÀ, G: ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ                      ¢£ÁAPÀ:27-02-2012 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆèQ£À ºÀÄ®ÄVAiÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä PÀÄ®¥ÀzÀÝwAiÀÄAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ 01 [vÀ£Àß UÀAqÀ] ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 02 CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÆgÁªÀiï ¸Á ªÉÄÃWÀgÁd , ªÀAiÀÄ: 64ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, E§âgÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À  EªÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr. DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ C¥ÀgÁ¢üPÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1,00,000-00 gÀÆ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀƯïræAPï ªÀIJ£ï RjâUÉ 50,000/- gÀÆ PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ PÉý ¢£ÁAPÀ: 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 50,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAa£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ¢.19-08-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀħAzsÀ£ÀzÀ°ènÖzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.269/2012 PÀ®A.323 , 342 , 498(J) , 504 506 , 120(©) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
         ¢£ÁAPÀ: 20.11.2012 gÀ QÌAvÀ ªÀÄÄAavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À. © vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà G:aÃn ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ aÃn ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ¦.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ , 37 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.301, gÁWÀªÉÃAzÀæ gɹqɤìAiÀįï, §¸ÀªÉñÀégÀ ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ ¸ÀzsÀ¸ÀåjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß  ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ aÃn ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ªÀiÁqÀzÉà ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MlÄÖ aÃn ºÀt 3 jAzÀ 4 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 110/12 PÀ®A. 420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    
   
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀt :-
¢£ÁAPÀ:-20-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ: 45, eÁ: PÀÄgÀħgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ±Ér£À »AzÀÄUÀqÉ PÀnÖzÀ 2 ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀ: 28, eÁ: PÀÄgÀħgï ¸Á: C«ÄãÀUÀqï vÁ: ªÀiÁ¤é FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ©aÑzÁUÀ CzÀÄ EjAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CzÀgÀ eÉÆvÉVzÀÝ MAzÀÄ ºÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¤é PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CzÉà gÁwæ £ÉÆÃr ºÉÆÃjUÀ¼ÀÄ E®èzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ C½AiÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆgÉmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÀiÁ¤é gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ºÉÆÃjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¤°è¹ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃj vÀ£ÀßzÉà JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2012 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2012 gÀAzÀÄ  157  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    28,200  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.