Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ;45 eÁ;dAUÀªÀÄ G;qÉæöʪÀgï ¸Á;UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉArwAiÀiÁzÀ ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß §eÁeï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ,J-36 Cgï-300 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀĪÁzÀ PÀÄqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ UÀAfºÀ½îUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĶÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA;PÉ.J-34 JªÀiï-5065 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ.ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ®Qëöä FPÉUÉ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ ¸ÀzÁ-¸ÀéégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2013 PÀ®A 279. 337. 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JªÀiï « AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                   ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀgÉqÀØ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ;35 eÁ; °AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà £ÉÆAzÀt E®èzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É UÁAiÀļÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ PÀ®äAV ªÀÄÄRAvÁgÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ®äAVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA;PÉJ-36/6263 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CzÉà vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀ§¢AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄUÀĹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀļÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¯ÁVzÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 161/2013 PÀ®A 279. 337. 304(J), L¦¹ & 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:-18-9-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÉÆç J.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ ºÉÆVgÀĪÁUÀ, UÀÄAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄÄqÀÄ ªÀAiÀiÁ; 35 eÁw; PÀĸÀįÉƼÀÄ G;d£ÀgÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀiÁgÀlUÁgÀ ¸Á;¨ÉƪÀ£ÀUÉÃj vÁ®ÆPÀ ; ¨ÉƪÀ£ÀUÉÃj f¯Áè ; £É®UÉÆAqÀ ( DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ  MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA;§eÁeï ¥Áèn£Á PÀ¥ÀÄà-PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÉÆÃAzÀt £ÀA; AP.11 AJ-0667 CHASSE No 1083020510520X0088 ¤°è¹PÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀĪÀÅzÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀw w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ F JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï U¼À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÀîÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ GªÀÄ®Æn vÉÆÃlzÀ ±ÉÃrØ£À°è §aÑnÖgÀĪÀzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. 1) AiÀĪÀiÁºÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ £ÀA; ¥ÉèÃmï EgÀĪÀÅ¢®è. EAf£ï £ÀA;121P071C2023 CHASSE No- 21P7023940 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 25000-00 gÀÆ EgÀvÀÛzÉ. 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®Pï PÀ¥ÀÄà-¤° §tÚzÀÄÝ EzÀPÉÌ £ÀA; ¥ÉèÃmï EgÀĪÀÅ¢®è. CHASSE No- MBLHA11EE99B04750 EAf£ï £ÀA; AHLNEA919BK9830 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 20,000-00 gÀÆ EgÀvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2013 PÀ®A 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ & 379, L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.09.2013 gÀAzÀÄ 08 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.