Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Sep 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

             £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼À §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, 21-50ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀżÀîªÀgÀÄ, PÀ¤µÀÖ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåºÀðvɪÀżÀî D¸ÀPÀÛgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014jAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï G¥Á¢üPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß EzÉà «¼Á¸ÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV Cfð ¸À°è¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814£ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹನುಮಂತ ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ವಯ:25, ಜಾ:ಕುರುಬರು, : ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು   ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ಹಿರೇಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ , 2) ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ, 3) ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ , 4) ವೀರೇಶ್ ತಂದೆ ಯಮುನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕುರುಬರು, ಸಾ: ಸುಕಾಲಪೇಟೆ ಸಿಂಧನೂರು  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು,ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲ ರೈಲು ಹಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು , ದಿನಾಂಕ: 14-09-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸುಕಾಲಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಈರಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಸೋದರತ್ತೆ ಹನುಮಂತಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವದಲ್ಲೇನು ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಾಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈರಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಎಡಗಾಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ  ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.208/2014, ಕಲಂ. 341,504,323,324,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 13-09-2014 ರಂದು 08-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಎಸ-7220 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ FvÀ£À£ÀÄß ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಗನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ ಸೀಮಾಂತರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಕೆಳ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎರಡು ಮೊಣಗಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಪಾದದ ಹತ್ತಿರ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ & ಮೇಲ ತುಟಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಮೂಖಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ತೆರಚಿದಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2014 PÀ®A: 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ:-13.09.2014  gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmɬÄAzÀ   ¢£ÁAPÀ:14.09.2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 11.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRågɸÉÛAiÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉ°ØAUï±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦ügÁå¢ ²æà EªÀiÁ£ïªÉ¯ï vÀAzÉ ¸Á°A , 52ªÀµÀð, eÁ:Qæ²ÑAiÀÄ£ï G:ªÉ°ØAUï PÉ®¸À, ¸Á:gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CAzÁdÄ 60-65 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À C¥Àja ªÀåQÛAiÀÄÄ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ J°èUÉÆà ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢üà ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

              ಮೃತ  ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜಲಿದೇವಿ ಗಂಡ ಜಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಯಸ್ಸುನ 25 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಮ್ಮಾ ಉ: ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ: 73 ಕ್ಯಾಂಪ್ (ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ ) ಈಕೆಗೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ  73 ನೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೇ ಪಿಟ್ಸ್ ಖಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು  ನೀರು ಕುಡಿದು ತೇಲುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ  ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೊರತೆಗದಾಗ  ನೀರು ಕುಡಿದು  ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಈ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಯಾರ  ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ  ಮಂಗಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸೋಮರಾಜ ವಯಸ್ಸು 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಮ್ಮಾ ಉ: ಮನಗೆಲಸ ಸಾ: ಭಾಗ್ಯ ನಗರ   ಕ್ಯಾಂಪ್    ತಾ: ಮಾನವಿ EªÀgÀÄ ನೀಡಿದ   ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11/2014 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
              ªÀÄÈvÀ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨sÀUÀAiÀÄå EgÀ§UÉÃgÁ ªÀ:60 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉêÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉêÀÄ£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV £ÉÆêÀÅ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ, £Á£ÀÄ §zÀÄPÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ DUÁUÀ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£À ¢£ÁAPÀ : 13-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÉêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀįÉAzÀÄ vÀAzÀÄ EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀ§ÆâgÀÄUÉ vÀgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ²æà ¨sÀUÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ªÀ:35 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ   UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.09.2014 gÀAzÀÄ  116 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   21,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.