Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 65 ªÀµÀð, eÁ:-PÀ¨ÉâÃgÀ.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ.ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/05/2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl zÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¤AUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä PÀ©ât gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀªÀÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¥ÁªÀðvɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012.PÀ®A.143,147,504,341,323,324, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀ: 25, eÁ:°AUÁAiÀÄvï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ ¦ümïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ¢£Á®Ä ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀzÉà ¦ümïì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ZÀl¢AzÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è °AUÀgÁeï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ®ÄAV §mÉÖ¬ÄAzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà J¯ÉPÀÆqÀèV ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:CA©üUÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ltªÀÄPÀ¯ï FvÀ¤UÉ »ÃUÉ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, J°èAiÀÄAzÀgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ, K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ,ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ ºÉZÁÑV ¢ : 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 30-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ£ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ltªÀÄPÀ¯ï ¹ªÀiÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . UÁAiÀÄwæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²¥sïÖªÀiÁr PÁgï £ÀA PÉ.J-32-JªÀiï-9666 £ÉÃzÀÝgÀ°è D¥Á¢vÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄrUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 31-05-12 gÀAzÀÄ s ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ- UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánïï eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ (ªÀÄÈvÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dA¦£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ºÉÆÃV §¤ßVqÀPÉÌ rüQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁgï£À°èzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/12 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 27-05-12 gÀAzÀÄ sgÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀ¨sÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ °AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ2) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÄAvÀÄUÉÆüÀzÉÆrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, UÁæA.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ “ J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà UÁr ¤°è¸ÀÄ” CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ §®ªÁV §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°lÄÖ “ J¯Éà ¨ÁåUÁgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛãɯÉà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ F J¯Áè WÀl£ÉUÀ½UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/12 PÀ®A. 341, 504, 324, 506, 109, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÁzÁgï , 23ªÀ, PÁgï £ÀA.PÉJ-36/7821 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á; ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀ §²ð gÉÆÃqï , ©Ãqï (ªÀĺÁgÁµÁÖç) , ºÁ.ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ . FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2012 PÀ®A.279,304(J) L¦¹ gÀ°è DgÉÆæ EzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 05-05-2012 gÀAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹.¦.L gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ZÁ®£Á ¯Éʸɣïì £ÀA.JªÀiï.ºÉZï-23/02 -11/4969 (J¯ï.JªÀiï.«) n.Dgï ¨ÁåqïÓ £ÀA.JªÀiïºÉZï-23/832 ¢£ÁAPÀ: 05-04-2011 ªÁå°qï C¥ïlÄ 14-02-2014 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ ©Ãqï f¯ÉèAiÀÄ G¥À¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì £ÀA. JªÀiï.ºÉZï2320110004969 (J¯ï.JªÀiï.«) wæà «Ã®gï UÀÆqïì J/.Dgï-13281 £ÉÃzÀÄÝ gÁªÀÄQ±À£ï ¢üÃgÉ vÀAzÉ gÁªï¸ÁºÉÃ¨ï ¥ÉÆøïÖ : ¥Á° vÁ.f.©Ãqï ªÀĺÁgÁµÁÖç EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ . DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAa¸ÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀļÀÄî ZÁ®£Á ¯ÉʸÀ£ïì zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ¸ÀļÉîAzÀÄ w½zÀÄ CzÀ£Éßà £ÉÊdªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃqÀzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2012 PÀ®A;419, 468,471 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ FPÉUÉ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ®Æ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑV PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:- 29-5-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À gÉrØ GzÉÆåÃUÀ ªÀPïìð ºÀwÛgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:E.eÉ ºÉƸÀ½î , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¨ÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀAvÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/eÉ-3391 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÄʧƨï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/AiÀÄÄ-3127 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ PɽUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV , £Á°UÉ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ , ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÉÆqÉ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÉÄʧƨï¤UÉ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2012 PÀ®A.279.337,304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §rUÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀ¼À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ aPÀ̪ÀÄä½UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVvÀÄÛ.¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÉAPÉÆç EªÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ GvÉÛÃd£À¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £A:56/2012 PÀ®A 366, 109 gÉ/« 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ 40 eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á gÁªÀÄ£ÀºÁ¼À ºÁ ªÀ zÉêÀzÀÄUÀð ü ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ £Á¢ü¤ ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀtð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²®à EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UËgÀA¥ÉÃmïzÀ ±ÁA¨sÀ« zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÆeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 31 PÉ 5774 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á»¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ §¸ÀªÀÄä lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §®ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀÄ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ©Ã£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ 28 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀtÆÚgÀÄ vÁ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/12 PÀ®A 279.337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ ¥ÀĵÀàªÀw UÀAqÀ eÁ¤QgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA: 1-6-136£ÉÃzÀÝPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è UÉÆÃzÉæÃeï C®ägÀzÀ°èzÀÝ 83,000/- 1/2 PÉ.f. ¨É½î C.Q.23000/- ªÀÄvÀÄÛ 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 3,90,000/- ºÁUÀÆ J¯ï.¹.r. C.Q.32,000/- MAzÀÄ PÀ®gï n.«. C.Q. 10,000/- 2 Kgï PÀÆ®gï C.Q. 8000/-ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸Áå¸ÀAUï PÀnÖUÉAiÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 30.000/- 2 ªÀÄAZÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 30.000/-2 ¦æÃeï C.Q.gÀÆ; 16000/- ºÁUÀÆ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 40,000/- ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ. 10,000/- »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ: 2.10,000/- C®èzÉ §AUÁgÀ ,¨É½î , £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj C.Q. 4,96,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 E§âgÀÄ PÀÆr ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2012 PÀ®A: 436,427,457.380, ¸À»vÀ 34 ºÁUÀÆ J¸ï.¹. J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ: 29-05-12 gÀAzÀÄ 5-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ «£ÁAiÀÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 1)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:22 eÁ:zÁ¸ÀgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:150/-2)±ÉÃPïªÀÄÄPÁÛgï vÀAzÉ ZÁAzï¥Á±Á VgÀt ªÀ:27 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:165/-3)ªÀĺÀªÀÄäzï AiÀÄĤ¸ï vÀAzÉ U˸ï¸Á§ ªÀ:28 eÁ:ªÀÄĹèA G:§¼ÉªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀÆ:95/-4)PÁ²A vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀ:30 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)5)zÁzÀgï¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀ:26 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.410/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÁgÀÆ£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¹PÀAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° E§âjUÀÆ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄ® ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ ¸ÉUÀt¬ÄAzÀ PÀļÀÄî ºÀZÀÄѪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ 1900 UÀAmÉUÉ UÀAd gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀÄUÁð ¨sÀªÀ£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¹PÀAzÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï qÀ©â¬ÄAzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¹PÀAzÀgï£À JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¹PÀAzÀgï EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ£ÀÄ. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀºÀªÀiÁ£À C° vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ C° @ zÁzÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ:24 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¹ªÉÄAmï ªÁå¥Áj ¸Á:ºÁgÀÆ£ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 31 / 2012 PÀ®A: 302.307 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-29/05/2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ. dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄAªÀÄvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ è ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 38 ªÀµÀð, eÁ;-PÀ¨ÉãÃgÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1).ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 2).DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà3).CA§ªÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ;-PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉgÀ,vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj PÉÆqÀĪÀÅ¢®è¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012.PÀ®A.504,323,324, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2012 gÀAzÀÄ 141 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄgÉÊAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ RÄgÉö ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ ªÀĺÀäzï RÄgÉö FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ 2 wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸À»vÀ C°èUÉ §AzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A: 504, 498(J), 323, 114 ¸À»vÀ 149 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£À CtÚ¤UÉ ¢£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¢£ÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A: 323,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 26, FPÉAiÀÄÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀ: 49, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À SÁ¸À CtÚ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀ: 49, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ºÉÆ® ¥Á®ªÁmÉßAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ,gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 40, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ:28, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 132/1 PÉëÃvÀæ 00-38 UÀÄAmÉ d«Ää£À vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°èAiÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀAvÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/. gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 58/2012 PÀ®A 447, 323 504, 506 379 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥À஥ÉÃmÉ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð GB ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸ÁB ªÀiÁZÀ¯Áð [§½UÉÃgÀ], ªÀÄAqÀ®B UÀlÄÖ ,vÁB UÀzÁé¯ï, fB ªÀĻçƧģÀUÀgÀ [D.¥Àæ.]2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ_20ªÀµÀð GB ªÉÄøÀ£ÀPÉ®¸À ¸ÁB ªÀiÁZÀ¯Áð [§½UÉÃgÀ], ªÀÄAqÀ®B UÀlÄÖ ,vÁB UÀzÁé¯ïfB ªÀĻçƧģÀUÀgÀ [D.¥Àæ.] EªÀgÀÄ 2 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÁàzÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ CQ 50,000 ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®AB 41 [1][r] ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2012 gÀAzÀÄ 156 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,100 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀÄ. ®Qëöäà vÀAzÉ §¸À¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ËÖªï ªÉÄÃ¯É CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÖ ®AUÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯Áeï PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:-27/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-28-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁUÀ° PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà ©.FgÀtÚ ¥Àæ¨sÁj ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï zÉêÀzÀÄUÀÀð.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2012 PÀ®A:457,380,511 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀtÚ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: PÉÆgÀ« FvÀ£ÀÄ ¨É¹UÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÀgÀAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AUÁgÀ ¨É½î ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ J®è ¸ÉÃj C.Q. 20.500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012 PÀ®A: 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;- ¢£ÁAPÀ:-28/05/2012 gÀ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁUÀ®¥À«ð PÁæ¸À ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà aAZÀgÀQ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-¥ÀÄ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÀÄ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2082/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 48-Njf£À¯ï ZÉÆÃAiÀÄì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2012.PÀ®A.32,34 PÀ£ÁðlPÀ JPÉìöÊeï PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ - 169 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,400 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²æà §£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:J¯ï-247 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁPÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ 21 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ²æêÀÄw ®Qëöä @ ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀ:30 G:PÀÆ° ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¥ï(AiÀÄÄ.PÉ.¦). 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà D£Àéj ªÀ:32 G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n.£ÀA;2246 2)§¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà D£Àéj ªÀ:58 G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3)²ªÀªÀÄäUÀAqÀ §¸Àì¥Àà D£Àéj ªÀ:55 ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄ£É £ÀA:45/5 f.Dgï. PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:20-05-12 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÀnÖUÉ §AzÁUÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2012 PÀ®A.323,504,498(J),506 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F±ÀégÀªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ, 62ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀÄ.£ÀA:9-18-18 ªÁlgïmÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. FPÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è d«ÄÃ£ï ¸ÀªÉð £ÀA: 12/10 «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 25 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA: 12/11 EzÀgÀ «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 25 UÀÄAmÉ MlÄÖ 5 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ F d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ w½¸ÀzÉà 1] «.®Qëöä UÀAqÀ «.«gÉñÀgÉrØ, 31ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À,2] .«gÉñÀgÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, 40ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀÄ.£ÀA: 9-18-17 ªÁlgïmÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.08.2007 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À G¥À- £ÉÆAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸Á® ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ ªÀiÁlðUÉÃeï rÃqï ªÀiÁr¹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É F±ÀégÀªÀÄä ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ ºÉ§ânÖ£À ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ «.®Qëöä UÀAqÀ «.«gÉñÀgÉrØ, FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj¯Éà ªÀÄÄmÉÃóµÀ£ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 16.4.212 gÀzÀÄ F¸ÀégÀªÀÄä¼ÀÄ G¥À £ÉÆAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß d«Ää£À §UÉÎ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁrzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A: 406, 418, 420, 423, 504, 506, 509 gÉ« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-20 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 37 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 36 J¸ï 5615 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁzÀªÀgÉrØ @ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì - ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 36/n.© 5059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ»AzÉPÀĽvÀ ªÀiÁzÀªÀgÉrØ @ «£ÉÆÃzÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqɪÀÄÄRPĘ́sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÉqÉzÀ vÀPÀëtªÉà mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2012 PÀ®A 279. 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 24-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀiÁ.¥Á., 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¦°UÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ, ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è dgÀÄUÀĪÀ zÁåªÀªÀÄä eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß UÀÄr¸À°£À°è ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑzÀÝ ¢Ã¥À¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁ¼ÀÄPÀr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV eÉÆÃ¥Àr ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C.Q.80,000/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 11/2012 £ÉzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ C®èªÀÅ¢ÝãÀ¸Á§ eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À CtÚ d«ÄÃgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¹ÃqÀì ºÀwÛ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ C§ÄÝ®CfÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀºÀĸÉãÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥ÉʦUÉ PÀnÖPÉÆArzÀÝjAzÀ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ FvÀ£À CtÚ£ÀÄ AiÀiÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÉʦUÉ PÀnÖPÉÆAr¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä CtÚ d«ÄÃgÀ aUÀªÀÄä d«ÄïÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV C§ÄÝ®CfÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀºÀĸÉãÀ¸Á§ªÀÄvÀÄÛ C°CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀjUÉ AiÀiÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄätÚ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 59/2012 PÀ®A: 504,323,324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ. gɺÀªÀiÁ£À©Ã UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ ¸ÀÄtPÀ¯ï 24 ªÀµÀð ªÀÄĹèA PÀÆ° ¸Á.zÉëPÁåA¥ï ¸ÀzsÀå vÉÆqÀQ UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:14-05-2007 gÀAzÀÄ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ ¸ÀÄtPÀ®è 30ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.zÉëPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ zÀıÀÒlUÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É.¢£ÁAPÀ:18-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÉÆqÀQ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DPÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £É¥À ºÉÆrØ DPÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 68/12 PÀ®A.323,504,506,498(J) L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ±Áå«ÄÃzï©Ã UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸ÀÄtPÀ¯ï ªÀÄĹèA PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.zÉëPÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û vÉÆqÀQUÁæªÀÄ FPÉUÉ ¢£ÁAPÀ:14-05-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ ¸ÀÄtPÀ®è 32ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.zÉëPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÁæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀıÀÒlUÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É.¢£ÁAPÀ:16-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÉÆqÀQ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ DPÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £É¥À ºÉÆrØ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/12 PÀ®A.323,504,506,498(J) L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»vÀ:- ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2012 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¢.UÀAUÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, F½UÉgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÉÆð. ¨ÁµÁ vÀAzÉ: PÀjêÀiï¸Á¨ï, 55ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, G: ºÀnÖ PÀA.¦ülÖgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀð¢AzÀ, vÀAiÀiÁj¹zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÀ E®èzÉ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÉÄîÌAqÀ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°èzÀÝ 40 °Ã. ¸ÉÃA¢,( ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà £Á±À¥Àr¸À¯ÁVzÉ.) C.Q.gÀÆ.400/- gÀÆ. ªÉÆvÀÛzÀÄÝ. 1/2 PÉ.f., ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ.250/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .80/2012 PÀ®A. 308,328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E.DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.05.2012 gÀAzÀÄ -142-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2012 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è ) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¢.UÀAUÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, F½UÉgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÉÆð. 2) ¨ÁµÁ vÀAzÉ: PÀjêÀiï¸Á¨ï, 55ªÀµÀð, ªÀÄĹèA,G: ºÀnÖ PÀA.¦ülÖgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ. 3) £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀð¢AzÀ, vÀAiÀiÁj¹zÀ PÉÊ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÀ E®èzÉ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.80/2012 PÀ®A. 308,328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E.DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ £À¸Áð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CfÃd vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£À ªÀåQÛ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 90 JªÀiï.J¯ï JA.¹. gÀªÀiï 80 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ,330 JA.J¯ï £ÁPËmï ©ÃAiÀÄgï n£ï UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï. Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 252 ¨ÁnèUÀ¼À£À MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 14,543/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ ºÁf ªÀĸÁÛ£ï ¸Á. AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¹¯Áà ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀgÀÄ - ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J.¦.27n.AiÀÄÄ. 4489 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ. PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁgÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÀtUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ UËqÀ 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è , ¥ÉÊ£Á¸ÀÝ° ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ £É°è£À ¨É¼É ¸ÀºÁ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉA§ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzsÀ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛ«¢®è CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 07/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ C£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CPÀâgÀ¸Á¨ï EªÀgÀ PÀAPÀgï «Ä°èUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA:PÉ.J. 36 PÉ. 3738 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ dqɧ¸À¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J. 6437 gÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÉêÀAiÀÄå @ gÉêÀtß ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 83/2012 PÀ®A: 279.337.338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁ ÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25.05.2012 gÀAzÀÄ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ MlÄÖ 11 d£À PÀÆr CmÉÆà jPÁë £ÀA:PÉ.J.36 J 4188 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ¤UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀÄ¥sÁ£ï £ÀA: J¦. 27 JPïì 7808 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ §®UÀqÉ wgÀÄV¹ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ ZÀgÀArAiÀÄ°è ¹QÌ ºÁQ ZÀ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CzÀgÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 65/2012 PÀ®A: 279,338 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2012 ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è ) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¢.UÀAUÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, F½UÉgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÉÆð. 2) ¨ÁµÁ vÀAzÉ: PÀjêÀiï¸Á¨ï, 55ªÀµÀð, ªÀÄĹèA,G: ºÀnÖ PÀA.¦ülÖgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ. 3) £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁj)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÁxÀð¢AzÀ, vÀAiÀiÁj¹zÀ PÉÊ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÀ E®èzÉ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 500 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËAqÀgï C.Q.gÀÆ: 250/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.80/2012 PÀ®A. 308,328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E.DPïÖ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ £À¸Áð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CfÃd vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄð£À ªÀåQÛ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 90 JªÀiï.J¯ï JA.¹. gÀªÀiï 80 ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ,330 JA.J¯ï £ÁPËmï ©ÃAiÀÄgï n£ï UÀ¼ÀÄ, 180 JA.J¯ï. Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 252 ¨ÁnèUÀ¼ÀÀ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 14,543/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 2605.2012 gÀAzÀÄ 165 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 24/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁPÀð vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ E§âgÀÆ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è vÀªÀÄä Hj£À aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄ»§Æ§£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrzÀ §UÉÎ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀiÁr gÁfAiÀiÁV ªÁ¦¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ªÀiÁPÀð FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä Hj£À PÀ¨ÉâÃgÀ d£ÁAUÀzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ®PÀëöät 26 ªÀµÀð 2) £ÁUÀgÁd 22 ªÀµÀð CmÉÆà qÉæöʪÀgï 3) zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 26 ªÀµÀð 4) UÀÄAqÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 28 ªÀµÀð 5) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð 6) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà 30 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄ»§Æ§£ÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ ¹lÖ£Éß ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É ¤ªÉà HgÀ°è J®ègÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr gÁfAiÀiÁUÀ°PÉÌ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV¢ÝgÉ£À¯Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÉ¯É £ÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀÄ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ ªÀiÁPÀð£À£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀÄÄvÀÛtÚ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄ eÉÆvÉVzÀÝ £ÁUÉñÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÆtPÁ°UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£ÉߣÀA: 97/2011 PÀ®A. 143,147,341,323,504 gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢.22-05-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà eÁwBªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB PÀ®AUÉÃgÁ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè vÀAzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ²ªÀÅgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà, ©üêÀĪÀé ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, PÀgɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÉ¥Àà, ±Àæw vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà , zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ J®ègÀÆ eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ ¸ÁBPÀ®AUÉÃgÁ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ vÀgÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢B24-05-12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-30 UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄÄ PÀ®AUÉÃgÁzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DPÀ¼ÀÄ ºÁ®Ä PÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯ÁUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ ,PÉÊUÀ½AzÀ ,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2012 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ®AUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà dÆlèªÀgÀÄ eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB PÀ®AUÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄA¨ÁgÀ §¸Àì¥Àà £ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É£ÀÄßUÉÆqÉAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è wªÀÄä¥Àà£ÀªÀgÀÄ zÀ£ÀPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖwzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ PÀÄA¨ÁgÀ §¸Àì¥Àà£ÀªÀgÀÄ E°è ¤ªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀzÀÄ ¨ÉqÁ CAvÁ ºÉý ©r¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7.30 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À§½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1]²ªÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà [2] ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà [3] wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ [4] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ [5] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà [6] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà [7] ºÀÄ°UɪÀÄä vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà J®ègÀÆ eÁw ªÀqÀØgÀ ¸ÁB PÀ®AUÉÃgÁ PÀÄA¨ÁgÀ §¸Àì¥Àà£ÀªÀjUÉ £Á£É ZÁr ºÉý ©r¹zÉÝÃ£É CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÄr §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ »rzÀÄ K¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 11-05-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁæªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÉÃvÁæªÀw FPÉAiÀÄÄ ¹zÁæªÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý §¹ìUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀģɣÀ £ÀA 148/12 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ: 23-05-12 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ «µÉñÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄV £ÉÃvÁæªÀw vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ¹zÁæªÀÄ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è vÀ£Àß PÁè¸ï ªÉÄAmï ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ £ÀPÀÄÌA¢ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-05-12 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA PÉÌ vÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉzÀj¹ ¨ÉzÀj¹ C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ MAzÀÄ ±ÉrØ£À gÀÆ«Ä£À°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ UÀÄ¥ÀÛªÁV §AzÀ£ÀzÀ°è ElÖ §UÉÎ ºÉýPÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ §zÀ®Ä PÀ®A 366. 344. 346. 506 L¦¹ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ .¢£ÁAPÀ: 24.05.2012 gÀAzÀÄ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà 28 ªÀµÀð eÁ: ZɮĪÁ¢ G: ¦Vä JeÉAmï ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼ï vÀªÀÄÆägÀ §¸ï ¸ÁÖöåAr£À°è ¤AwgÀĪÁUÀ ®PÀëöät vÀAzÉ §¸Àà¥À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 AiÀÄÄ-7079 ¸Á: eÁ£ÉÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É FgÀtÚ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2012 PÀ®A: 279,304 (J) L,¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. GªÉÄñÀ¤UÉ »ÃUÉ 7-8 wAUÀ¼À¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, J°èAiÀÄAzÀgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ, K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ ºÉZÁÑV ¢ : 24-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CªÀÄgÀ¥Àà ©½PÀÄzÀÄgÉ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §Ä¢«UÉ EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï CUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¢£ÁAPÀ.25-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁAvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÉVκÁ¼À PÀÄgÀħgÀ 42 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÉÆÃ¥ÀÄrUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥ÀÄr ºÁUÀÆ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 15 QéAmÁ¯ï ¸ÀeÉÓ. 4 QéAmÁ¯ï ºÀwÛ, HlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ CPÀÌrPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50000/- »ÃUÉ M.C.Q.gÀÆ.100000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ UÀįÁAºÀĸÉãÀ 50 ªÀµÀð ºÁUÀÄ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ªÀÄĹèA ¸Á;¢¢ÝV ªÀÄvÀÄÛ D¹Ã¥sï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁdºÀĸÉãÀ 65 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¢¢ÝV EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ FvÀ£ÀÄ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉºÀÆrzÀÄÝ D¹Ã¥sï £ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É §UɺÀj¹PÉƼÉÆîÃt CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ D¹Ã¥sï £ÉÆA¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:-17/04/2012 gÀÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10;00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ vÀqÉzÀĤ°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀgÉà AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀj¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012.PÀ®A.147 323 341 109 504 506 ¸À»vÀ34L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2012 gÀAzÀÄ 171----¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,850/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀÄ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ RÄgÉö, 35 ªÀµÀð zÀ£ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹ªÉÄAmï gÉÆÃqï ªÀiÁ£À« FvÀ£À ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 20 ªÀµÀð, ©.©.JªÀiï. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, PÀªÀiÁä. ¸Á: £ÀÄUÀqÉÆÃt PÁåA¥ï §®èlV FvÀ£À ¸ÉßûvÉAiÀiÁzÀ D¢®Qëöäà FPÉUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è DUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 23.05.2012 gÀAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄAdÄ£ÁxÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀ¥Á±Á FvÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A: 504,324 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 20 ªÀµÀð, ©.©.JªÀiï. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, PÀªÀiÁä. ¸Á: £ÀÄUÀqÉÆÃt PÁåA¥ï §®èlV.FvÀ£À ¸ÉßûvÉAiÀiÁzÀ D¢®Qëöä FPÉUÉ ªÀÄAdÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è DUÀ DvÀ¤UÉ ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀ »£ÉßïÉAiÀÄ°è CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 23.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ²æÃzsÀgï ¸ÁUÀgï FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ G½zÀªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012 PÀ®A: 114,504,323,324¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²¯Áà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï £ÁUÀgÉqÉØÃgï , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á;UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ¸Á;UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 06 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , 05 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 02 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ E¢Ýà CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 21-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EµÉÆÖvÀÄÛ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ýà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄÄAqÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ , JqÀUÉÊUÉ , ªÉÄÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ , JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ , JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸ÀjºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ , DvÀ¤AzÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 113/2012 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¢:23-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ zÉÆqÀØ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ eÁ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀmï®lÆÌgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀmï®lÆÌgÀÄ f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¢:23-05-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À J.¦JA.¹ UÀAd PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁPÉÃðmï£À ªÀĽUÉ £ÀA: 5 gÀ°è ¥sÉÆæÃ¥sÉPïì ( PROFEX) JA§ «µÀzÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 07/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 22-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ²æà f. UÉÆëAzÀ vÀAzÉ f £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzsÉ宧AqÀ vÁ: UÀzÁé® ªÀÄ®ÝPÀ® ªÀÄAqÀ® EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J.¦ 22 Cgï 7264 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå° £ÀA J.¦ 22 Cgï 7273 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®ÄèºÀÄ®Äè ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj UÀzÉÝAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAw UÁ½UÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀ° ±Álð¸ÀPÀÆåðmÁV ¨ÉAQQr JzÀÄÝ £É®ÄèºÀÄ°èUÉ vÀUÀ° ¸ÀÄlÄÖ 1) mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA J.¦ 22 Cgï 7264£ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå° £ÀA J.¦ 22 Cgï 7273 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À 75,000/- 2) £É®ÄèºÀÄ®Äè ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À 3,000/- 3) EAd£ÀzÀ ¸ÉÖÃjAUÀ Kgï¥sÀ®ÖgÀ, ¹Ãl «ÄÃlgÀ ¨ÁPÀì ªÉÊgÀQmï mÉÊgÀ ªÀÄqÀUÁqÀð ªÀUÉÊj ¸ÀÄlÄÖ 50,000/- F gÀFwAiÀiÁV MlÄÖ 1,28,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 11/2012, £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀ: 40, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GªÀÄ®Æn FPÉAiÀÄÄ GªÀÄ®Æn ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CªÀ¼À R¨ÉÓ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 158 gÀ°è 4 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è CªÀ¼À SÁ¸À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è vÀ£ÀUÉ 2 JPÀgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà zÉéõÀ¢AzÁV ¢£ÁAPÀ:- 22-5-2012 gÀAzÀÄ 8-00 J.JAPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ 5-00 ¦.JAPÉÌ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉÆÃgïªÉ°è£À ¸À«ð¸ï ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁr ¸ÁÖlgï QwÛ ®ÄPÁì£ï ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆ®zÀ §UÉÎ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ,UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A 447, 427 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2012 gÀAzÀÄ 252 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 45300-----gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ ; 22.05.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ¸Á:-«ÄmÉÖPÀ®ÆègÀÄ vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìÄå¸À®Ä §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ C°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà G¥ÁàgÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è PÀÄj CqÉØAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr 6-PÀÄj ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà vÀgÀÄ© G½zÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìÄå¸À®Ä ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄ©zÀÝ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀÄ°èUÉ ºÀaÑzÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁj §AzÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ vÀgÀÄ©zÀ zÀrØUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ 1).4-¸ÀtÚ PÀÄjªÀÄjUÀ¼ÀÄ CA.Q.12000/-2).2-§PÁð CA.Q.4000/-3).ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.500/-4).50.PÉ.f.CQÌ CA.Q. 1000/-5).50. PÉ.d ©½ eÉÆüÀ CA.Q. 1000/-6).PÀÄjUÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ OµÀ¢ CA.Q. 1500/- MlÄÖ 20,000/- ®ÄPÀì£ÁVzÀÄÝ C®èzÉ 2- PÀÄjªÀÄjUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ®Ä UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢.23-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà 56 ªÀµÀð J.f.JA. ºÉZï.Dgï.r Pɦ¹J¯ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ DªÀÄ¢ºÁ¼ÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄw ªÁåUÀ£Àgï PÁgï.£ÀA.PÉJ-36-JA-6188 £ÉzÀÝgÀ°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï zÁn £ÁUÀgÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁj£À°èzÀÝ vÀªÀÄUÁåjUÀÆ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀgÉ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁ¥ï J¯Áè ºÉÆqÀzÀÄ ¥ÀÆwð dRAUÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ MAzÀÄ UÁè¸ï ¸ÀºÀ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/12 PÀ®A.279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 22-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À L.© ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĨÉÆæÃvïgÁAiÀiï ¸ÉÖÃrAiÀÄA ¥ÀÄuÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ qÉ°è qÉÃgï qÉ«¯ïì ¨Á°AUï ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉÆÌÃvÁÛ £ÉÊmï gÉÊqÀgïì ¨ÁånAUï L.¦.J¯ï QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §nÖAUïzÁgÀjAzÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß MAzÀÄ £ÉÆÃmï§ÄPï£À°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ FvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸ÁªÀf ªÁZï CAUÀr , AiÀĪÀÄ£ÀÆj £ÁAiÀÄPï gÀhÄgÁPïì ªÀIJ£ï j¥ÉÃj EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ¨Ágï UËqÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉãïì , ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀÄ Dgï.PÉ UÉƧâgÀ CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2.200/- ºÁUÀÆ 1 ªÉƨÉʯï, MAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï £ÉÆÃmï§ÄPï, MAzÀÄ ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/12 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.22-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ SÉÊgÀªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ CAzÀgï - §ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½»rAiÀÄ®Ä wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj 50 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.SÉÊgÀªÁqÀV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ.EzÀÄÝ CzÀgÀ°è wªÀÄätÚ ¸ÉÃj MlÄÖ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ 5 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, »rzÀ 5 d£ÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.930/- & dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/11 PÀ®A.87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2012 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

22 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ.21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ @ C¨Áâ¸ï C° vÀ¯ÉSÁ£ï FvÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï.£ÀA.PÉ.J.-36-J¥sï-552 £ÉÃzÀÝgÀ°èAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï J.¦.JªÀiï.¹ ªÀÄÄAzÉ E½¸À®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgï ªÉAPÀlgÉrØUÉ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æ PÀAqÀPÀÖgÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ §¹ì£À ¨ÁV®£ÀÄß RįÁè ©nÖzÀÄÝ ¹Ãn HzÀ®Ä, §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ¤zsÁ£ÀUÀw ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV°¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä §AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ @ C¨Áâ¸ï C° FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ »AzɯÉUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A.279.338 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.EzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ @ C¨Áâ¸ï C° vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á¨ï ¨sÁ«ªÀĤ ªÀAiÀÄ.65 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.vÀ¯ÉSÁ£ï FvÀ¤UÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢.21-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ J¸ï.ºÉZï.N N.¦ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀ¢AzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.338 L¦¹AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÀ®A.304(J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «£ÀAw¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ:21.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀgï ¸Á§ ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÁð FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ»§Æ§ £À vÀAVAiÀÄ ªÀÄÄzÀĪÉUÉ gÀÆ: 40,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉýà vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄÃgï ¥Á±Á E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¨Á§Ä FvÀ¤UÉ 40,000/- ºÀt PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2012 PÀ®A: 504,323,324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÀdÓ¨ï C° vÀAzÉ PÁPÁ¸Á¨ï ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀ°ÃªÀiÁPÉÌ ºÉÆÃV UÀAUÁ«wUÉ ºÉÆÃV ªÀĺÀäzÀ £À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 « 5400 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁ ªÀĺÀäzÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀdÓ¨ï C° FvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀ䢤UÉ ªÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CªÀÄvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 112/2012 PÀ®A: 279,337,304 (J) L.¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÀAzÀAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ±ÀÄUÀgï PÀ¬Ä¯É ªÀÄvÀÄÛ Qrß ¥ÉïÁVzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ VÃvÁ ¯ÁqÀÓzÀ gÀĪÀiï £ÀA: 302 gÀ°è PÀæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÉÝ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÉÆÃr£À jªÀiïì ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï ªÉÄãï UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ° qÁ:: ªÀĪÀÄvÁ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA: PÉ.J. 04/ºÉZï.PÉ.-2708 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁgÀj £ÀA: J.¦.04/ªÉÊ 0027 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21.05.2012 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á¼À AiÀÄ®UÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36-AiÀÄÄ-5396 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄĸÀÆ¥sï ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 JPïì 3776 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖ¢ÝAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄĸÀÆ¥sï FvÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/212 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §rUÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ £ÀA¢¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀ¼À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ aPÀ̪ÀÄä½UÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DUÀ ªÀiÁ»wzÁgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üÀPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ,ºÉƸÀ½î ªÀÄÄAvÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, DPÉAiÀÄ JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 Cr EzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ EzÀÄÝ ¸ÁzÁ ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÁ zÁªÀt zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É . PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-22-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£À zÉêÀzÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²ªÀPÁAvÀªÀÄä£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ²æç¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ 40ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á-PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ PÉAZÀ¥Àà vÀAJ UÀAUÀ¥Àà & EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè,§rUÉ ErzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ F »AzÉ §¸ÀªÀgÁf£À ²ªÀPÁAvÀªÀÄä¼À ºÉÆmÉïïUÉ ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÉAZÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ K£À¯Éà ²ªÀPÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ E¢ÝAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CAzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¹zÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÊ ºÁUÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÁ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.75/2012 PÀ®A.143,147,148,341,323,324,504,506(2)¸À»vÀ 149L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƪÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢-20-05-12 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ ¢-21-05-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è eÁ°¨ÉAa UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è CªÀiÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ-62 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| eÁ°¨ÉAa FvÀ£À ¸ÀªÉÃð £ÀA-18gÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ mÁæ° £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ §ArAiÀĵÀÄÖ ±ÉÃAUÁ ºÉÆnÖ£À §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ PÁ®A £ÀA 06 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/12 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƪÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2012 gÀAzÀÄ 262 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 47,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

21 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÁAqÉÆð ¯Áj £ÀA. PÉJ-29-3803 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï SÁ°zÀ ¥Á£À±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ a®ègÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §UÀrvÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ E°è ¯Áj ¤°è¸À¨ÉÃqÀ E°è PÀ¸À ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÉÆÃgÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ¥Àà §UÀr vÁAqÀ.ªÀÄÄvÀÄÛ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâgÀÄ.JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Áj QèãÀgÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ¤UÉ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12 PÀ®A.341.504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 20-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ ¹APïì£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀÄ«£À°è UÀdzÀAqÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå, dAUÀªÀÄ ºÁ°£À UÁr £ÀA.PÉJ-36/9981 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉÆ£Àß½î vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÁ°£À UÁr £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/«-4923 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄPÀªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀ:30, ªÀÄrªÁ¼À, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÆ«£À¨sÁ« FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀzÉà »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà ªÀ:50 ¸Á: ºÀÆ«£À¨sÁ« FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð £À¹ðAUï ºÉÆÃA zÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A 279. 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ UÁdgÁ¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀqÀèwªÀÄäAiÀÄå eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀÆ° ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÁæzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀzÀ aîzÀ°è MAzÉÆA¸ÀÄ °Ãlj£À ºÉAqÀzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ 25 C.Q.gÀÆ:125/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A: 273,284,328,L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 32 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ.21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ®Ä CA§tÚ vÀ¯ÉSÁ£ï FvÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA. PÉ.J.-36 J¥sï.552 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï J.¦.JªÀiï.¹ ªÀÄÄAzÉ E½¸À®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgï ªÉAPÀlgÉrØUÉ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æ PÀAqÀPÀÖgÀ ¤gÀ®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ §¹ì£À ¨ÁV®Ä PÀÄ®è©nÖzÀÄÝ ¹Ãn GzÀ®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgï §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ¤zsÁ£ÀUÀw ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÈPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À ¨ÁV°£À PÀqÉUÉ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä §AzÁ CA§tÚ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À »Azï vÀ¯ÉUÉ wªÀð¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄrºÁ¼À ªÀAiÀiÁ:40 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀ¯ÉSÁ£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À .ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/12 PÀ®A.279.338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.05.2012 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

20 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ (1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ(2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ (3) AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ DlzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ.ªÀ.gÁAiÀÄZÀÆgÀ FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ,PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ßºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð eÁwB PÀ¨ÉâÃgÀ MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB »gɨÁzÀgÀ¢¤ßEªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A: 504,323,324,354,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. ²æêÀÄw. AiÀıÉÆÃzsÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ, 31ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: eÉÆåÃw £À¹ðAUï ºÉÆêÀiï ºÀwÛgÀ, PÀ¸ÀÆÛj §qÁªÀuÉ, gÁdUÉÆÃ¥Á® £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ D±ÉÆÃPÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¸À馅 JA§ 6 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ FUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÁ¸À«zÀÄÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §A¢gÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9379402972 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀgÉ ¸ÀéZï D¥sï CAvÁ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄÝ PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆrj CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:19-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® EAqÀ¹Öçøï DªÀgÀtzÀ°è ºÀ«ÄÃzÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ.J¦-04/qÀ§Äè-3795 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛPÁ¼ÀÄ aî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀUÀÎ ©VAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj EAqÀ¹Öçøï CªÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÀäzï ¥sÀgÀºÀvïC°SÁ£ï FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-04/qÀ§Äè-3701 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¯Áj §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹ ºÉüÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀiÁqÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É »AzÉPÉÌ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀ:29 ªÀµÀð, FvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÁlPï eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¼À®Ä vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À PÀ©âtzÀ ¥ÁlPÀ §rzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ¸ÀæªÀªÁVzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÉà ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝ£ÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A.279,338.304 (J)L.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢B18-05-2012gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀ §®èlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ CAd£ÉÃAiÀÄåPÁåA¦£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï dÄeÁlªÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï.¦¸ÁºÉ§gÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L.ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ,¦J¸ï.L ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð . GBMPÀÌ®ÄvÀ£À,¸ÁB»gÉÃPÉÆmÉßPÀ¯ï 2] AiÀiÁ¹Ã£À vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-39ªÀµÀð . GB¥Á£À±Á¥À,¸ÁBPÀgÀrUÀÄqÀØgÉÆÃqÀ ªÀiÁ£À«.3] ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð eÁwB£ÁAiÀÄPÀ . GBMPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB§®èlV.4] ¸ÉÊAiÀÄåzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ZÀÄ£Àß ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð GB¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸ÁB§eÁd ±ÉÆÃgÀƪÀÄ »AzÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄߪÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 3d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀtgÀÆ.18,500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀ®Ä vÀA¢zÀÝ 12 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2012 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

19 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 18-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà eÁ PÀ¨ÉâÃgï EªÀj§âgÀÆ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 UÀAmÉUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀgÉAl ªÉÊgÀÄ vÀUÀÄ° CªÀ£À£ÀÄß »rzÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀ CªÀ£À vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀ ªÉÊgÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV vÁ£ÀÆ PÀgÉAmï ªÉÊgÀÄ »rvÀzÀ°è ¹®ÄQ PÀgÉAl ±ÁR¢AzÀ EªÀj§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁªÉAPÀlªÀÄä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 24 ªÀµÀð eÁ PÀ¨ÉâÃgï ¸Á UÀÄqɨɮÆègï ºÁ: ªÀ:. AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ-18/05/2012 gÀAzÄ 1530 UÀAmÉUÉ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ¹ªÀiÁAvÀzÀ ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀÄqÉzï 58 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-DPÀ¼ÀPÀÄA¦ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÀÄqÉzï 30 ªÀµÀð ,ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 40 ªÀµÀð,ªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀìtÚ 38 ªÀµÀð EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV ¢-18/05/2012 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ EvÀgÉ 5 d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¥ÀªÁqÉ¥Àà¤UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀUÁ PÉÆqÀ¢Ý¯Áè CAvÁ ºÉüÀ®Ä CªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr M¼À ¥ÉlÄÖªÀiÁr ªÉÆtPÁ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA-43/2012 PÀ®A-143,147,307,323,324,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-18/05/2012 gÀAzÄ 1400 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÉzÀªÀgÀzÉÆrØ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀgï ,ªÀAiÀiÁ:-28ªÀµÀð,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆ®ªÉÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÉÃzÀgÀ zÉÆrØ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ ºÁUÀÆ ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀgï gÀªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jAzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¢-18/05/2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr M¼À ¥ÉlÄÖªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA-42/2012 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁgÀhÄ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAr. ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀjA @ £ÀªÁ§«ÄAiÀiÁ, 34ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj £ÀA: PÉJ-27/700 gÀ qÉæöʪÀgï, ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ-27/700 £ÉzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ UÉƧâgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ®ªÀi¯ÁPÉÌ ºÉÆgÀl£ÀÄ. C¹ÌºÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è ¥ÀªÀgï UÉæÃqï PÀA¥ËAqï UÉÃmï ºÀwÛgÀ Q.«Ä.211 ºÉÊzÁæ¨Ázï CAvÁ EgÀĪÀ Q.«Ä. PÀ°è£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA: PÉJ-36/J¥sï-827 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, DvÀ£À ªÀÄÄAzɺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ¤zsÁ£ÀªÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ »AzÉ EzÀÝ ªÁå¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj£ÀA: PÉJ-27/700 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ MlÄÖ 12 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj qÉæöʪÀgï UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ夣À qÉæöʪÀgï, Qè£Àgï UÀ½UÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀPÀÖgï UÀ½UÉ ¸ÁzÁ & ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤R PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 13-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:14-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EAqÀæ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĺÀ§Æ§ C° ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¯Áj ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:12-8-59 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÀhÄAqÁ PÀmÁÖ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉJ-36 / 5169 C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqï 10 mÉÊgï UÁr G¼ÀîzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸Á°£ÀÆgÀÄ¢AzÀ 272 £É°è£À aî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C£ï ¯ÉÆÃqÀUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À EAqÀæ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è ¤°è¹ £Á£ÀÄ QèãÀgï ªÉAPÀmɱÀ EvÀ¤UÉ HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ QèãÀgï DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ dAUÉèÃ¥Àà ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G:QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á:§Ævï¥ÀÆgÀÄ ªÀÄPÀÛ¯ï ªÀÄAqÀ® f:ªÀĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ C.Q. gÀÆ. 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 272 aî £É°è£À C.Q.gÀÆ 2 ®PÀë 70 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 8 ®PÀë 70 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:30/2012 PÀ®A: 406.408 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀ: 30, G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: ºÀjd£ï ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d«Ää£À°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÀ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 355, 354, 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JA.r. E¢æøï vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï, 30 ªÀµÀð, LµÀgï ¯Áj £ÀA. PÉJ-47/3085 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÆëģï¥ÀÆgÀ zÉêÀzÀÄUÀð f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß LµÀgï ¯Áj £ÀA. PÉJ-47/3085 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ J.J¸ï.L. (¦) gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA: 145/2012 PÀ®A. 279,336 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢:-18-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïÀ UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà wªÀÄätÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:60 eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀgÉAn£À ¯ÉÊmï PÀA§ EzÀÄÝ, CzÀgÀ PɼÀUÀqÉ eÁ°VqÀ«zÀÄÝ, UÁ½ ©mÁÖUÀ PÀgÉAn£À ±Álð¸ÀPÀÄðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQAiÀÄ Qr VqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ UÉƧâgÀ w¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ JwÛ£À §Ar PÀÄAn, ªÀÄrPÉ, £ÀUÀ J®èªÀÇ ¸ÀÄlÄÖ £Á±ÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 18-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ü «±Àéfvï §ZÁgÀ vÀAzÉ ¨ÁªÀiÁZÀgÀuï §ZÁgÀ, 34 ªÀµÀð, £ÀªÀ±ÀÆzÀæ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Àæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À PÁPÉÆð 15 ªÀµïð FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdÄ ±ÁåA¥ÀzÉÆ ¸ÀgÀPÁgï vÀAzÉ ±ÁåA¥ÀzÉÆ ¸ÀgÀPÁgï, ¸Á: VÃvÁ° ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå ºÁ:ªÀ: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 4 vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀgÁµÀÖçPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2011 PÀ®A. 366(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤dUÀÄtAiÀÄå, 52 ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ,PÀÆ°,¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥À2)¨Á®ZÀAzÀæ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥À3)DzÀ¥Àà¸Á:¨ÁzÀ°ð§¸À£ÀUËqÀ PÁåA¥À4 §¸ÀªÀ@§¸ÀªÀAiÀÄå¸Á:¨ÁzÀ°ð§¸À£ÀUËqÀPÁåA¥À5) UÀÄgÀÄ ¸Á: ºÀħ½î CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ À ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤dUÀÄtAiÀÄå,52ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ,PÀÆ°,¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥ÀFvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 2,170/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2012 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. DåPïÖ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.05.2012 gÀAzÀÄ 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 200 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

18 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 17/5/2012 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀgÁ²PÁåA¥ï & ºÁ¯Á¥ÀÄgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è dAUÀªÀÄgÀºÀ½îPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ, 40ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁoÀ, G:¨ÁAqÉøÁªÀiÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:PÀA¦è, vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃl, f¯Áè:§¼Áîj FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ©½AiÀÄ §tÚzÀ mÁmÁ J¹Ef¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-35, ©-20 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀA¦è¬ÄAzÀ UÀÆUÉèÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV - C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÁV PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ §®¨ÁdÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ & £À£Àß UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ & 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ gÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÉõÁªÀ° vÀAzÉ ±ÉÃPÁëªÀ°, 45 ªÀµÀð, ¦ªÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: gÁªÀÄPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 29 ªÀµÀð, ªÉÄøÀ£ï, ¸Á: gËqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À PÀqɬÄAzÀ 5000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀqÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-05-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ gÁªÀÄ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ±ÉõÁªÀ° FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉÊUÀqÀ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.PÉÌ gËqÀPÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀjAiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà dÄdÄ© 5000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä £À£Àß ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ªÀiÁAiÀiÁð¢ PÀ½wAiÀiÁ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 143/12 PÀ®A. 323,355,447,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÁªï vÀAzÉ dUÀ£ï ªÉÆúÀ£ïgÁªï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 ªÉÊ- 1244 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ªÁ¸ÀÄ @ ªÀ¸ÀAvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À vÀ¼ÀªÁgÀ §¸Àì¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/12 PÀ®A. 279 , 338 304 [J] L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¨Á§£À©Ã UÀAqÀ ±ÀjÃ¥ï eÁwB ªÀÄĹèA GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ vÁB ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ 2ªÀµÀð UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ (1)±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ SÁzÀgÀ ¸Á§ ªÀÄĹèA ¸ÁBºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ(UÀAqÀ) (2) ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ¸ÁBºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ (CvÉÛ) (3) SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ (ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨Á§£À©Ã FPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ZÉAzÀ«®è, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À-¨ÉÆUÀ¸É ªÀiÁqÀ°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è, zÀjzÀæ PÁ°£ÀªÀ¼ÀÄ,ªÀÄvÀÄÛ §jà ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀqÉ¢¢ÝÃ,CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÀÄUÀ¼Á£Áßr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ gÀªÀgÀÄ ¨Á§£À©Ã FPÉUÉ ¯Éà zÀjzÀæ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ, £ÁaPÉ E®è K£ÀÄ C£ÀÄßvÁÛ ±ÀjÃ¥ï EªÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á§£À©Ã FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr HjUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ V£Éß £ÀA: 52/2012 PÀ®A: 498(J),323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¦qÀØ¥Àà vÀAzÉ PÀÆqÀè¥Àà ¨Éë£ÀVÃqÀ ªÀAiÀÄ:25 PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:Q¯ÁègÀºÀnÖ FvÀ¤UÉ 2 ªÀµÀð ¢AzÀ ºÉÆnÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV OµÀzsÀ G¥ÁZÁgÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÄ UÀÄtªÁVgÀĪÀÅ¢®è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16-05-2012 ªÀÄzsÀåºÀß 2 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¸À®ÄªÁV OµÀzsÀ PÀÄrAiÀiÁ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ UÉÆvÁÛUÀzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À OµÀzsÀ §zÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAPÀl ¸ÀAPÀl CAvÁ aÃgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀAzÉ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÆr «ZÁj¸À¯ÁV £Á£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À OµÀ¢ü PÀÄrAiÀĨÉÃPÁzÁÝjAzÀ UÉÆvÁÛUÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£Éß PÀÄr¢zÉÝÃ£É ºÉÆmÉÖ UÀÄgÀ-UÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ DmÉÆÃjPÀëzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæzÀ°è vÀAzÉ E¯ÁdÄUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÉêÀÅ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀ£À ¸Á«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀi AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉÃAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ,r,Dgï, £ÀA: 15/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 08-01-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀAUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ §¼ÉÆîlV ªÀ:35, eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ¹Ì FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ²æÃzÉë FPÉUÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DPÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛVUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2012 PÀ®A 306 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C£À¸ÀªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÁd ªÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 25, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀA§½ºÁ¼À vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: dÆ®UÀÄqÀØ FPÉAiÀÄÄ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀA§½ºÁ¼À vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ C£À¸ÀªÀé ¼À ¸ÀA§A¢üUÀ½zÀÄÝ, DPÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£Á®Ä ¤£ÀUÉ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉʺÀPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃrzÀÄÝ EzÀjAzÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨ÉøÀvÀÄÛ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02-05-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀߣÀ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dÆ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ C£À¸ÀªÀé¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/12 PÀ®A. 498(J), 323, 506(2) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌ- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÁ°ëöäÃQ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄ®¢Ã¥ï ºÁqÀðªÉÃgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀ:26, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÁ f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ÀÄì £ÀA.PÉJ-34/J¥sï-190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀgÀÄUÀqÉ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/«-0062 ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EAf£ï £ÀA.ºÉZïJ10EJ¥sﹺÉZï©90719 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. JA©J¯ï ºÉZïJ10EóógÀhÄqï ºÉZï©74989 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-36/«-0062 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦AiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà PÀtÆÚgÀÄ, ªÀ:48, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀAa£Á¼À (AiÀÄÄ) vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå FvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A 279. 337.304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-17-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨Áå°ºÁ¼À ªÀ: 36, °AUÁAiÀÄvï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÀÄ°è£À §t廃 ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C.Q. 40,000-00 gÀÆ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÁWÀvÀ ¸ÀA. 04/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ : 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÆ®PÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï & EvÀgÉà 11 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÀÆðr J¸ÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F d«Ää£À°è AiÀiÁPÉà mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛjà JAzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 341, 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ 25ªÀµÀð, J¸ï¹, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:C¹ÌºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GªÉÄñÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ CPÉ aÃjPÉÆArzÀÄÝ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ & vÀªÀÄä ªÀĺÁzÉêÀ, PÀȵÀÚ EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr GªÉÄñÀÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÁzÀgÉ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 52/2012 PÀ®A. 448, 354, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀæªÀÄgÁA¨sÀ ¸ÉÆÃqÁ CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è Vj vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀ:45, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀ PÁgÀ®PÀÄAn ºÁ/ªÀ ºÀ¼Éà §¸À ¤¯ÁÝtzÀºÀwÛgÀªÀĹÌFvÀ£ÀĸÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝUÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 210/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå ¸Á: ºÀjºÀgÀ ºÁ/ªÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ §AzÀ ¯Á¨sÀzÀ°è E§âgÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 44/12 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ 112 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

17 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:- 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ, ªÀqÀØgï, 35ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ¤UÉ K£À¥Áà F vÀgÁ §ZÀÑ® ªÉÆÃj ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀgÉ ºÉÃUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ, CªÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀÄwÛ¤ ¤£ÉãÀÄ ±ÀAoÀ ºÀgÉÆÌAw '' CAvÁ CAzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ; ©üêÀÄAiÀÄå, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ¸Á§tÚ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛgÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§AiÀÄå PÀÆr C°èAiÉÄà ©zÀÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ® »A§qÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ £ÁUÀgÁd£ÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ZÀÆjzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ CA§tÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¨sÀÄdPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÀlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/2012 PÀ®A, 323,324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 17-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÀtÚ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: £ÁUÀ¥Àà ¨ÉÆë, 41ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß. FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 1)CA§tÚ vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ.2)§¸Àì¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄtÚ.3)gÀAUÀtÚ vÀAzÉ:gÁªÀÄtÚ, J®ègÀÆ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß,EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹, `` J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄqÀUÉ §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉãÁ¬ÄvÀ¯É CzÀPÉ̯Áè §¸Àì¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §AiÀÄÄwÛAiÉÄãÀ¯É '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, CA§tÚ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/2012 PÀ®A, 323,324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ,£ÀA.PÀ.J..36-«-1789 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉÆÃvÁß¼À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA.J.¦-13-JPïì-6127 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ KlÄ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVªÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA.J.¦-13-JPïì-6127 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè.CAvÁ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð,eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á:-¥ÉÆÃvÁß¼À. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012.PÀ®A.283,279,304(J)L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ FUÉÎ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄB 57 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ G B-MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB ºÀÄtZÉÃqï vÁB ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ , CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå J®ègÀÆ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB ºÀÄtZÉÃqÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ vÀPÁgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 16/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ PÀÆr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹gÀªÁgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtZÉÃqï PÁæ¸ï £À°è ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ºÉÆ®zÀ zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ JµÀÄÖ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄÃ¯É CAvÁ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ UÀÄ¢Ý ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2012 PÀ®AB 341,323,324,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢: 16-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉUÉ PÁPÁ£ÀUÀgÀ ªÀĢãÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¯ï¸Á§ 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÉÆ° ¸Á: ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ ºÁ:ªÀ: 13/23 dwÛ ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÉƽ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ À ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄߺÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt 470/-ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÀÄƨÉʯï CQgÉÆ.500/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 16.05.2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÉÆà d£ÀgÀÄ PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¦£À ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÁV RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä 1) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï2) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï 3) ¨ÁUÀåªÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï4) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ PÀgÉÃUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁåA¥ï5) §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAqÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 3500-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2012 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,300 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.