Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w


 

¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: GzÁâ¼À E.eÉ. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ GzÁâ¼À E.eÉ. UÁæªÀÄzÀ°è UÀAUÀ¥Àà ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÁgÀlV, 28ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á:GzÁâ¼À E.eÉ.2) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, 23 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á:GzÁâ¼À E.eÉ. EªÀgÀÄ KPÁ KQ §AzÀÄ »A¢£À ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ ¸ÀzÀå M§â£Éà ¹QÌ¢ÝAiÀiÁ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ZÀ£ÀߥÀà FvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÉÆtPÉʬÄAzÀ §®ªÁV UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÀqÉ ªÀÄÄAvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀºÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ®ÄèvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA & PÀ®A 34/2013 PÀ®A. 504,324,323,506, gÉ/« 34 L¦¹ &3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989. £ÀzÉÝÃgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w

¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 12.45 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C«ÄÃgÀ C° @ gÀ¦üà vÀAzÉ UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA 34 ªÀµÀð ªÉÆèÉÊ® ¸À«ð¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÄ ªÀĹÌ. . EªÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ®QëöäãÁgÁAiÀÄt ¹.¦.L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è UÀÄgÀÄgÁd PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3420/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 18/13 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

    UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  :-

    ¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯ÁèzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JA.r. CAiÀÄÆå§SÁ£À ¸Á§ vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð,¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆæ JA.r. µÀºÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨sÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A 323,341,355,504,506 zÀ»AiÀÄ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

    ¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯ÁèzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƺÀäzï eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ªÉƺÀäzï µÀºÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á; ¨ÉÃgÉÊ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆæ JA.r. CAiÀÄÆå§SÁ£À ¸Á§ vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨sÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄ ¥Àæw UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013 PÀ®A 323,341,504,506 zÀ»AiÀÄ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ: 05-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ºÀgÀ« ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀÄ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÁeÉÆý 30 ªÀµÀð eÁw:ZɮĪÁ¢ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀgÀ« ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁ1)±ÀgÀt¥ÀàvÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À2) £ÁUÀ¥ÀàvÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À 3) §qÉØ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð G:ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À 4) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð G;PÀÆ°PÉ®¸À 5) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð G:»nÖ£À Vjt PÉ®¸À J¯ÁègÀÆ eÁw ZɮĪÁ¢ ¸Á: ºÀgÀ« EªÀgÀ ªÀÄzÀå gÀÄzÀæ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ PÀÄt vÉUÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlÀzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 25/2013 PÀ®AB143.147.323.355.504.506.gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

    ¢£ÁAPÀ 05.02.2013gÀAzÀÄ 21.10 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É qÀAiÀÄmï PÁ¯ÉÃeï gÉÆÃqÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:47 ªÀµÀð,¸Á: Dgï.n.¦.J¸ï. ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀÄUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃl ªÉÄà vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ C¯PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38.2013 PÀ®A 279.338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 05.02.2013 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÁ ( ªÀÄÈvÀ) FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ C°è¯Éè vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÁUÀ ºÉÆÃmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À° ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ HlªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw CAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄqÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄrzÀÄ ©nÖzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀPÀët ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQÃvÉì ¥À®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 06-02-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04-02-2013 gÀAzÀÄ 08-00 J,JªÀiï £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 16 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: agÀvÁß¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (ªÀÄÈvÀ) FvÀ¤UÉ aPÀÌzÀ¤AzÀ®Æ ¦mïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀjEgÀ°¯Áè. J°èUÀÆ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀߣÀÄß vÀ£Àß vÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ°¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉåUÁV E° ¥ÁµÁt ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À aQvÉìUÁV vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 05-02-2013 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JAPÉÌ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀgÀ¢ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 03/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.02.2013 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,900-/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.