Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 May 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
          ದಿನಾಂಕ 21-05-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಗಿರಿ ಸಿಮಾಂತರದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 89/01 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.27 ನೇದ್ದರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ನೆಲ್ಲುಹುಲ್ಲು & ಸೊಪ್ಪೆ ಬಣವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಹೊಲದ ಬದುವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊಲದ ಬದುವಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಎರಡು ನೆಲ್ಲುಹುಲ್ಲು & ಸೊಪ್ಪೆಬಣವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1) ಹುಸೇನಸಾಬ ಇವರ 8 ಟ್ರಿಪ್ ನೆಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು & 05 ಟ್ರಿಪ್ ಜೋಳದ  ಸೊಪ್ಪೆಬಣವೆ .ಕಿ.ರೂ.94.000/-  2.ಮಹಿಬೂಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಸಾಬ ಇವರ 12 ಟ್ರಿಪ್ ನೆಲ್ಲುಹುಲ್ಲು  & 5 ಟ್ರಿಪ್ ಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪೆ ಬಣವೆ .ಕಿ.ರೂ.1,26,000/- ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,20,000/- ರೂ. ಸುಟ್ಟು ಲುಕ್ಷಾನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, .ಬೆ. . ಸಂ: 09/2017 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಅದೆ.            

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :22.05.2017 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   
.  

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
          ದಿನಾಂಕ 21-05-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಗಿರಿ ಸಿಮಾಂತರದ ಹತ್ತಿರ ತುಂಗಭದ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ 89/01 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.27 ನೇದ್ದರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ನೆಲ್ಲುಹುಲ್ಲು & ಸೊಪ್ಪೆ ಬಣವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೋ ಹೊಲದ ಬದುವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊಲದ ಬದುವಿಗೆ ಇದ್ದ ಬಣವೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಎರಡು ನೆಲ್ಲುಹುಲ್ಲು & ಸೊಪ್ಪೆಬಣವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 1) ಹುಸೇನಸಾಬ ಇವರ 8 ಟ್ರಿಪ್ ನೆಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು & 05 ಟ್ರಿಪ್ ಜೋಳದ  ಸೊಪ್ಪೆಬಣವೆ .ಕಿ.ರೂ.94.000/-  2.ಮಹಿಬೂಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಸಾಬ ಇವರ 12 ಟ್ರಿಪ್ ನೆಲ್ಲುಹುಲ್ಲು  & 5 ಟ್ರಿಪ್ ಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪೆ ಬಣವೆ .ಕಿ.ರೂ.1,26,000/- ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 2,20,000/- ರೂ. ಸುಟ್ಟು ಲುಕ್ಷಾನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, .ಬೆ. . ಸಂ: 09/2017 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಅದೆ.            

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :22.05.2017 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                   
.