Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¢£ÁAPÀ: 01.03.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §ÄzÉ¥ÀàUËqÀ, 35 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvï G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ C¹ÌºÁ¼À ¢AzÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß §eÁeï qÀ¸À̪Àj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/qÀ§Æè 8106 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©.J¸À.J£ï.J¯ï lªÀgï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.01/J£ï 444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA. «.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 01/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁNE 1000 UÀAmÉUÉ ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ VrتÀĽîAiÀĪÀgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ qÉƼÀå¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀzÁ¤ PÀ°AUÉÃj £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½ÃAzÉ PÉÊ §zÀ®Ä CAvÁ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃj FUÉÎ 2-3 ¸À® dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀßUÁ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀAV®è £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-16/2012 PÀ®A-323,354,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:- 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆr ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄlè , AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄlè , ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄlè , ²ªÀgÁd vÀAzÉ; AiÀÄAPÉÆç ªÀÄlè ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ºÉêÀÄgÁeï UÀÄdÄ¥PÁ®A J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯Á PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²æà ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå (UÀÄAvÀÄUÉÆüÀ) 48ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£À ªÀÄUÀ DzÉ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ±Á¯Á PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀÅzÀ£ÀÄß ¤£ÉãÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ,, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A-143,147,323,504,506,341 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¢£ÁAPÀ; 2.03.2012 gÀAzÀÄ wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ £ÀgÉÃAzÀæ FvÀvÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ wgÀÄUÁqÀĪÀ PÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ QlQ EqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà EqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ G½UɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A: 341,504.324,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ